Tidiga insatser vid tecken på psykos i primärvård

Schizofreni och liknande tillstånd

Behandling och stöd

Tidiga insatser vid tecken på psykos i primärvård

En första bedömning, uppföljning och vid behov hänvisning till specialistpsykiatrin.

Målgrupp eller situation

Individer som söker primärvården med symtom som kan tyda på tidiga tecken på psykos.

Sammanfattning

 • Bemöt individen med respekt, lyssna, ifrågasätt inte och ta individens problem på allvar
 • Bedöm situationen och konsultera eller remittera till specialistpsykiatrin för en bedömning
 • Utifrån individens aktuella behov erbjud möjliga insatser
 • Följ upp

Genomförande

Bemötande:

 • Ta personen som söker vård på allvar. Lyssna och visa empati.
 • Om närstående/anhöriga är med kan det vara bra att prata med dem enskilt. Prata alltid i så fall först med individen själv.
 • Uppträd empatiskt, lyhört och med respekt.
 • Visa medkänsla och fråga hur individen känner inför sina upplevelser och känslor.
 • Var ärlig och uppriktig när du samtalar med individen.
 • Försök inte argumentera, ifrågasätta eller yttra negativa värderingar om personens föreställningar, upplevelser och beteende.
 • Försök att finna ut vilken slags hjälp som individen behöver just nu. Om det är möjligt, ge exempel på olika alternativ som du kan hjälpa till med. Ge inga löften som du inte kan hålla, det kan skapa misstro.
 • Försök att inte vara för påträngande utan ge individen utrymme och var lyhörd.
 • Kontakta alltid specialistpsykiatrin för stöd i fortsatt bedömning.

Se insatsen Utredning och bedömning av psykisk status för stöd/hjälp i bedömningen

Vid tidiga tecken på psykosutveckling gör följande:

 • Ta dessa tidiga tecken på allvar
 • Undersök om de kan ha andra orsaker såsom problem i familjen eller bruk av droger.
 • Ha fortsatt kontakt med individen för att följa upp om symptomen förvärras eller avklingar.
 • Trots att många symptom inte behöver leda till en psykosutveckling är det viktigt om symtomen är bestående att hjälpa individen att få kontakt med specialistpsykiatrin för en första bedömning.

Vid tydliga tecken på psykos:

 • Kontakta specialistpsykiatrin för en första bedömning  så snart som möjligt (gärna inom 24 timmar)
 • Om psykossymtom är så allvarliga att du bedömer att individen  löper risk att skada sig själv eller andra kan omhändertagande enligt tvång bli nödvändigt, se LPT lagen om psykiatrisk tvångsvård.

Material

Riktlinjer för tidigt omhändertagande vid psykos (TOP-projektet, Nationell psykiatrisamordning 2007)


Psykos - tidig upptäckt och omhändertagande (regional medicinsk riktlinje, Västra Götalandsregionen). 


Specialiserad insats för unga med psykos, information om behandling i Danmark för unga som som nyinsjuknar i psykos (OPUS)

Informationssidor anpassade för unga
Om psykos, hur man kan få hjälp och vad hjälp/behandling består av (BUP, Stockholms läns landsting, sida om barn- och ungdomspsykiatri) 


Tips och råd om sjukdomar, att söka hjälp, att förbereda sig för möten mm (BUP, Stockholms läns landstings sida om barn- och ungdomspsykiatri)

Märkning

 • Utförare: Primärvård | Första linje
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Kurator, Psykoterapeut
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning, Omsorg | Omvårdnad
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår