Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Kartläggning och utredning

Utredning och bedömning av funktion i vardag och arbetsliv

Märkning

Skapad: 2018-12-06
Uppdaterad: 2019-05-09
Verksamhetskategori: Socialtjänst, Hälso- och sjukvård (inkl. kommunal-)
Verksamhet: Psykiatrisk specialistvård, öppen, Psykiatrisk specialistvård, sluten, Beroendevård, Hemtjänst, Social barn- och ungdomsvård, Arbete/sysselsättning
Befattning: Arbetsterapeut
Samordnad insats: Nej
Åtgärdsområde: Utredning och diagnostik
Fas/stadie: Akut, Kronisk, Remission, partiell, Återfall
Åldersgrupp: Ungdom, Unga vuxna, Vuxna, Äldre
Funktionsnivå: Lätta problem, Måttliga problem, Stora problem

Kort beskrivning

Insatsen innebär att med standardiserade instrument bedöma individens förmåga att utföra vardagliga aktiviteter och delaktighet inom områden som: personlig vård, boende, fritid, arbete/utbildning/sysselsättning, kommunikation och interaktion.

Syfte

Att kartlägga individens resurser och behov i vardag och arbetsliv. Att bedöma behovet av insatser för att individen ska uppnå en så hög självständighet, delaktighet och funktion som möjligt i vardag och arbetsliv.

Indikation (målgrupp, situation)

Insatsen riktar sig till individer där behov finns av en utökad funktionsutredning.

Kunskapsläge

Prioritering saknas. Insatsen behandlas inte i Socialstyrelsens nationella riktlinjer/nationella riktlinjer saknas för tillstånd.
Insatsen bedöms vara förenlig med god vård/stöd utifrån en sammanvägning av flera kunskapskällor.
Avsnittet ska kompletteras.

Kompetenskrav

Enligt arbetsgivarens bedömning. Legitimerad arbetsterapeut.

Innehåll, kortfattat

Genom intervjuer, skattningar, observationer och test kartlägga individens funktion och aktivitetsförmåga avseende

- Att sköta sitt hushåll och sin personliga hygien
- Arbetsförmåga/förmåga att klara skolan
- Sociala förmåga
- Kognitiva förmåga
- Aktivitetsförmåga (observation)

Innehåll, fördjupat

Utredningen och bedömningens innehåll anpassas efter individens förutsättningar och behov. Instrument som kan inkluderas är:

  • ADL-taxonomin: instrument som beskriver personens aktivitetsförmåga inom till exempel områdena personlig vård, boende och kommunikation.
  • Assessment of Motor and Process Skills (AMPS): instrument för att bedöma och mäta patientens motoriska färdigheter och processfärdigheter
  • DOA- för dialog om arbetsförmåga
  • WRI, WEISS, AWP, AWC - instrument för bedömning av arbetsförmåga
  • PRPP- instrument som  inriktar sig på patientaktivitet. Ett alternativ till traditionell bedömning av perception, minne, rörelseplanering och problemlösning. Instrumentet ger en förståelse för sambandet mellan kognitiv informationsbearbetning och utförandet av vardagsaktiviteter.
  • Min Mening - för bedömning av kompetens och värderingar genom självskattning (OSA-S)
  • OCAIRS - för bedömning av delaktighet i aktivitet (OCAIRS)
  • The Assessment of Communication and Interaction Skills (ACIS) - för bedömning av socialförmåga. 
  • Canadian Occupational Performance Measure (COPM)- individualiserad bedömning indivdiens egen uppfattning av problem som denne stöter på vid utförandet av en aktivitet
  • Delar av metoden ESL - ett självständigt liv

Länkar

Arbetsterapeutförbundets hemsida
Kliniska riktlinjer vid schizofreni (Svenska psykiatriska föreningen)
Psykiatristöd (Stockholms läns landsting, SLO)
ADL- taxonomin - särskild manual för psykiska funktionsnedsättningar (Sveriges arbetsterapeuter, 2016)

 

Uppföljning

Avsnittet ska kompletteras.