MATRIX-programmet

Gå till huvudsidan: Missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Behandling och stöd

MATRIX-programmet

Gruppbehandling som bland annat bygger på metoder från tolvstegsbehandling och återfallsprevention.

Målgrupp eller situation

Individer med missbruk eller beroende av centralstimulerande medel.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer (NR) anger att hälso- och sjukvården bör erbjuda behandling med MATRIX-programmet till individer med missbruk eller beroende av centralstimulerande medel (prioritet 3). Det finns ingen bred klinisk erfarenhet av metoden i Sverige eftersom metoden inte är vanlig här.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens beslut.

Sammanfattning

MATRIX-programmet är en intensiv, manualbaserad behandling, där de närstående involveras från starten. I programmet kombineras inslag från olika psykologiska och psykosociala behandlingsinsatser med psykosociala stödinsatser, exempelvis tolvstegsbehandling, återfallsprevention, nätverksstöd och självhjälpsgrupper.

Genomförande

Programmet är tidskrävande och innebär i snitt fler än tre träffar per vecka, totalt 52 träffar på 16 veckor. De första fyra veckorna är mest intensiva, och då involveras också familj och närstående i hög grad. Efter den första perioden deltar de närstående mindre frekvent, men programmet fortsätter med gruppterapi, självhjälpsgrupper och andra stödinsatser. Efter 16 veckor tar eftervården vid, med träffar cirka en gång i veckan. Programmet påminner i sitt upplägg om tolvstegsprogrammet.

Behandlingen startar med utbildning om beroende av centralstimulerande preparat och dess konsekvenser. Utbildningen riktar sig till både deltagarna och deras närstående.

Därefter följer en period av beteendeanalys och färdighetsträning för att deltagarna så småningom ska kunna stå emot sug och uppnå varaktig drogfrihet. Det innebär att individens tankar, känslor och beteenden samt situationer som utlöser problembeteendet kartläggs. Även konsekvenserna av beteendet analyseras. 

I nästa fas ligger tyngdpunkten på social färdighetsträning, där individen bland annat övar sig på att säga nej till narkotika, till exempel genom rollspel. Strategier för att hantera och/eller undvika situationer som skulle kunna trigga igång ett missbruk/beroende av centralstimulantia lärs in.

Det som är speciellt för just MATRIX-programmet är betoningen på det sociala nätverkets betydelse. Att familjemedlemmar och närstående deltar är ett viktigt inslag genom hela behandlingen. De deltar på flera olika nivåer: från gemensam utbildning i drog- och beroendelära till ren familjebehandling. Det kan också ingå individuellt stöd för de närstående vid behov. 

Deltagarna träffar också andra i samma situation, i stödgrupper och självhjälpsgrupper, som till exempel NA, Anonyma narkomaner. Så småningom kan deltagarna själva utbildas till assisterande klientstödjare. Ett annat inslag i behandlingen är sociala stödgrupper med syftet att individen ska få ett fungerande vardagsliv, något som stärker drogfriheten på sikt.

Uppföljning

Matrix-programmet innehåller en uppföljande del som består av 32 eftervårdssessioner, där deltagarna träffas cirka en gång per vecka. Drogfriheten följs dessutom upp med slumpvisa, övervakade provtagningar varje vecka. Under behandlingens gång sker också tre individuella möten där individens specifika mål sätts och därefter följs upp.

Märkning

  • Utförare: Individ- och familjeomsorg
  • Yrkesroll: Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare
  • Typ av behandling/stöd: Psykosociala insatser
  • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
  • Tillstånd: Missbruk/beroende av centralstimulantia