Beardslees familjeintervention

Schizofreni och liknande tillstånd

Behandling och stöd

Beardslees familjeintervention

Manualbaserad metod för att stödja familjen och uppmärksamma och möta barnens behov för att minska risken för att barnen drabbas av psykisk ohälsa.

Målgrupp eller situation

Familjer med barn 8–15 år där en förälder är drabbad av psykisk ohälsa och barnen inte hunnit utveckla egna symtom. Metoden används inte vid akuta kriser, vid familjevåld eller vid pågående obehandlat missbruk. Den förutsätter att föräldrarna har sjukdomsinsikt, motivation och tolerans för barnens perspektiv. 

Metoden kan behöva modifieras beroende på den vuxnas tillstånd.

Kunskapsläge

I SBU:s översikt över program för att förebygga psykisk ohälsa hos barn bedöms det vetenskapliga underlaget som otillräckligt för att man ska kunna göra en bedömning av metodens effekter.

Kompetenskrav

Utbildning i Beardslees krävs för att kunna utföra metoden. Svenska föreningen för Beardslees familjeintervention utbildar i metoden.

Sammanfattning

Insatsen innehåller psykopedagogiska inslag och innebär att: 

  • Informera familjen om tillståndet och om risk- och skyddsfaktorer för barn.
  • I samtal med barnen ge röst åt barnens upplevelse av familjens situation och förälderns sjukdom.
  • Stödja de vuxna att prata med barnen om den vuxnas sjukdom och behandling.
  • Stödja de vuxna att se barnens behov och att identifiera och stärka skyddande faktorer samt minska riskfaktorer.
  • I dialog med familjen komma fram till konkreta strategier för en bättre fungerande vardag.

Genomförande

Insatsen bygger ursprungligen på studier av hur familjer med depression fungerar och betonar vikten av att allas röster blir hörda. Information och samtal anpassas efter individernas förutsättningar, behov och frågor och kan behöva upprepas vid flera olika kontakttillfällen. Var försäkrad om att alla förstår och får komma till tals. 

Andra beståndsdelar är att ha fokus på styrkor och lösningar och att vara framtidsinriktad för att inge hopp och öka känslan av agens i familjen. Det övergripande syftet med insatsen är att få familjemedlemmarna att förstå varandra, öppna upp kommunikationen och uppmärksamma barnens behov för att minska risken att de drabbas av psykisk ohälsa. De kortsiktiga målen är att hjälpa föräldrarna att börja prata om den vuxnas ohälsa med barnen och öka föräldrarnas medvetenhet om andra skyddsfaktorer i barns utveckling. Andra mål är att förbättra barnens förståelse för förälderns tillstånd och minska deras oro och känslor av skuld.

Insatsen omfattar vanligtvis sex stycken samtal med en eller två veckors mellanrum samt uppföljande samtal efter sex månader. Nätverksträffar och ytterligare samtal läggs till vid behov.

Inledande träffar

De två första träffarna sker med föräldrarna och då är fokus på historien av psykisk ohälsa eller/missbruk samt hur det har påverkat den andra föräldern, barnen och familjens situation. Barnens situation diskuteras ur ett helhetsperspektiv (skola, fritid, styrkor och svårigheter), liksom teman som föräldrarna vill att man ska ta upp. Föräldrarna känner sina barn bäst, stor vikt läggs vid deras åsikter och önskemål.

Intervjuer

Varje barn intervjuas därefter enskilt, ofta hemma om familjen vill. Intervjuerna utgår från föräldrarnas funderingar och frågor. Under intervjun tas barnets uppfattning om förälderns psykiska sjukdom upp tillsammans med barnets oro och frågor. 

Familjeträff

Familjeträffen planeras sedan tillsammans med föräldrarna utifrån föräldrarnas teman och vad som kommit fram i intervjuerna med barnen. Planen innefattar vad som ska berättas för barnen och vem som ska säga vad. Familjeträffen leds av ena eller båda föräldrarna medan behandlaren är med som stöd. Under familjeträffen diskuteras planerade teman och de frågor som eventuellt kommit upp i barnens intervjuer blir besvarade i möjligaste mån. Överenskommelser om konkreta förändringar kan göras i familjen.

Uppföljning

Efter familjeträffen har man en uppföljande träff med föräldrarna med summering, eventuella frågor och diskussion om målsättningarna blev uppnådda. Finns det saker som som måste diskuteras vidare? Interventionen avslutas med ytterligare en uppföljande träff med familjen efter sex månader. Samtalen utvärderas och de konkreta förändringarna följs upp. Familjens behov av ytterligare stöd diskuteras.

Märkning

  • Utförare: Somatisk öppenvård, Somatisk heldygnsvård, Psykiatrisk akutvård, Mödra- och barnhälsovård, Primärvård | Första linje, Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Somatisk akutvård, Kommunal hälso- och sjukvård, Tandvård, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Individ- och familjeomsorg, Äldreomsorg, Förskola | Pedagogisk omsorg, Skola | Elevhälsa, Familjecentral, Ungdomsmottagning, Mariamottagning
  • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Vårdbiträde, Logoped, Dietist, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare, Lärare | Förskollärare | Fritidspedagog, Barnskötare | Elevassistent | Fritidsledare, Specialpedagog, Tandvårdsyrke, Ledning | Administration
  • Typ av behandling/stöd: Familj- och närståendestöd
  • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår