Psykologisk behandling, ungdomar och vuxna

Gå till huvudsidan: Adhd - remissversion

Adhd - remissversion

Behandling och stöd

Psykologisk behandling, ungdomar och vuxna

Psykologiska behandlingsinsatser baserade på kognitiv beteendeterapi, KBT, kan förbättra funktionsnivån hos individer med adhd.

Målgrupp eller situation

Ungdomar och vuxna med adhd.

Kunskapsläge

Det finns visst forskningsstöd för psykoterapi, individuellt eller i grupp, för vuxna och ungdomar med adhd. Den ger övergripande effekt på funktionsnivån i vardagen och positiva effekter på andra samtidiga psykiatriska symtom, särskilt depression och ångestsyndrom.

Svensk utvärdering av effekt på ungdomar pågår. NICE kliniska föreskrifter rekommenderar KBT och träning av sociala färdigheter för tonåringar med adhd.

Kompetenskrav

Leg psykolog, leg psykoterapeut, annan vårdpersonal med motsvarande steg 1-kompetens.

Sammanfattning

Olika varianter av kognitiv beteendeterapi, KBT, såväl individuellt som i grupp, har visat sig effektiva för vuxna med adhd. Behandlingen har ofta inslag av beteendeanalys, färdighetsträning och medveten närvaro.

Exempel på KBT-baserade behandlingar är dialektisk beteendeterapi, DBT, samt Safrens och Hesslingers manualbaserade gruppbehandlingar. Anpassade manualer för ungdomar är under utveckling.

Genomförande

Behandlingsinsatser som baseras på KBT har ofta en tydlig målformulering och individen får regelbundna hemuppgifter för att tillämpa verktygen i vardagen. I allmänhet rekommenderas färdighetsträning som en del av den individuella psykologiska behandlingen av individer med adhd.

Dialektisk beteendeterapi, DBT, är en variant av KBT som ursprungligen utvecklats för individer med suicidalitet och självskadebeteende. Den har visat sig vara effektiv också för individer med adhd, till exempel för att förbättra impulskontrollen.

DBT ges för vuxna, men forskning pågår vad gäller anpassning av DBT-baserad behandling för ungdomar med adhd. Ofta blir effekten större när KBT kombineras med läkemedelsbehandling.

Behandlingens upplägg och genomförande behöver anpassas eftersom individer med adhd ofta har

 • förhöjd stress
 • förhöjd perceptuell känslighet för t.ex. yttre stimuli
 • bristande uthållighet
 • bristande minnesfunktioner
 • nedsatt generaliseringsförmåga.

Så kan man anpassa behandlingen:

 • Var tydlig.
 • Ha inte för långa teoripass.
 • Lägg in planerade pauser.
 • Ge muntliga och skriftliga sammanfattningar och påminnelser.
 • Ge tydliga situationsmarkeringar och konkreta exempel.

Två manualbaserade behandlingar för vuxna med adhd som bygger på KBT och DBT är Safrens och Hesslingers, båda ges i grupp. För båda behandlingarna är pågående skadligt bruk eller beroende och svåra eller akuta samtidiga psykiatriska tillstånd exklusionskriterier.

Safren

Målet med Safrens behandling är att minska adhd-symtomens inverkan på vardagliga aktiviteter i hem och arbete. Den bygger på strategier för

 • förbättrad organisations- och planeringsförmåga
 • minskad distraherbarhet
 • adaptivt tänkande
 • att minska uppskjutanden.

Behandlingens upplägg
Gruppen ses två timmar en gång i vecka, totalt fjorton tillfällen. Gruppen består av 6–8 deltagare och 2 gruppledare.

Hemuppgifter är en mycket viktig del av behandlingen. Deltagarna arbetar aktivt med dem under hela behandlingen. Som stöd för arbetet med hemuppgifterna erbjuds möjlighet till kortare individuell coachning.

Hesslinger

I Hesslingers behandling finns inslag av

 • medveten närvaro
 • beteendeanalys
 • olika strategier för förbättrad känsloreglering, impulskontroll, stresshantering, hantering av riskbeteenden
 • arbete med bättre självkänsla och relationer.

Behandlingens upplägg
Gruppen ses två timmar en gång i veckan, total fjorton tillfällen. Gruppen består av 6–8 deltagare och 2 gruppledare.

Hemuppgifter är en mycket viktig del av behandlingen och behöver göras nästan varje dag under den tid behandlingen pågår. Varannan vecka har deltagarna 30 minuter individuell coachtid för uppföljning och hjälp att planera och genomföra hemuppgifterna.

Forskning pågår om anpassning av Hesslinger till ungdomar.

Uppföljning

Efter genomgången behandling kan effekten utvärderas med sedvanliga formulär för adhd eller relaterad problematik.

Märkning

 • Utförare: Primärvård | Första linje, Psykiatrisk öppenvård
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Logoped, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator
 • Typ av behandling/stöd: Psykosociala insatser, Psykologisk behandling
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår