Överdosprevention med utbildning och naloxon

Gå till huvudsidan: Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Behandling och stöd

Överdosprevention med utbildning och naloxon

Nässprayen Naloxon används vid opioidöverdos. Individer och närstående ska utbildas i hur det verkar och används.

Målgrupp eller situation

Individer som vistas i riskmiljöer t.ex. de som har ett skadligt bruk av narkotika, blandberoende, opioidberoende, LARO-patienter med riskbeteende och deras närstående.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer (NR) anger att man ska tillgängliggöra naloxon till opioidberoende när det finns risk för överdos (prioritet 1). Kunskapsläget är gott, internationellt och nationellt.

Kompetenskrav

Legitimerad läkare eller legitimerad sjuksköterska kan förskriva naloxon. Den som förskriver ska ha gått utbildning till utbildare, för att i sin tur kunna utbilda individer och närstående. Annan personal som har gått samma utbildning kan också utbilda individer och närstående.

Sammanfattning

Naloxon nässpray används för akut behandling av opioidöverdosering eller misstänkt opioidöverdosering.

Läkemedlet naloxon är en del i överdospreventionen. Målet är att öka tillgängligheten av naloxon i miljöer där risken att bevittna en opioidöverdos är stor. Naloxon har en påvisad god effekt.

Genomförande

Eftersom en individ med opioidöverdos inte kan behandla sig själv är det viktigt med utbildning till individer och närstående. Genom att utbilda i överdosprevention minskar den narkotikarelaterade dödligheten. Utbildningen ökar medvetenheten och kunskaperna om risker för överdos, och ger genom det färre risksituationer och färre överdoser.

Naloxon har bara verkan på opioider och inte mot andra droger. Naloxon stoppar opioideffekten så länge det verkar och därför är det viktigt att alltid kontakta sjukvården vid en överdos. Naloxon är ofarligt och helt effektlöst för individer som inte har tagit opioider.

De som ska dela ut naloxon och utbilda i hur det används är till exempel beroendemottagningar, avdelningar, öppen- eller slutenvård, sprututbytesverksamheter, behandlingshem, akutenheter.

Ett naloxonkit kan skrivas ut till individen i samband med utbildning. Naloxonkitet innehåller bland annat 2 st naloxon nässpray med 1 dos i vardera, kompresser, vinylhandskar, mun-mot-mun-mask och Socialstyrelsens informationsfolder.

Verkningsmekanismen för naloxon är att den tillfälligt tränger undan opioider från opioidreceptorerna. Eftersom naloxon binder hårdare till receptorn kan man få en akut opioidabstinens. Individen kan känna abstinensliknande symtom under tiden som naloxonet verkar, till exempel illamående, rastlöshet, irritation, hjärtklappning och svettningar. Intaget kan behöva upprepas beroende på att olika opioider har olika långa verkningstider.

Uppföljning

Följs upp enligt individuell plan för den enskilda individen. 

Märkning

  • Utförare: Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk akutvård
  • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator
  • Typ av behandling/stöd: Läkemedelsbehandling
  • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
  • Tillstånd: Missbruk/beroende av opioider