Stöd till arbete enligt IPS-metoden

Gå till huvudsidan: Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Behandling och stöd

Stöd till arbete enligt IPS-metoden

Metoden är ett individanpassat stöd till arbete.

Målgrupp eller situation

Individer som vill arbeta eller studera men har svag eller ingen anknytning till arbetsmarknaden, eller individer som riskerar att förlora sitt arbete.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer (NR) anger att arbetslivsinriktad rehabilitering i form av IPS-modellen bör erbjudas till individer med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika och samtidig svag anknytning till arbetsmarknaden (prioritet 3).

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens beslut.

Sammanfattning

 IPS-metoden (Individual Placement and Support) inleds med en kartläggning av individens behov av sysselsättningsstöd. Efter den ska man:

 • Lägga upp en strategi för hur insatsen ska utformas tillsammans med individen.
 • Fortlöpande genomföra aktiviteter, till exempel söka jobb.
 • Stötta individen att successivt ta mer eget ansvar.
 • Undersöka vilket stöd individen behöver på arbetsplatsen efter anställning.
 • Tillsammans följa upp insatsen regelbundet.

Genomförande

IPS-metoden (Individual Placement and Support) hjälper individer till ett avlönat arbete baserat på individens egna val och preferenser. Till skillnad från andra insatser för arbetsrehabilitering gör man inte först en omfattande bedömning av arbetsförmågan och arbetstränar, utan börjar söka jobb nästan omgående. Målsättningen är ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Den personal som arbetar enligt IPS-metoden kallas för arbetsspecialist. IPS-metoden är en typ av supported employment som är specifikt utvecklad för arbetsrehabilitering av individer med psykisk ohälsa och/eller missbruk.

Insatsen bygger på följande principer:

 • Individen ska erhålla arbete mer eller mindre direkt, utan föregående faser av arbetsträning i skyddade miljöer.
 • Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen ses som en central komponent i insatsen och inte som ett separat stöd.
 • Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är uttryckligen baserad på individens val och önskemål.
 • Under rehabiliteringen genomförs kontinuerliga bedömningar som utgår från individens arbetslivserfarenheter och upplevelser.
 • Insatsen är individuellt behovsbaserad och inte begränsad i tid.
 • Konsultation i ekonomi och försörjning ska erbjudas.

Stödet i arbetssökandet anpassas efter individens önskemål och behov. Sysselsättningen som erbjuds kan vara en arbetsplats på den reguljära arbetsmarknaden eller en praktik- eller studieplats. Arbetsspecialisten stöttar individen i att behålla arbetet, praktiken eller studieplatsen, bland annat genom besök på plats, men också utanför arbetsplatsen. 

Individer med psykisk funktionsnedsättning kan kämpa med symtom som är ihållande eller som fluktuerar över tid. Därför pågår stödet och uppbackningen så länge det behövs. Det finns inga deadlines, insatserna avslutas inte efter en viss tid utan först när individerna så önskar. Inom vissa verksamheter är insatsen kopplad till om individen har ett aktuellt vårdtillfälle.

Exempel på färdigheter som tränas är att kunna ta sig till och från arbetet på egen hand, att kunna utföra arbetsuppgifter utan instruktion och coachning, att kunna umgås med arbetskamrater på rasterna och att kunna ta emot kritik från arbetsledaren. Målet är att individen ska bli så självständig som möjligt i rollen som arbetstagare, samtidigt som arbetsspecialisten finns med i bakgrunden som stöttepelare och trygghetsfaktor så länge det behövs.

Insatserna i IPS är samordnade med den psykiatriska behandlingen och/eller behandlingen för skadligt bruk (missbruk), samt med rehabiliteringen, vilket innebär att all personal ska stödja den arbetssökandes mål i arbetslivet. Arbetsspecialistens roll är att samordna stödet från myndigheterna (hälso- och sjukvård, försäkringskassa, arbetsförmedling, kommun). Det sker också ett samarbete med arbetsgivare, skolor, universitet och studieförbund för att rekrytera arbetsplatser, erbjuda stöd till arbetsgivare, samt hitta praktik- och studieplatser. Syftet med samordning av nätverk är att skapa en långsiktigt hållbar stödstruktur kring individen.

Uppföljning

Under insatsen genomförs återkommande bedömningar som utgår från individens arbetslivserfarenheter och upplevelser.

Märkning

 • Utförare: Individ- och familjeomsorg, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Somatisk öppenvård
 • Yrkesroll: Psykolog, Sjuksköterska, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare
 • Typ av behandling/stöd: Stöd för arbete och sysselsättning (inkl. rehabilitering)
 • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
 • Tillstånd: Missbruk och beroende