Motiverande samtal

Schizofreni och liknande tillstånd

Behandling och stöd

Motiverande samtal

Genom målinriktade samtal ska individens motivation och handlingskraft ökas.

Målgrupp eller situation

Individer som är i behov av motiverande stöd. Exempelvis individer som har svårt att ta initiativ och upprätthålla vardagliga rutiner.

Kunskapsläge

Insatsen bedöms vara förenlig med god vård/stöd utifrån en sammanvägning av flera kunskapskällor.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning.

Sammanfattning

Motiverande samtal innebär att hjälpa individen att formulera en egen förståelse av sina problem och egna argument för förändring, samt att stärka åtagandet att genomföra förändringen.

 • Utforma en strategi för samtalen, utifrån individens förutsättningar och behov
 • Föra strukturerade samtal med individen  och utforska nya tankesätt för att åstadkomma förändring

Genomförande

Motiverande samtal (MI), är en samtalsteknik som utgår från att individen själv har kunskap om sin livssituation och sina önskemål. MI kan både användas i kort rådgivning och som längre behandlingsmetod. Personalens uppgift är att genom samtalet locka fram och stödja patientens egna tankar och åtaganden om vad som är önskvärda mål och hur de ska nås. Samtalet genomsyras av respekt för individens kompetens och integritet.

 • Fråga om lov inför information och råd
 • Bekräfta - säg något positivt, beröm ansträngningar och stärker individens resurser/förmågor
 • Var tydlig med att individen själv har förmåga att bestämma över sina val
 • Stöd individen genom att visa empati (förståelse för individens situation)

Samtalsledarens roll är att:

 • hjälpa individen att med egna ord formulera en egen förståelse av sina problem
 • hjälpa individen att hitta och formulera egna argument för att göra en förändring
 • stödja individens beslut att göra en förändring
 • stödja förändringsprocessen genom att uppmuntra framsteg (även de små)
 • försöka förstå genom att lyssna och reflektera högt på vad individen säger
 • inte argumentera när patienten/brukaren inte ser någon anledning att förändras utan istället undersöka varför
 • stärka individens tro på sin förmåga och möjligheten till förändring
 • Bekräfta - Se individens goda egenskaper och bekräfta dessa. Till exempel: “Du har en stor förmåga att bry dig om andra människor.” bekräfta individen flera gånger under samtalet.
 • Ställ öppna frågor - Hur menar du? Vad tänkte du då? Varför blir det så? Öppna frågor leder till att individen tar en mer aktiv roll i samtalet. De ger mer uttömmande svar och visar att du är genuint intresserad av vad individen har att säga. Öppna frågor kan också locka fram tankar på förändring hos individen. Undvik slutna frågor helt (frågor som kan besvaras med ja eller nej).
 • Reflektera vad individen säger - Återge vad individen sagt eller formulera om med dina egna ord. Till exempel: Du säger att biverkningarna av medicinen är jobbiga men att det har blivit bättre?
 • Sammanfatta - Att sammanfatta vad ni pratat om återkommande under samtalet är både ett sätt att förankra och att säkerställa att du har förstått rätt. Att höra sina egna ord från någon annan kan också sätta igång nya tankar hos individen. Lägg särskild vikt på att sammanfatta de delar av samtalet som leder framåt.

Uppföljning

Genom uppföljande samtal med individen.

Märkning

 • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Somatisk öppenvård, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Skola | Elevhälsa, Primärvård | Första linje, Individ- och familjeomsorg, Kommunal hälso- och sjukvård, Äldreomsorg
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Vårdbiträde, Dietist, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare
 • Typ av behandling/stöd: Omsorg | Omvårdnad
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår