Systematisk uppföljning på individnivå i socialtjänsten

Gå till huvudsidan: Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Uppföljning på individnivå

Systematisk uppföljning på individnivå i socialtjänsten

Genom att systematiskt dokumentera arbetet och följa upp insatser som ges kan man säkerställa att den enskilda individen får rätt stöd.

Målgrupp eller situation

Individer som har insatser från socialtjänsten.

Kunskapsläge

Systematisk uppföljning är en viktig del i arbetet med evidensbaserad praktik och för att kunna höja kvaliteten i verksamheten.

Sammanfattning

Systematisk uppföljning görs med enskilda individer för att följa upp hur det går för dem och se till så att de får rätt stöd.

En systematisk uppföljning på individnivå innebär att:

  • dokumentera arbetet med enskilda individer, med uppsatta mål och delmål
  • mäta om målen har uppnåtts
  • analysera resultatet
  • eventuellt anpassa insatserna utifrån resultatet av analysen.

Kontinuerlig uppföljning ska göras enligt vårdplan, genomförandeplan eller motsvarande. Om individen har behov av samordning mellan flera insatser bör uppföljning göras via samordnad individuell plan, SIP.

Märkning

  • Utförare: Individ- och familjeomsorg, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Äldreomsorg, Familjecentral, Ungdomsmottagning, Mariamottagning
  • Yrkesroll: Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Kurator, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare, Ledning | Administration
  • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning, Psykosociala insatser, Familj- och närståendestöd, Stöd i boende | Boendestöd, Stöd för arbete och sysselsättning (inkl. rehabilitering), Ekonomiskt bistånd
  • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
  • Tillstånd: Missbruk och beroende