Mentaliseringsbaserad terapi, MBT

Gå till huvudsidan: Självskadebeteende

Självskadebeteende

Behandling och stöd

Mentaliseringsbaserad terapi, MBT

Evidensbaserad behandling som övar upp och stabiliserar förmågan att föreställa sig sitt eget och andras inre.

Målgrupp eller situation

Insatsen riktar sig till både vuxna (1) och ungdomar (MBT-A) (2) med emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS). Insatsen har god evidens vid EIPS och självskadebeteende av både suicidal och icke-suicidal karaktär. Samsjuklighet med depression, ångest eller andra psykiatriska syndrom är inte ett hinder för deltagande i MBT (1-3).

Kunskapsläge

Flera studier visar att MBT är hjälpsamt vad gäller att minska självskadebeteende hos både ungdomar och vuxna med upprepat självskadebeteende och EIPS (1-3).

Kompetenskrav

Leg. psykolog eller leg. psykoterapeut med relevant psykoterapiinriktning, eller hälso- och sjukvårdspersonal med grundläggande psykoterapiutbildning (tidigare steg-1) med relevant inriktning under kvalificerad handledning

 • Insatsen ges inom öppen- och slutenvårdspsykiatri, men kan även ges inom beroendevård.
 • Ingen specifik förkunskap krävs för MBT.

Sammanfattning

Komponenter i MBT:

 • Utredning
 • Introduktionskurs, 1 session på 90 minuter per gång i 12 veckor
 • Individualterapi, 1 session på 45 minuter/vecka i 18 månader
 • Gruppterapi, 1 session på 90 minuter/vecka i 18 månader
 • Medicinsk behandling vid behov
 • Uppföljningssamtal efter avslutad behandling
 • Anhörigutbildning

Genomförande

“Mentalisering” definieras som att “uppfatta och tolka mänskligt beteende i termer av inre mentala tillstånd (t.ex. behov, önskningar, känslor, föreställningar, mål och anledningar). Mentalisering inkluderar (1) att förstå andras beteende i termer av inre mentala skeenden, (2) att förstå sina egna mentala skeenden, och (3) att kunna differentiera mellan sina egna och andras mentala tillstånd, och att skilja mellan mentala tillstånd och yttre verklighet. Individer med EIPS antas ha en väl utvecklad mentaliseringsförmåga men lida av svårigheter att mentalisera i emotionellt laddade nära relationer till andra (anknytningsrelationer). Detta tar sig t.ex. uttryck i att individen med EIPS kan tappa förmågan att se sina egna inre tankar och känslor som just tankar och känslor och istället blanda samman dem med den yttre verkligheten. Självskadebeteende ses som ett uttryck för sådana temporära sammanbrott i mentaliseringsförmågan. Terapins syfte är att ”stärka individers förmåga att förstå sina egna och andras mentala tillstånd i anknytningskontexter, för att adressera deras svårigheter med affekter, impulsreglering och interpersonellt fungerande, som tenderar att utlösa självmordsförsök och självskadebeteende”. Insatsen är omfattande och ges både individuellt och i grupp. MBT pågår under minst 18 månader.

Terapins är strukturerad enligt följande:

 1. Fas 1: Bedömning av individens mentaliseringsförmåga och personliga fungerande. Skapa motivation till terapi. Denna fas innefattar diagnos, psykoedukation, formulering av en hierarki av behandlingsmål, översyn av medicineringen och krisplanering.
 2. Fas 2: Stimulera utvecklingen av individens mentaliseringsförmåga.
 3. Fas 3:  Förbereda avslutning av behandlingen, planera för vidmakthållande av individens framsteg ska vidmakthållas, och att gemensamt utveckla ett individanpassat uppföljningsprogram.

Uppföljning

Suicide and Self Harm Inventory (SSHI; Bateman & Fonagy, 2004) har använts i de internationella studierna av MBT. Där mäter man frekvens av suicidalt och icke-suicidalt självskadebeteende var sjätte månad.

Material

Referenser:
(1) Bateman, A. W., & Fonagy, P. (1999). Effectiveness of partial hospitalization in the treatment of borderline personality disorder: a randomized controlled trial. The American Journal of Psychiatry, 156(10), 1563–1569. http://doi.org/10.1176/ajp.156.10.1563

(2) Rossouw, T. I., & Fonagy, P. (2012) Mentalization-based treatment for self-harm in adolescents: a ran-
domized controlled trial. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 51,
1304–1313.

(3) Kunskapsöversikt, behandling vid självskadebeteende (Nationella självskadeprojektet)

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare
 • Typ av behandling/stöd: Psykologisk behandling
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår