Personligt ombud

Schizofreni och liknande tillstånd

Behandling och stöd

Personligt ombud

En fristående verksamhet för att stödja individen i kontakterna med myndigheter, vårdgivare och andra viktiga aktörer, samt att bidra till en bättre samordning mellan vård- och stödinsatser.

Målgrupp eller situation

Individer över 18 år som har psykiska funktionsnedsättningar och som efterfrågar och bedöms ha behov av omfattande stödinsatser för att kunna utföra aktiviteter på olika livsområden. Behoven av insatser ska vara långvariga och involvera flera olika verksamheter, såsom socialtjänst, hälso- sjukvård, arbetsförmedling och försäkringskassa.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag till verksamhet med personligt ombud (HSLF-FS 2016:98).
Förordningen (2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning.

Sammanfattning

Att erbjuda individen ett personligt ombud med fokus på individens behov av stöd i kontakterna med myndigheter. Individen väljer själv ombudet, vars uppdrag är att klienten:

 • Ska få det stöd av samhället som han behöver, önskar och har laglig rätt till
 • Ska ha inflytande och kontroll över ditt eget liv
 • Tillsammans med personligt ombud komma fram till vilka behov/önskemål av stöd som finns och vad personligt ombud kan hjälpa till med
 • Stötta vid myndighets-, vård och andra kontakter
 • Hjälpa till att ansöka om det klienten är i behov av
 • Ge ett professionellt och medmänskligt stöd
 • Stödja och utveckla klientens eget nätverk
 • Påtala brister i samhällets insatser för psykisk funktionsnedsatta

Personligt ombud har tystnadsplikt och för inga journaler. Kontakten är frivillig och kostnadsfri.

Genomförande

Ett personligt ombud fungerar som ett stöd för individen i kontakten med myndigheter, vårdgivare och andra aktörer. Arbetet som personligt ombud innebär att utifrån individens behov av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning försöka hitta en gemensam lösning mellan olika myndigheter, vårdgivare och andra aktörer som individen behöver ha kontakt med.

Verksamheten med personligt ombud drivs av kommunerna och finansieras delvis av regeringen, via Socialstyrelsen och länsstyrelserna. Statsbidrag lämnas till verksamhet med personligt ombud i syfte att den enskilde ska:

 • Få bättre möjligheter att påverka sin situation och att vara delaktig i samhället
 • Kunna leva ett mer självständigt liv och uppnå en förbättrad livssituation
 • Få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service på jämlika villkor, samt rättshjälp, rådgivning och annat stöd utifrån sina egna önskemål och behov

Individer som kan erbjudas personligt ombud

För att ett personligt ombud ska erbjudas krävs att individen har omfattande behov av insatser från flera olika verksamheter. Personer som kan vara aktuella är till exempel:  

 • Individer som ännu inte har kontakt med myndigheter eller som av olika skäl har dragit sig undan myndighetskontakter. Exempelvis en person som är isolerad i sin bostad
 • Individer som redan erhåller insatser men insatserna är för få/otillräckliga
 • Individer som har olika insatser men vars insatser inte uppfyller behoven
 • Individer som har många insatser men där samordning saknas
 • Individer som har olika insatser men inte längre anser sig ha behov av dem/anser att de är för omfattande
 • Individer som har eller har haft kontakt med olika offentliga system, men som verksamheterna inte anser sig kunna ta hand om

Individer kan själva söka om att få stöd av ett personligt ombud men har ingen laglig rätt att få det. Verksamheten med personliga ombud är frivillig för kommunerna.

Rollen som personligt ombud

Ett personligt ombud väljs av - och arbetar på uppdrag av individen. För individen fyller det personliga ombudet en funktion som bollplank och diskussionspartner. Ombudet tar inga egna initiativ som inte inte individen står bakom och arbetar på klientens uppdrag, alltid tillsammans med klienten. Exempelvis om individen själv inte klarar av att ringa sin handläggare kan ombudet sitta bredvid och använda telefonens högtalarfunktion.Rollen som personligt ombud innebär att:

 • Tillsammans med individen identifiera och formulera behovet av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning
 • Bidra till att insatser från hälso- och sjukvården och socialtjänsten planeras, samordnas och genomförs
 • Bistå individen i kontakterna med olika myndigheter

Personliga ombud ska även verka för att personer med psykisk funktionsnedsättning som grupp ska få bättre livsvillkor. Det arbetet sker ofta genom att de personliga ombuden identifierar brister i samhället som påverkar gruppen negativt och rapporterar dessa till sin ledningsgrupp.

Ledningsgrupp

Förutom att stödja individen och samordna vård- och insatser syftar även verksamheten med personliga ombud till att upptäcka systembrister och skapa underlag för förbättringsarbete. Till de personliga ombuden ska det finnas en ledningsgrupp knuten, där representanter för kommunen, landstingets primärvård och psykiatri, arbetsförmedlingen och försäkringskassan ska ingå. Även patient-, brukar- och anhörigorganisationer erbjuds att delta i ledningsgruppen.

Material

Uppdrag och ansvar (Kunskapsguiden)
Att arbeta som personligt ombud, webbutbildning (Kunskapsguiden)
Personligt ombud(Yrkesföreningen för Personligt Ombud i Sverige)

Märkning

 • Utförare: Individ- och familjeomsorg, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri
 • Yrkesroll: Kurator, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare
 • Typ av behandling/stöd: Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning, Anpassning | Hjälpmedel
 • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Medelsvår, Svår