Indikatorer för uppföljning

Schizofreni och liknande tillstånd

Uppföljning på verksamhetsnivå

Indikatorer för uppföljning

Indikatorer för uppföljning möjliggör uppföljning och kvalitetssäkring av vård och stöd.

Målgrupp eller situation

Alla patienter som har psykosdiagnos (diagnoskod F20.0 – F29.9) som enheten har för avsikt att ge behandling och stöd.

Kunskapsläge

Kvalitetsindikatorer möjliggör uppföljningar, jämförelser och förbättringar av vård på både lokal, regional och nationell nivå. Indikatorerna kan även underlätta internationella jämförelser.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens beslut.

Sammanfattning

Genom registrering och sammanställning av kvalitetsindikatorer kan vård- och stödkvalitet mätas och relateras till vård- och stödinsatser. Den Nationella Arbetsgruppen för schizofreni och schizofreniliknande tillstånd har gallrat rekommenderade kvalitetsindikatorer från en mängd källor och beslutat om en lista på 15 indikatorer och tre utvecklingsindikatorer. Dessa gäller för såväl Vård- och insatsprogrammet för schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som Vårdförlopp förstagångsinsjuknade och Vårdförlopp fortsatt vård och stöd. 

Dessa 15 indikatorerna återfinns - med tillhörande önskad riktning, beslut om målvärde och intervall för mätning och återrapportering - i två separata tabeller nedan. När målvärde inte anges i tabellen så är orsaken att ett exakt målvärde inte går att fastställa. Ofta är då istället riktningen definierad. När riktningen är satt till “att följas” betyder det att en önskad riktning inte går att fastställa. 

På grund av ett pågående förändringsarbete med kvalitetsregistret PsykosR i samband med denna texts publicering kan källan för indikatorerna inte anges. Tabellerna kommer att kompletteras så snart det är möjligt.

Genomförande

Då källor för indikatorerna inte är fastställda kan genomförande inte specificeras ännu.

Indikator, uppgifter redovisas könsuppdelat och totalt

Riktning

Målvärde

Mätning och återrapportering

Källa

Andel individer som har minst 50% försörjning i lönearbete under de senaste 12 månaderna. 

Upp 

Inget målvärde

Årligen

 

Andel individer som fått psykiatrisk slutenvård under de senaste 12 månaderna. 

Följas

Inget målvärde

Årligen

 

Andel individer som haft samtidig missbruksdiagnos de senaste 12 månaderna 

Följas

Inget målvärde

Årligen

 

Andel personer som har fått krisintervention (med eller utan närstående) under de senaste 12 månaderna.  

Upp

Inget målvärde

Årligen

 

Andel individer som har fått psykopedagogiska insatser under de senaste 12 månaderna 

Upp

Inget målvärde

Årligen

 

Andel individer som erhållit hälsosamtal under de senaste 12 månaderna

Följas

Inget målvärde

Årligen

 

Andel individer som vårdats enligt LPT i heldygnsvård under de senaste 12 månaderna. 

Följas

Inget målvärde

Årligen

 

Andel individer som vårdats enligt HSL i heldygnsvård under de senaste 12 månaderna

Följas

Inget målvärde

Årligen

 

Andel individer som har en krisplan under de senaste 12 månaderna. 

Upp

100%

Årligen

 

Andel individer som har fått en vårdplan under de senaste 12 månaderna.  

Upp

100%

Årligen

 

Andel individer som har fått en samordnad individuell plan under de senaste 12 månaderna.  

Följas

Inget målvärde

Årligen

 

Andel individer som har fått en fördjupad läkemedelsgenomgång under de senaste 12 månaderna.  

Upp

100%

Årligen

 

Andel individer som behandlats med antipsykotiska läkemedel under de senaste 12 månaderna.  

Följas

Inget målvärde

Årligen

 

Andel individer som behandlats med Kognitiv beteendeterapi under de senaste 12 månaderna.  

Följas

Inget målvärde

Årligen

 

Andel individer som fått strukturerad bedömning av suicidrisk de senaste 12 månaderna. 

Upp

100%

Årligen

 

Indikator, uppgifter redovisas könsuppdelat och totalt

Riktning

Målvärde

Mätning och återrapportering

Källa

Andel individer som har fått minst en Årsuppföljning under de senaste 13 (11-15) månaderna. 

Upp

100%

Årligen

 

Andel individer erbjudits någon form av stöd med syfte att återgå i studier/arbete, till exempel IPS, SEd, arbetsmarknadsåtgärder under tidsperioden.  

Upp

Inget målvärde

Årligen

 

Insatser för förstagångsinsjuknade. 

Upp

Inget målvärde

Årligen

 

Märkning

  • Utförare: Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk akutvård, Individ- och familjeomsorg, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Äldreomsorg
  • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Vårdbiträde, Logoped, Dietist, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare, Specialpedagog, Ledning | Administration
  • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp
  • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår