Systematisk uppföljning på individnivå i socialtjänsten

Schizofreni och liknande tillstånd

Uppföljning på individnivå

Systematisk uppföljning på individnivå i socialtjänsten

Genom att systematiskt dokumentera arbetet och följa upp insatser som ges kan man säkerställa att den enskilda individen får rätt stöd.

Målgrupp eller situation

Individer som har insatser från socialtjänsten.

Kunskapsläge

Systematisk uppföljning är en viktig del i arbetet med evidensbaserad praktik och för att kunna höja kvaliteten i verksamheten.

Sammanfattning

Systematisk uppföljning görs med enskilda individer för att följa upp hur det går för dem och se till så att de får rätt stöd.

En systematisk uppföljning på individnivå innebär att:

 • dokumentera arbetet med enskilda individer, med uppsatta mål och delmål
 • mäta om målen har uppnåtts
 • analysera resultatet
 • eventuellt anpassa insatserna utifrån resultatet av analysen.

Kontinuerlig uppföljning ska göras enligt vårdplan, genomförandeplan eller motsvarande. Om individen har behov av samordning mellan flera insatser bör uppföljning göras via samordnad individuell plan, SIP.

Genomförande

Flera metoder för systematisk uppföljning kan användas som stöd i arbetet med systematisk uppföljning. I de verksamheter där ASI används kan ASI Uppföljning användas.

Ytterligare en metod är MOS - Målinriktad och systematisk utvärdering av insatser för enskilda personer.

Även om tillvägagångssätten skiljer sig åt lite är huvuddragen desamma. I korthet handlar det om att:  

 • planera systematisk uppföljning
 • beskriva situationen före insats
 • beskriva situationen under insats
 • beskriva situationen efter insats
 • sammanställa uppgifterna
 • analysera resultaten.

 

Material

Om systematisk uppföljning, Kunskapsguiden

Systematisk uppföljning – beskrivning och exempel, Socialstyrelsen (pdf, ny flik)

ASI, Socialstyrelsen

MOS – Målinriktad och systematisk utvärdering av insatser för enskilda personer, Socialstyrelsen (pdf, ny flik)

Märkning

 • Utförare: Individ- och familjeomsorg, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Äldreomsorg, Familjecentral, Ungdomsmottagning, Mariamottagning
 • Yrkesroll: Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Kurator, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare, Ledning | Administration
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning, Psykosociala insatser, Familj- och närståendestöd, Stöd i boende | Boendestöd, Stöd för arbete och sysselsättning (inkl. rehabilitering), Ekonomiskt bistånd
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår