Psykosocial utredning

Schizofreni och liknande tillstånd

Kartläggning och utredning

Psykosocial utredning

Utredning, företrädesvis av kurator, som ligger till grund för planering av stöd- behandlings och rehabiliteringsinsatser.

Målgrupp eller situation

Individer som misstänks ha psykossjukdom.

Kunskapsläge

Insatsen bedöms vara förenlig med god vård/stöd utifrån en sammanvägning av flera kunskapskällor.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens beslut. För en kvalificerad analys och bedömning på det psykosociala området är en kurators specialistkompetens önskvärd.

Sammanfattning

Genom samtal med individen utreds och bedöms skydds- och riskfaktorer. Närstående är ofta en viktig del och samtal sker efter samtycke från individen. Utredningen ska mynna ut i en psykosocial bedömning vilken utgör en del av helheten och påverkar individens stöd samt behandlings- och rehabiliteringsinsatser. Individen är är delaktig under hela processen och resultatet av utredning och bedömning ska speglas i vårdplan och eventuell samordnad individuell plan (SIP).

Genomförande

En utredning av en individs livssituation är ofta omfattande och bör göras omsorgsfullt. Det är viktigt att få samtala i lugn och ro, samt att man kan återkomma till och stämma av olika livsområden. Under utredningen är det också väsentligt att individen får möjlighet att beskriva hur nöjd hen är med sin situation inom de olika områdena. Frågorna är öppna så att individen själv får beskriva hur hälsan påverkas och påverkar relationer till andra, bostad, sysselsättning, arbete, ekonomi och hens möjligheter att hantera svårigheter i vardagslivet.

Kuratorns psykosociala specialistkompetens bidrar till en kvalificerad utredning kring de sociala och psykosociala faktorer som kan ligga till grund för och påverka hälsan hos individen. Kuratorns psykosociala utredning och bedömning utgör en del av helhetsbilden och utgör underlag för behandlings-, stöd- och rehabiliteringsinsatser samt intyg. Delar av den psykosociala utredningen tas efter samråd med individen in i vårdplan och eventuell SIP.

 • Skydd- och riskfaktorer 
 • Resurser och behov (boende, hygien, strategier för att hantera symtom, självbild)
 • Besvär/problem idag och tidigare
 • Uppväxtförhållanden och nuvarande familjeförhållanden
 • Socialt nätverk (relationer familj, vänner, barn, anhöriga/närstående)
 • Levnadsvanor (tobak, alkohol, fysisk aktivitet, matvanor) 
 • Sysselsättning, försörjning, nuvarande och tidigare (arbete och skola)
 • Intressen och fritid
 • Sömn
 • Våld 
 • Viktiga livshändelser
 • Socioekonomiska förhållanden
 • Ev. observation i aktivitet (utförs av arbetsterapeut)

Uppföljning

Insatsen kan leda till aktivering av samordnade insatser med kommunen och andra myndigheter. Insatsen följs upp i samband med vårdplanering.

Märkning

 • Utförare: Mödra- och barnhälsovård, Primärvård | Första linje, Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk akutvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Somatisk öppenvård, Somatisk heldygnsvård, Somatisk akutvård, Tandvård, Kommunal hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Äldreomsorg, Förskola | Pedagogisk omsorg, Skola | Elevhälsa, Familjecentral, Ungdomsmottagning, Mariamottagning
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Vårdbiträde, Logoped, Dietist, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare, Lärare | Förskollärare | Fritidspedagog, Barnskötare | Elevassistent | Fritidsledare, Specialpedagog, Tandvårdsyrke, Ledning | Administration
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning, Psykoedukation med eller utan övningsmoment, Anpassning | Hjälpmedel, Omsorg | Omvårdnad, Psykosociala insatser, Psykologisk behandling, Läkemedelsbehandling, Medicinteknisk behandling, Hälsofrämjande insatser, Familj- och närståendestöd, Stöd i boende | Boendestöd, Stöd för arbete och sysselsättning (inkl. rehabilitering), Ekonomiskt bistånd
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår