ASI (Addiction Severity Index)

Gå till huvudsidan: Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Kartläggning och utredning

ASI (Addiction Severity Index)

Manualbaserad bedömningsmetod för vuxna för att kartlägga och bedöma situation och hjälpbehov, och för planering och utveckling av vård och behandling.

Målgrupp eller situation

Vuxna med missbruk eller beroende.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer (NR) anger att hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör använda ASI för att bedöma hjälpbehov (prioritet 1).

Kompetenskrav

Utbildning i ASI som omfattar fyra utbildningsdagar samt övningsintervjuer. Metoden förvaltas och utvecklas av Socialstyrelsen som utbildar regionala ASI-utbildare.

Sammanfattning

Addiction Severity Index, ASI, är en standardiserad bedömningsmetod i intervjuform för vuxna med missbruk och beroende. ASI används för att kartlägga och bedöma individens situation och hjälpbehov utifrån flera livsområden.

ASI kan även användas för uppföljning på individ- och gruppnivå.

Genomförande

ASI ger en bred bild av individens problematik och vad hen ser som mest angeläget att få hjälp med. Metoden innehåller frågor om: 

 • alkoholanvändning
 • narkotikaanvändning
 • fysisk hälsa
 • arbete och försörjning
 • kriminalitet
 • familj och umgänge
 • psykisk hälsa.

Den svenska versionen av ASI finns i formaten ASI Grund och ASI Uppföljning. Som ett ytterligare hjälpmedel finns ASI Återkoppling för att sammanställa återkoppling till individen. ASI spel kan användas som tillägg när det finns ett problematiskt spel om pengar och ett samtidigt missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika. 

Intervjun består av ett strukturerat frågeformulär med till största delen fasta svarsalternativ i de olika livsområdena. Både i ASI Grund och ASI Uppföljning avslutas varje livsområde med skattningsfrågor. Individen får möjlighet att uppskatta antalet dagar under den senaste 30-dagarsperioden med problem, oro och besvär samt det hjälpbehov som problemen föranleder. Dessutom gör intervjuaren en samlad bedömning av individens problem och behov av hjälp.

Uppföljning

Om både ASI Grund och ASI Uppföljning har genomförts kan enskilda individers situation och hjälpbehov följas upp.

När ASI Grund genomförs med en hel grupp kan uppgifterna sammanställas för att bilda underlag för bedömning av gruppens behov av insatser. Om samma grupp följs upp med ASI Uppföljning kan uppgifterna sammanställas och jämföras. ASI-informationen ger också ett underlag för verksamheters planering och utveckling av vård- och behandlingsinsatser. Det ställer däremot krav på viss systematik i intervjuarbetet, kontroll av bortfall och dokumentation av insatser. Se även Systematisk uppföljning på verksamhetsnivå.

Märkning

 • Utförare: Individ- och familjeomsorg
 • Yrkesroll: Sjuksköterska, Kurator, Socialsekreterare | Biståndshandläggare
 • Typ av behandling/stöd: Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning
 • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
 • Tillstånd: Missbruk och beroende