SIP, samordnad individuell plan

Schizofreni och liknande tillstånd

Kommunikation och delaktighet

SIP, samordnad individuell plan

En SIP görs när en individ får insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst och de behöver samordnas. Individens behov står i centrum för arbetet.

Målgrupp eller situation

Individer som har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården i de fall en plan är nödvändig för att tillgodose individens behov.

Kunskapsläge

SIP är ett lagkrav för patienter som behöver samordnade insatser från både regionen och kommunen.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning. 

  

Sammanfattning

En SIP, samordnad individuell plan, tas fram när någon har insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården och insatserna behöver samordnas. Individer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd är oftast i behov av en vård- och stödsamordnare/Casemanager.

I arbetet med en SIP ska man klargöra: 

 • vilka insatser individen är i behov av
 • vilka insatser regionen ansvarar för
 • vilka insatser kommunen ansvarar för
 • vad som ska genomföras av någon annan än regionen eller kommunen
 • vem som ska vara huvudansvarig för planen
 • hur planen ska följas upp.

För att starta ett SIP-arbete krävs alltid att den som planen handlar om har gett sitt samtycke. Individen ska också alltid få möjlighet att aktivt vara med i planeringen och påverka vilka aktörer som ska delta. Planen är till för att möta individens behov, och måste därför utgå från individens upplevelse och önskemål.

Genomförande

Deltagare i arbetet med en SIP

Personal från socialtjänsten och hälso- och sjukvården
SIP är till för att samordna insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Därför deltar alltid personal därifrån i SIP-arbetet.

Närstående
Om den som planen handlar om vill det kan närstående vara med i SIP-arbetet. Det kan till exempel vara släktingar, kompisar eller andra viktiga personer i individens liv.

Personal från andra verksamheter
Andra verksamheter än socialtjänst och hälso- och sjukvård kan också delta i arbetet med SIP. 

Barn
All planering kring SIP ska utgå från vad barnet behöver. Barnet själv ska alltid få möjlighet att göra sin röst hörd på en nivå som är lagom för dess ålder och mognad.

Ansvaret för att bjuda in till ett första möte om SIP är delat

Personal i socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska ta initiativ till att upprätta en samordnad individuell plan om man bedömer att en sådan plan behövs. Andra aktörer kan både föreslå att en SIP upprättas och bjudas in att delta i arbetet med planen, till exempel skolan eller Försäkringskassan.

 

SIP (Uppdrag psykisk hälsa, SKR)
SIP för vuxna (Uppdrag psykisk hälsa, SKR)
SIP för äldre (Uppdrag psykisk hälsa, SKR)
SIP för barn (Uppdrag psykisk hälsa, SKR)
SIP för asylsökande och nyanlända (Uppdrag psykisk hälsa, SKR)
SKR om SIP
Kunskapsguiden om SIP

 

Uppföljning

Planen ska följas upp så länge individens behov kvarstår. Huvudmännens skyldighet att delta gäller även under uppföljningen, att delta i möten osv.

SIP-kollen (Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR)

Material

SIP, Samordnad individuell plan, utbildningar, filmer, fallbeskrivningar, broschyrer mm, (Sveriges Kommuner och Regioner, SKR)
Om SIP (Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR)
Om fast vårdkontakt och Samordnad individuell plan (Socialstyrelsen)
Webbutbildning, SIP för vuxna (Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR)
1177 om SIP

Märkning

 • Utförare: Förskola | Pedagogisk omsorg, Skola | Elevhälsa, Mödra- och barnhälsovård, Primärvård | Första linje, Psykiatrisk akutvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Somatisk akutvård, Somatisk heldygnsvård, Somatisk öppenvård, Tandvård, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Individ- och familjeomsorg, Kommunal hälso- och sjukvård, Äldreomsorg, Familjecentral, Ungdomsmottagning, Mariamottagning
 • Yrkesroll: Läkare, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Kurator, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare, Ledning | Administration
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning, Omsorg | Omvårdnad
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår