God man eller förvaltare

Schizofreni och liknande tillstånd

Behandling och stöd

God man eller förvaltare

Den som behöver hjälp med att hantera sin ekonomi och bevaka sina rättigheter kan ansöka om god man eller förvaltare.

Målgrupp eller situation

Individer som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom behöver stöd för att tillgodose sina ekonomiska intressen och rättigheter.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens beslut.

Sammanfattning

God man eller förvaltare är till för individer som inte klarar av att ta tillvara sina ekonomiska intressen och rättigheter i samhället på egen hand. Stödet kan till exempel handla om att sköta ekonomi, betala räkningar och ansöka om bidrag. Det kan även handla om att se till att individen får rätt vård och stöd. Det är frivilligt att ha en god man. Förvaltare är en mer ingripande insats och kan tillsättas när god man inte är tillräckligt.

Genomförande

God man eller förvaltare kan tillsättas då individen på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom inte kan ta tillvara sina egna intressen.  En god man ska bara utses om individens behov inte kan avhjälpas på annat sätt, till exempel genom en fullmakt till närstående. 

Socialtjänsten och verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården är skyldiga att anmäla om en individ är i behov av god man eller förvaltare. Anmälan görs till överförmyndaren i den kommun individen  bor.  För att ha rätt till god man eller förvaltare behöver behovet styrkas genom ett läkarintyg. 

Beslut att utse en god man eller förvaltare fattas av  tingsrätten. Individen har möjlighet att föreslå vem hen vill ska vara god man eller förvaltare men personen måste godkännas av överförmyndaren. En god man eller förvaltare kan hjälpa till inom ett, två eller tre olika områden. Dessa tre områden är: 

  • förvalta egendom, betala räkningar, placera pengar, fördela pengar
  • bevaka rätt, söka bidrag, skriva avtal
  • sörja för person, ombesörja att individen får de insatser den har rätt till och att insatserna är bra.

God man är en frivillig åtgärd. Det betyder att individen själv går med på att tingsrätten utser en god man. 

Den som har en god man har fortfarande rätt att bestämma över sina pengar, hantera egendom och ingå avtal. Individen har rätt att godkänna alla beslut. Om individen är förhindrad på grund av din funktionsnedsättning eller sjukdom ska den gode mannen ta reda på och besluta i enlighet med individens bästa.

En förvaltare är en tvångsåtgärd. Man kan få en förvaltare om en god man inte är tillräckligt. För att få förvaltare måste det till exempel finnas en risk att individen inte låter en god man sköta sitt uppdrag, eller att andra lurar av individen pengar. Det måste ha uppstått en situation där individen har eller riskerar att råka illa ut, exempelvis mista sin bostad. Tingsrätten kan besluta om förvaltare utan att individen går med på det. Anhöriga måste inte heller hålla med om beslutet. En förvaltare kan ta beslut utan individens godkännande men så långt det är möjligt ska förvaltaren ta reda på vad individen vill.

Den som har förvaltare kan inte ingå avtal, ta ut pengar från banken eller skriva under ansökningar. Förvaltaren bestämmer hur mycket av individens pengar som får användas. Även om man har förvaltare får individen fatta beslut i flera frågor som rör denne själv. Några sådana exempel är vilken behandling individen föredrar inom vården, vilket parti individen ska rösta på i allmänna val och om individen vill gifta sig. 

Uppföljning

Insatsen kan följas upp av vård- och omsorgspersonal via vårdplan, genomförandeplan eller samordnad individuell plan

Överförmyndarnämnden har tillsyn över god man och förvaltare.

Märkning

  • Utförare: Individ- och familjeomsorg, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Äldreomsorg
  • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Vårdbiträde, Logoped, Dietist, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare, Lärare | Förskollärare | Fritidspedagog, Barnskötare | Elevassistent | Fritidsledare, Specialpedagog, Tandvårdsyrke, Ledning | Administration
  • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning, Psykoedukation med eller utan övningsmoment, Anpassning | Hjälpmedel, Omsorg | Omvårdnad, Psykosociala insatser, Psykologisk behandling, Läkemedelsbehandling, Medicinteknisk behandling, Hälsofrämjande insatser, Familj- och närståendestöd, Stöd i boende | Boendestöd, Stöd för arbete och sysselsättning (inkl. rehabilitering), Ekonomiskt bistånd
  • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår