Överkonsumtion av alkohol

Gå till huvudsidan: Depression och ångestsyndrom

Depression och ångestsyndrom

Förebyggande insatser

Överkonsumtion av alkohol

Alkoholöverkonsumtion kan orsaka och förvärra depression och ångesttillstånd. Förebyggande arbete utformas tillsammans med individen.

Målgrupp eller situation

Vid första besöket i primärvården, allmänna hälsoundersökningar och olika screeningar, fråga om alkoholkonsumtion med självskattningsformuläret AUDIT-C eller AUDIT.

Kunskapsläge

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer (NR) för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor rekommenderas kvalificerat rådgivande samtal för vuxna som har ett riskbruk av alkohol (prioritet 6).

Kompetenskrav

Legitimerad sjukvårdspersonal, kurator eller skötare.

Sammanfattning

Om individen har ett riskbruk eller ett skadligt bruk kan man erbjuda en kort rådgivning, 1–4 möten, då vård- eller omsorgspersonalen kan lämna både information och råd för att minska alkoholkonsumtionen.

Ge kort information anpassad efter individens önskemål och förkunskaper och hjälp att själv söka information om riskbruk av alkohol.

Vad är ett riskbruk?

I Sverige definieras riskbruk som mer än 9 standardglas per vecka för kvinnor och mer än 14 för män, eller minst 4 standardglas för kvinnor vid samma tillfälle respektive 5 för män.

Genomförande

Stöd för att minska alkoholkonsumtionen eller för att sluta dricka utformas tillsammans med individen som själv får berätta om sina styrkor och svagheter och komma med förslag till lösningar. I vilka situationer har hen svårt att avstå alkohol? Finns det andra aktiviteter som kan ge glädje och avkoppling? I ett hälsofrämjande samtal är det personalens uppgift att hjälpa individen att förändra sitt beteende.

Stödinsatser för minskad alkoholkonsumtion
Rådgivande samtal

Ett kvalificerat rådgivande samtal är strukturerat enligt den metod som används. Samtalet genomsyras av respekt för individens integritet. Be alltid om att lov att få ta upp ämnet och utgå ifrån var individen befinner sig. 

 • Om individen inte är beredd: väck intresse och erbjud information.
 • Om individen är osäker/tveksam: ta reda på vad osäkerheten handlar om.
 • Om individen är beredd: ge stöd för individen att agera.

Begreppet rådgivning rymmer några eller samtliga av följande delar:

 • ta reda på individens egen motivation till förändring
 • återkoppla på individens alkoholkonsumtion och eventuell alkoholrelaterad skada
 • klargör av vad som är alkoholkonsumtion med låg risk
 • informera om skadeverkningar av fortsatt alkoholkonsumtion
 • informera om fördelar med att minska alkoholkonsumtionen
 • motivationshöjande samtal
 • kartlägg högrisksituationer och utveckla strategier för att hantera dessa
 • gör en individuell plan för att minska alkoholkonsumtionen.
Metoden Motiverande samtal

Ett exempel på en metod att använda för rådgivning är Motiverande samtal. Den går i korthet ut på att: 

 • Hjälpa individen att formulera en egen förståelse av sina problem.
 • Hjälpa individen att hitta och formulera egna argument för att göra en förändring.
 • Stödja förändringsprocessen genom att uppmuntra framsteg (även de små).

Märkning

 • Utförare: Primärvård | Första linje, Psykiatrisk öppenvård
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator
 • Typ av behandling/stöd: Hälsofrämjande insatser
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
 • Tillstånd: Missbruk/beroende av alkohol