Tvångsåtgärder - begränsande

Schizofreni och liknande tillstånd

Behandling och stöd

Tvångsåtgärder - begränsande

Vid tvångsvård kan individens tillgång till elektronik begränsas, genom att reglera användningen av exempelvis mobiltelefon eller internet eller genom visitationer.

Målgrupp eller situation

Individer som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård och insatserna bedöms nödvändiga för vården. Exempelvis individer som i en akut fas av psykossjukdom kan lida av en förvrängd verklighetsuppfattning, bristande sjukdomsinsikt och stark ångest.

Kunskapsläge

Insatsen bedöms vara förenlig med god vård/stöd utifrån en sammanvägning av flera kunskapskällor.

Kompetenskrav

Överläkare/specialistläkare i psykiatri fattar beslut om tvångsåtgärder på delegation av chefsöverläkaren. Kompetens enligt arbetsgivarens/chefsöverläkarens bedömning.

Sammanfattning

Vid tvångsåtgärder ska du som personal alltid

  • Ha en respektfull inställning till individen
  • Visa intresse och förståelse för individen
  • Lyssna och försöka förstå individens behov
  • Vara väl insatt i verksamhetens rutiner för tvångsåtgärder

Ge individen möjlighet att prata med någon i personalen om sin upplevelse av ingripandet i efterhand. Se insatsen Uppföljningssamtal efter tvångsåtgärd.

Genomförande

Att så långt det är möjligt undvika tvång inom vården är viktigt. Det förebyggande arbetet handlar till stor del om att skapa trygga och goda relationer, där personalens bemötande präglas av respekt och förståelse för individens situation. Det har visat sig att det är möjligt att minska antalet tvångsåtgärder genom att personalen utvecklar färdigheter att förebygga och hantera risksituationer. Tvångsåtgärder bör undvikas så långt det är möjligt då de riskerar att skada den, för återhämtningen, viktiga relationen mellan individen och personalen inom vård- och omsorg. Se insatsen Förebygga och hantera hot och våld.

Kroppsvisitering/ytlig kroppsbesiktning

Under tvångsvård får individen inte ha, alkohol, droger och dopingpreparat  eller farliga föremål på avdelningen. För att säkerställa detta kan chefsöverläkaren besluta om att en patient ska  genomgå en kroppsvisitering eller en ytlig kroppsbesiktning. Ytlig kroppsbesiktning innebär att patienten får ta av sig kläderna så att personal kan granska kroppen utan att röra patienten. Kroppsvisitering innebär en undersökning av kläder och annat som individen bär på sig.

Begränsning av kommunikation

Om det bedöms nödvändigt för vården kan chefsöverläkaren bestämma att patienten inte får använda sin mobiltelefon eller internet. Beslutet gäller högst två månader och går att överklaga till förvaltningsrätten.Chefsöverläkaren kan även bestämma att post till eller från en patient ska övervakas. Inskränkning av individens rätt att ta emot besök under allmänna besökstider kan också beslutas om det bedöms nödvändigt av hänsyn till skyddandet av individens integritet.  

Se även Lagen om psykiatrisk tvångsvård.

Märkning

  • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård
  • Yrkesroll: Läkare, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare
  • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp
  • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Svår