Syfte
Syftet med vård- och insatsprogram inom området psykisk hälsa är att tillämpning av evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap ska öka i mötet mellan personal och individ.

Genom att sammanställa och tillgängliggöra olika kunskapsunderlag på en gemensam plats för både specialistpsykiatri, primärvård, socialtjänst och skola ökar förutsättningarna för jämlika insatser utifrån en helhetssyn.

Så använder du webbplatsen

Sammanhang
Framtagande av Nationella vård- och insatsprogram sker inom ramen för Nationellt Programområde Psykisk Hälsa. Arbetet med programområden är en del av landsting och regioners nya gemensamma system för kunskapsstyrning (SKL dnr 17/00003).

SKL har överenskommit med regeringen om Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa, 2017 (dnr 16/06741). Enligt överenskommelsen mellan staten och SKL ska SKL stödja uppbyggnaden av sex regionala resurscenter i syfte att förbättra de organisatoriska förutsättningarna för ökad vårdkvalitet, förbättrade vårdresultat och ett mer effektivt resursutnyttjande inom området psykisk hälsa. Överenskommelsen lyfter vikten av samverkan mellan och inom kommuner och regioner/landsting.

Initiativen är i stora drag förenliga och synkroniseras därför så långt det är möjligt.

För att främja att utvecklingsarbetena går i takt har området psykisk hälsa valts till lärandeexempel inom Landstings och regioners system för kunskapsstyrning. Därigenom har ”Nationellt Programområde Psykisk Hälsa” (NPO psykisk hälsa) blivit ett av de först verksamma programområdena i enlighet med landsting och regioners nya modell.

Kanslistöd
Utvecklingsarbetet inom området psykisk hälsa får stöd av ett centralt projektkansli på Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL.

Mer information