Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Kartläggning och utredning

Utredning och bedömning av kognitiv funktion, neuropsykologiska tester

Märkning

Skapad: 2018-12-06
Uppdaterad: 2019-05-08
Verksamhetskategori: Hälso- och sjukvård (inkl. kommunal-)
Verksamhet: Psykiatrisk specialistvård, sluten, Psykiatrisk specialistvård, öppen, Primärvård
Befattning: Psykolog
Samordnad insats: Nej
Åtgärdsområde: Utredning och diagnostik
Fas/stadie: Akut, Kronisk, Remission, fullständig, Remission, partiell, Återfall
Åldersgrupp: Barn, Ungdom, Unga vuxna, Vuxna, Äldre
Svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
Funktionsnivå: Måttliga problem, Stora problem

Kort beskrivning

Insatsen innebär att individens kognitiva funktion utreds genom standardiserade och normerade neuropsykologiska tester.

Syfte

Att beskriva och tydliggöra patientens begränsningar och resurser. Att bedöma i vilken grad och på vilka sätt individens kognitiva funktion påverkats av sjukdomen. Att identifiera individer med risk för sämre prognos så att anpassad behandling och stöd kan initieras i ett tidigt skede. Att bidra till att rätt resurser kan ges utifrån individens förutsättningar. Upprepad bedömning med neuropsykologiska tester kan även användas för att utvärdera hur den kognitiva funktionen påverkas av olika insatser och över tid.

Indikation (målgrupp, situation)

Individer med psykossjukdom vars kognitiva funktion behöver utredas och bedömas. Insatsen utförs företrädesvis tidigt i sjukdomsförloppet, men inte under akut fas av sjukdom. Insatsen kan även genomföras vid tydlig förändring i kognitiv funktionsnivå hos en patient som har diagnosen sedan tidigare.

Kunskapsläge

Prioritering saknas. Insatsen behandlas inte i Socialstyrelsens nationella riktlinjer/nationella riktlinjer saknas för tillstånd.
Insatsen bedöms vara förenlig med god vård/stöd utifrån en sammanvägning av flera kunskapskällor.
Avsnittet ska kompletteras.

Kompetenskrav

Legitimerad psykolog

Innehåll, kortfattat

 • Samla information inför och förbered utredningen
 • Inled en alliansbyggande kontakt
 • Ge information till individ om vad utredningen innebär
 • Ta hänsyn till
  • var i sjukdomsförloppet individen bedöms vara
  • funktionsnivå innan insjuknandet
  • eventuell påverkan av positiva symtom
  • eventuellt missbruk
 • Anamnestagande, alt komplettering av befintlig anamnes
 • Genomför den senaste versionen av WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale), för unga under 17 år: WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children  som bas för utredningen (test av.allmänbegåvning, verbala och visuospatiala funktioner, arbetsminne samt processhastighet)
 • Bedöm om andra neuropsykologiska tester ska utföras:
  • Exekutiva funktioner
  • Inlärning och minne
  • Personlighetstest
 • Skriftligt psykologutlåtande
 • Återkoppla utredningens resultat till individen
  • Föreslå strategier/åtgärder/stödinsatser för att hantera och kompensera för de nedsättningar som framkommit samt redogör för individens resurser.

Innehåll, fördjupat

Patienter med schizofreni har ofta funktionsnedsättningar i såväl basala som mer komplexa kognitiva funktioner. Dessa funktionsnedsättningar utgör centrala fenomen vid sjukdomens uppkomst och har dessutom en betydande inverkan på individens framtida prognos. De kognitiva funktionsnedsättningarna är mycket vanligt förekommande, men variationen inom patientgruppen är stor. I vilken utsträckning och på vilka sätt den kognitiva förmågan försämras av sjukdomen, samt i vilken grad kognitiv funktion kan återhämtas, är mycket varierande. Därför är det angeläget att varje person utreds individuellt. Följande kognitiva funktioner påverkas ofta i samband med insjuknande i psykossjukdom:

 • Uppmärksamhet
 • Arbetsminne
 • Processhastighet
 • Inlärning och minne
 • Exekutiva funktioner, t.ex.
  • initiering
  • flexibilitet i tänkandet
  • förmåga till planering och problemlösning
  • social kognition

De exekutiva funktionsnedsättningarna är i hög grad kopplade till de mer svårbehandlade negativa symtomen och för många individer är det försämringen av kognitiv funktion som hindrar ett självständigt liv med studier, arbete, sociala relationer och en välfungerande boendesituation. Det är därför viktigt att individen tidigt i sjukdomsförloppet får rätt insatser för att kompensera för och/eller träna påverkade funktioner. Ökad kunskap om individens kognitiva funktionsnivå och kan vägleda individ och nätverk i att ställa passande krav samt formulera rimliga livsmål. En, till individen väl genomförd återkoppling av utredningsresultatet har i studier visat sig ha en terapeutisk effekt och kan bidra till bättre sjukdomsinsikt och ökad följsamhet i föreslagna behandlingsåtgärder.

Länkar

Kliniska riktlinjer vid schizofreni (Svenska psykiatriska föreningen)
Psykiatristöd (Stockholms läns landsting, SLO)

Uppföljning

Avsnittet ska kompletteras.