Mentaliseringsbaserad terapi, MBT

Gå till huvudsidan: Självskadebeteende

Självskadebeteende

Behandling och stöd

Mentaliseringsbaserad terapi, MBT

Evidensbaserad behandling, vilken övar upp och stabiliserar förmågan att föreställa sig sitt eget och andras inre.

Målgrupp eller situation

Insatsen riktar sig till både vuxna och ungdomar (MBT-A) med emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS). Insatsen har god evidens vid EIPS och självskadebeteende av både suicidal och icke-suicidal karaktär. Samsjuklighet med depression, ångest eller andra psykiatriska syndrom är inte ett hinder för deltagande i MBT.

Kunskapsläge

Flera studier visar att MBT är hjälpsamt vad gäller att minska självskadebeteende hos både ungdomar och vuxna med upprepat självskadebeteende och EIPS.

Kompetenskrav

Leg. psykolog eller leg. psykoterapeut med relevant psykoterapiinriktning, eller hälso- och sjukvårdspersonal med grundläggande psykoterapiutbildning (tidigare steg-1) med relevant inriktning under kvalificerad handledning.

Sammanfattning

Metaliseringsbaserad teori (MBT) är en evidensbaserad behandling som riktar sig till individer med emotionell instabil personlighetssyndrom (EIPS). Behandlingen fokuserar på att stärka förmåga att förstå sina egna och andras mentala tillstånd. Detta i syfte att bättre kunna hantera stark affekt och mellanmänskliga relationer, vilket i sin tur minskar risken för självmordsförsök och självskadebeteende.

Genomförande

Att mentalisera handlar om att förstå, uppfatta och tolka egna och andras inre mentala tillstånd. Det kan handla om egna och andras behov, önskningar, känslor, föreställningar, mål och anledningar. Mentalisering hjälper oss att skilja både mellan egna och andras mentala tillstånd samt mellan mentala tillstånd och yttre verklighet. På så sätt är mentalisering en mycket viktig hjälp i relationen till såväl sig själv som till andra.

Syftet med mentaliseringsbaserad terapi är därför att stärka individens förmåga att förstå sina egna och andras mentala tillstånd utifrån sin relationella erfarenhet. På så sätt kan individen adressera svårigheter med affekter, impulsreglering och interpersonellt fungerande, vilket annars riskerar att utlösa självmordsförsök och självskadebeteende.

Insatsen är omfattande och ges både individuellt och i grupp. MBT pågår under minst 18 månader.

Individer med emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS) har en grundläggande, normalt utvecklad förmåga att mentalisera. I emotionellt laddade situationer till andra minskar dock mentaliseringsförmågan, vilket gör situationen än svårare att hantera. Istället tar starka känslor kopplade till individens ofta traumatiska relationella historia över, varpå individen agerar utifrån denna historiska erfarenhet snarare än utifrån den egentliga nuvarande situationen.

Detta kan ta sig uttryck i att förmågan att se sina egna inre tankar och känslor som just tankar och känslor minskar kraftigt. Istället blandas egna inre mentala skeenden samman med den yttre verkligheten. Med bakgrund i individens negativa relationella erfarenheter uppfattar således individen den nuvarande situationen såsom negativ. Ju starkare den negativa känslan är, ju större är risken att mentaliseringsförmågan tillfälligt minskar. När det sker överväldigas individen av starka känslor och tankar som är svåra att tolerera. Då självskadebeteendes funktion ofta är att reglera ned sådana starka känslor, kan det ses som ett uttryck för temporärt sammanbrott i mentaliseringsförmågan.

Centrala komponenter i Mentaliseringsbaserad teori:

 • Utredning
 • Introduktionskurs, 90 minuter/vecka i 12 veckor
 • Individualterapi, 45 minuter/vecka i 18 månader
 • Gruppterapi, 90 minuter/vecka i 18 månader
 • Medicinsk behandling vid behov
 • Uppföljningssamtal efter avslutad behandling
 • Anhörigutbildning

Terapin delas in i tre faser: 

 • I fas 1 bedöms individens mentaliseringsförmåga och funktion.  Här ingår diagnossättning, översyn av farmakologisk behandling och krisplanering, prioritering av behandlingsmål samt psykoedukation. Fasen syftar till att skapa motivation till terapi.
 • I fas 2 stimuleras utveckling av individens mentaliseringsförmåga.
 • I fas 3 förbereder sig individen för att avsluta behandlingen, planerar för att vidmakthålla framsteg och utvecklar ett anpassat uppföljningsprogram tillsammans med behandlaren.

Uppföljning

Suicide and Self Harm Inventory (SSHI) har använts i de internationella studierna av MBT. Där mäter man frekvens av suicidalt och icke-suicidalt självskadebeteende var sjätte månad.

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Socialsekreterare | Biståndshandläggare
 • Typ av behandling/stöd: Psykologisk behandling
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår