Beroendevården

Gå till huvudsidan: Adhd

Adhd

Tidiga tecken och tidig upptäckt

Beroendevården

Personal inom beroendevården kan uppmärksamma problem som kan bero på adhd och därmed identifiera ett utrednings- och behandlingsbehov.

Målgrupp eller situation

Individer som söker beroendevård och uppvisar symtom på adhd.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd.

Kompetenskrav

Enligt arbetsgivarens beslut.

Sammanfattning

Symtom och funktionsnedsättning till följd av adhd finns ofta samtidigt som, och är ibland orsak till, annan psykisk ohälsa som depression, ångest, beroendetillstånd eller smärttillstånd och stressreaktioner. Eftersom adhd är förknippat med en ökad risk att utveckla ett missbruk eller beroende är det vanligt förekommande att  beroendevården kommer i kontakt med individer med oupptäckt adhd.

Genomförande

Det kan vara svårt att skilja symtom orsakade av skadligt bruk och beroende från de vid adhd. Det försvårar upptäckt av samsjuklighet och gör bedömningen mer komplicerad. Många av de som diagnostiserats med skadligt bruk och beroende har i själva verket också en oupptäckt underliggande adhd-problematik.

Överlappande symtom mellan adhd och effekter av skadligt bruk är till exempel

  • koncentrationssvårigheter
  • oro och rastlöshet
  • svårigheter att reglera känslor och beteende
  • bristande impulskontroll.

Upptäckt och behandling av adhd hos individer med skadligt bruk (missbruk) eller beroende ökar chansen att bli drogfri. Inom beroendevården bör därför extra uppmärksamhet riktas mot tecken på adhd och om de föregått det skadliga bruket eller beroendet.

Screening för adhd bör förekomma frekvent i beroendevården för att öka möjligheterna att upptäcka samsjuklighet. Tydliga rutiner för differentialdiagnostik mellan adhd och effekter av skadligt bruk eller beroende bör finnas. Självskattningsinstrument för adhd kan vara mindre tillförlitliga vid samtidigt skadligt bruk eller beroende och det bör vägas in vid bedömning och ställas mot andra indikatorer.

Märkning

  • Utförare: Psykiatrisk öppenvård, Mariamottagning
  • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Kurator, Psykoterapeut
  • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår