Beroendevården

Gå till huvudsidan: Adhd

Adhd

Tidiga tecken och tidig upptäckt

Beroendevården

Personal inom beroendevården kan uppmärksamma problem som kan bero på adhd och därmed identifiera ett utrednings- och behandlingsbehov.

Målgrupp eller situation

Individer som söker beroendevård och uppvisar symtom på adhd.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer (NR) rekommenderar att insatser erbjuds efter behov så snart som möjligt till individer med svårigheter som kan bero på en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (prioritet 3). När det finns en misstanke om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning bör utredning erbjudas (prioritet 1).

Enligt riktlinjerna kan adhd vara svårare att upptäcka hos individer med alkohol- eller narkotikaproblem för att andra svårigheter syns tydligare, för att symtomen inte visar sig på ett typiskt sätt eller för att individerna inte söker vård.

Kompetenskrav

Enligt arbetsgivarens beslut.

Sammanfattning

Symtom och funktionsnedsättning till följd av adhd finns ofta samtidigt som, och är ibland orsak till, annan psykisk ohälsa som depression, ångest, beroendetillstånd eller smärttillstånd och stressreaktioner. Eftersom adhd är förknippat med en ökad risk att utveckla ett skadligt bruk eller beroende är det vanligt förekommande att beroendevården kommer i kontakt med individer med oupptäckt adhd.

Genomförande

Det kan vara svårt att skilja symtom orsakade av skadligt bruk och beroende från de vid adhd. Det försvårar upptäckt av samsjuklighet och gör bedömningen mer komplicerad. Många av de som diagnostiserats med skadligt bruk och beroende har i själva verket också en oupptäckt underliggande adhd-problematik.

Upptäckt, utredning och behandling av adhd bör prioriteras hos individer med skadligt bruk eller beroende. Inom beroendevården bör därför extra uppmärksamhet riktas mot tecken på adhd och om de föregått det skadliga bruket eller beroendet.

Screening för adhd bör förekomma frekvent i beroendevården för att öka möjligheterna att upptäcka samsjuklighet. Tydliga rutiner för differentialdiagnostik mellan adhd och effekter av skadligt bruk eller beroende bör finnas. Självskattningsinstrument för adhd kan vara mindre tillförlitliga vid samtidigt skadligt bruk eller beroende och det bör vägas in vid bedömning och ställas mot andra indikatorer.

Överlappande symtom mellan adhd och effekter av skadligt bruk eller beroende är till exempel:

  • koncentrationssvårigheter
  • oro och rastlöshet
  • svårigheter att reglera känslor och beteende
  • bristande impulskontroll.

Märkning

  • Utförare: Psykiatrisk öppenvård, Mariamottagning
  • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Kurator, Psykoterapeut
  • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår