Gott bemötande

Schizofreni och liknande tillstånd

Kommunikation och delaktighet

Gott bemötande

Gott bemötande som är respektfullt och empatiskt gör skillnad för individens återhämtning och förbättrar möjligheten till goda behandlingsresultat.

Målgrupp eller situation

Individer med schizofreni och liknande tillstånd.

Kunskapsläge

Beprövad erfarenhet. Ett gott och respektfullt bemötande har betydelse för individen,  patientsäkerheten och kan påverka resultatet av vård och behandling.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens beslut.

Sammanfattning

Personalens förhållningssätt kan få en avgörande betydelse för individens möjlighet till delaktighet och återhämtning. Förtroende och tillit skapar förutsättningar för bättre resultat oavsett vilken insats det handlar om. 

Arbeta aktivt för att skapa en god relation till individen genom att:

 • bemöta individen med respekt, empati och lyhördhet.
 • ge adekvat information som är anpassad efter individens förutsättningar och behov.
 • förmedla hopp till individen.
 • säkerställa att individens egen kompetens tas till vara.

Genomförande

Vad som upplevs som ett gott bemötande varierar, men grundläggande för goda relationer är att visa respekt och intresse för personens situation. Lyssna utan att döma och ställ gärna öppna frågor. 

Respektera alltid individens kroppsgränser och behov av integritet men visa gärna värme. En del  tycker att det är obehagligt med fysisk beröring medan andra kan uppleva att det ger trygghet. Fråga om du är osäker.

Genom ett gott bemötande skapas tillit och trygghet. Det handlar om att visa personlig omsorg, agera utifrån kunskap och erfarenhet, respektera individens autonomi och integritet samt inta ett professionellt och medmänskligt förhållningssätt.

Två experter möts på lika villkor – personalen är expert på det kliniska och individen är expert på sig själv. Det centrala i varje möte är att ge individens unika berättelse utrymme för att kunna lyssna och agera på den.

Ett gott och respektfullt bemötande är viktigt för alla. Individer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd kan uppvisa ett avvikande beteende, vilket ställer särskilda krav på ett gott bemötande. 

En psykos är också ofta skrämmande och traumatiskt för individen. Personalens förhållningssätt och bemötande kan ha en avgörande betydelse för individens möjligheten till delaktighet och återhämtning.

För de flesta som drabbas av psykossjukdom finns det goda möjligheter att leva ett gott liv. Att förmedla hopp till individen om att tillvaron kan förändras till det bättre är en viktig faktor för återhämtning.

 • Lyssna aktivt utan att ifrågasätta.
 • Bekräfta individens upplevelse.
 • Respektera vad individen upplever och ifrågasätt inte. Försök t ex inte övertyga om vad som är rätt eller fel, verkligt eller inte.
 • Uppträd lugnt och stå kvar.
 • Förmedla att du finns där för att lyssna och att du vill förstå.
 • Se individen bakom tillståndet.
 • Respektera individens integritet.
 • Uttryck dig sakligt och tydligt.
 • Förmedla hopp.
 • Visa empati - förståelse för individens situation. Lyssna och bekräfta att individen har det svårt.
 • Försök försiktigt återinföra individen till företeelser i verkligheten. Prova att prata om det du ser här och nu.
 • Attityd
  • Acceptera individen precis som hen är och gör ingen moralisk värdering av situationen.
  • Visa medkänsla.
 • Verbalt förhållningssätt
  • Lyssna utan att avbryta.
  • Det är okej att ha långa pauser – ha tålamod.
  • Försök att återkommande sammanfatta vad individen har sagt så att det blir tydligt att du har förstått.
  • Sammanfatta fakta och känslor.
 • Kroppsspråk
  • Var uppmärksam på vad som sägs och hur det sägs.
  • Håll en bekväm ögonkontakt.
  • Sitt vid sidan om individen med en öppen kroppshållning.
  • Ge reaktion på det individen säger, t.ex. genom att nicka eller upprepa det sista hen sa.
  • Tänk på hur du står (t.ex. inte ha armarna i kors) eller sitt stilla.

Uppföljning

Utvärderas tillsammans med individen.

Märkning

 • Utförare: Mödra- och barnhälsovård, Primärvård | Första linje, Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk akutvård, Somatisk öppenvård, Somatisk heldygnsvård, Somatisk akutvård, Tandvård, Kommunal hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Äldreomsorg, Förskola | Pedagogisk omsorg, Skola | Elevhälsa, Familjecentral, Ungdomsmottagning, Mariamottagning
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Vårdbiträde, Logoped, Dietist, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare, Lärare | Förskollärare | Fritidspedagog, Barnskötare | Elevassistent | Fritidsledare, Specialpedagog, Tandvårdsyrke, Ledning | Administration
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning, Psykoedukation med eller utan övningsmoment, Anpassning | Hjälpmedel, Omsorg | Omvårdnad, Psykosociala insatser, Psykologisk behandling, Läkemedelsbehandling, Medicinteknisk behandling, Hälsofrämjande insatser, Familj- och närståendestöd, Stöd i boende | Boendestöd, Stöd för arbete och sysselsättning (inkl. rehabilitering), Ekonomiskt bistånd
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
 • Tillstånd: Schizofreni och liknande tillstånd