ACE

Gå till huvudsidan: Adhd

Adhd

Kartläggning och utredning

ACE

Diagnostisk intervju för bedömning av adhd hos barn och ungdomar i åldrarna 5–16 år. Riktas till närstående till barnet eller direkt till ungdomar i övre tonåren.

Målgrupp eller situation

Barn och ungdomar som utreds för adhd. 

Kunskapsläge

Insatsen bedöms vara förenlig med god vård utifrån en sammanvägning av flera kunskapskällor.

Kompetenskrav

Legitimerad sjukvårdspersonal med tillräcklig kompetens enligt arbetsgivarens bedömning.

Sammanfattning

ACE (ADHD Child Evaluation) är en halvstrukturerad intervju för diagnostisering av adhd hos barn och ungdomar i åldrarna 5–16 år. Intervjun ringar in vanligt förekommande svårigheter i vardagen för att fånga upp kärnsymtomen för diagnos baserat på kriterierna för adhd. Det tar vanligen 60–90 minuter att genomföra intervjun.

Genomförande

ACE-intervjun riktas till närstående och kan i tillägg ges direkt till ungdomar i övre tonåren. När det är möjligt bör uppgifter om skolan hämtas in via lärarintervju eller pedagogisk kartläggning. ACE-intervjun vägleder utredaren i det diagnostiska förloppet genom att identifiera adhd-relaterade symtom och i vilken grad de leder till funktionsnedsättning.

Intervjun omfattar frågor om kärnsymtomen ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet med typiska exempel på hur de tar sig uttryck i vardagen. ACE efterfrågar även exempel på hur de olika symtomen kommer till uttryck i hemmiljö, fritid och i skola. Intervjun tar vanligen 60–90 minuter att genomföra.

Bedömningen av symtom följs av en observationsdel där utredaren noterar observationer av barnet under utredningsförloppet. Därefter följer ett avsnitt med fokus på samexisterande svårigheter och tillstånd. Dessa inkluderar andra utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser, beteendemässiga, affektiva eller medicinska tillstånd. Syftet är att identifiera beteenden att ta hänsyn till vid differentialdiagnostik alternativt utreda vidare med hänsyn till eventuella samexisterande tillstånd.

Uppföljning

Beroende på utfall följs intervjun upp med behandling av diagnostiserad adhd eller fortsatt utredning.

Märkning

  • Utförare: Primärvård | Första linje, Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk akutvård, Somatisk öppenvård
  • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Kurator
  • Åldersgrupp: Barn (0-17 år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår