Psykologisk behandling

Gå till huvudsidan: Adhd

Adhd

Behandling och stöd

Psykologisk behandling

Psykologiska behandlingsinsatser baserade på kognitiv beteendeterapi, KBT, kan förbättra funktionsnivån hos individer med adhd.

Målgrupp eller situation

Individer med adhd.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer (NR) rekommenderar 

 • manualbaserad social färdighetsträning till barn och ungdomar med adhd och nedsatt social samspelsförmåga, men ingen intellektuell funktionsnedsättning (prioritet 4)
 • KBT inriktad på adhd-symtom till individer i åldern 14-21 år med adhd (prioritet 5) 
 • KBT inriktad på adhd-symtom till individer från 21 år med adhd (prioritet 4).

Kompetenskrav

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, annan vårdpersonal med utbildning motsvarande grundläggande psykoterapiutbildning.

Sammanfattning

Olika varianter av kognitiv beteendeterapi, KBT, såväl individuellt som i grupp, har visat sig effektiva för vuxna med adhd. Behandlingen har ofta inslag av beteendeanalys, färdighetsträning och medveten närvaro.

Exempel på KBT-baserade behandlingar är dialektisk beteendeterapi, DBT, samt Safrens och Hesslingers manualbaserade behandlingar. Anpassade manualer för barn och ungdomar samt internetförmedlade program är under utveckling och utvärdering.

Genomförande

Behandlingsinsatser som baseras på KBT har ofta en tydlig målformulering och individen får regelbundna hemuppgifter för att tillämpa verktygen i vardagen. I allmänhet rekommenderas färdighetsträning som en del av den individuella psykologiska behandlingen av individer med adhd.

Dialektisk beteendeterapi, DBT, är en variant av KBT som ursprungligen utvecklats för individer med suicidalitet och självskadebeteende. Den har visat sig vara effektiv också för individer med adhd, till exempel för att förbättra impulskontrollen.

DBT ges för vuxna, men forskning pågår vad gäller anpassning av DBT-baserad behandling för ungdomar med adhd. Ofta blir effekten större när KBT kombineras med läkemedelsbehandling.

Behandlingens upplägg och genomförande behöver anpassas eftersom individer med adhd ofta har

 • förhöjd stress
 • förhöjd perceptuell känslighet för t.ex. yttre stimuli
 • bristande uthållighet
 • bristande minnesfunktioner
 • nedsatt generaliseringsförmåga.
Exempel på hur man kan anpassa behandlingen
 • Var tydlig och konsekvent, t.ex. genom att regelbundet hänvisa till och påminna om aktuell modul eller specifik strategi.
 • Var uppmärksam på uttröttning, och begränsa tiden vid behov.
 • Lägg in planerade pauser. 
 • Ge både muntliga och skriftliga sammanfattningar och påminnelser. 
 • Använd visuellt stöd för att avlasta arbetsminnet.
 • Använd genomgående konkreta exempel.

Två manualbaserade behandlingar för vuxna med adhd som bygger på KBT och DBT är Safrens och Hesslingers. För båda behandlingarna är pågående skadligt bruk eller beroende och svåra eller akuta samtidiga psykiatriska tillstånd exklusionskriterier.

Safren

Målet med Safrens behandling är att minska adhd-symtomens inverkan på vardagliga aktiviteter i hem och arbete. Den bygger på strategier för

 • förbättrad organisations- och planeringsförmåga
 • minskad distraherbarhet
 • adaptivt tänkande
 • att minska uppskjutanden.

Behandlingens upplägg

Safrens behandling är utformad och utvärderad i individuellt format, men tillämpas också i form av gruppbehandling. I individuellt format består behandlingen av tolv sessioner, fördelade i fyra moduler. I gruppformatet ses man två timmar en gång i veckan, vid totalt fjorton tillfällen. Gruppen består av 6–8 deltagare och 2 gruppledare.

Hemuppgifter är en mycket viktig del av behandlingen i såväl individuellt som gruppformat. Deltagarna arbetar aktivt med dem under hela behandlingen. Som stöd för arbetet med hemuppgifterna erbjuds i gruppformatet möjlighet till kortare individuell coachning.

Hesslinger

I Hesslingers behandling finns inslag av

 • medveten närvaro
 • beteendeanalys
 • olika strategier för förbättrad känsloreglering, impulskontroll, stresshantering, hantering av riskbeteenden
 • arbete med bättre självkänsla och relationer.

Behandlingens upplägg
Gruppen ses två timmar en gång i veckan, totalt fjorton tillfällen. Gruppen består av 6–8 deltagare och 2 gruppledare.

Hemuppgifter är en mycket viktig del av behandlingen och behöver göras nästan varje dag under den tid behandlingen pågår. Varannan vecka har deltagarna 30 minuter individuell coachtid för uppföljning och hjälp att planera och genomföra hemuppgifterna.

Forskning pågår om anpassning av Hesslinger till ungdomar.

Uppföljning

Efter genomgången behandling kan effekten utvärderas med sedvanliga formulär för adhd eller relaterad problematik.

Material

Attention deficit hyperactivity disorder: diagnosis and management | NICE Guidance, National Institute for Health and Clinical Excellence, Storbritannien

 

Märkning

 • Utförare: Primärvård | Första linje, Psykiatrisk öppenvård
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Logoped, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator
 • Typ av behandling/stöd: Psykosociala insatser, Psykologisk behandling
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår