Skola

Gå till huvudsidan: Adhd

Adhd

Lagar och regler

Skola

Översikt över de lagar som reglerar skolan och elevhälsan.

Enligt skollagen ska det finnas elevhälsa för elever från förskoleklass upp till och med gymnasiet. Elevhälsan ska kunna ge medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser till elever. Målet för elevhälsan är att stödja elevens utveckling mot utbildningens mål.

De medicinska insatserna ges av skolsköterska och skolläkare. Varje elev ska erbjudas hälsokontroller, syn- och hörselundersökningar. Elever kan också anlita elevhälsan för enklare sjukvårdsinsatser.

Skolläkare, skolsköterskor och skolpsykologer är hälso- och sjukvårdspersonal. Det innebär bland annat att de ska följa reglerna i patientdatalagen om journalföring samt offentlighets- och sekretesslagens regler för vården. Sekretess gäller alltså i deras verksamhet för uppgifter om elevers hälsa och personliga förhållanden, om det inte är tydligt att uppgiften kan lämnas ut utan att eleven eller elevens närstående tar skada på något sätt.

Sekretessen i elevhälsan gäller även mot vårdnadshavaren. Vårdnadshavaren har dock rätt att få den information som krävs för att hen ska uppfylla sina skyldigheter som vårdnadshavare. Om elevhälsan tror att en omyndig elev kan skadas om de lämnar ut en uppgift till vårdnadshavaren, får de inte göra det. Vårdnadshavarna (eller i mån av ålder och mognad, eleven själv) kan samtycka till att elevhälsan lämnar ut sekretessbelagda uppgifter till exempelvis socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.

Elevhälsans psykosociala insatser utförs vanligen av skolkuratorer som arbetar och dokumenterar enligt det övergripande uppdrag för skolans verksamhet som finns angivet i skolans styrdokument.

Enligt skollagen ska det finnas personal i skolan med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Det kan till exempel vara specialpedagoger men insatsen behöver inte utföras av en särskild yrkeskategori.

Enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess i elevhälsans psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser på samma sätt som i de medicinska insatserna.

Enligt socialtjänstlagen är alla som är yrkesverksamma inom skolan skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att en elev far illa. De är också skyldiga att ge socialtjänsten all information som kan behövas för utredningen av en elevs behov av stöd och skydd.

Märkning

  • Utförare: Skola | Elevhälsa, Förskola | Pedagogisk omsorg