God munhälsa

Gå till huvudsidan: Adhd

Adhd

Behandling och stöd

God munhälsa

Genom information och stöd till egenvård kan man hjälpa individen till en bättre munhälsa. För viss tandvård finns bidrag från Försäkringskassan.

Målgrupp eller situation

Individer som på grund av funktionsnedsättning och/eller medicinering med muntorrhet som biverkan har en ökad risk för dålig munhälsa.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer (NR) rekommenderar att munhälsan uppmärksammas när individer med adhd besöker hälso- och sjukvården (prioritet 3).

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens beslut.

Sammanfattning

 • Ta upp vikten av god munhälsa för aptit, livskvalitet och hälsa. 
 • Informera om att vissa läkemedel kan påverka munhälsan negativt.
 • Ge allmän information om hur man kan främja en god munhälsa.
 • Informera om vikten av regelbunden kontakt med tandvården (tandläkare och tandhygienist).
 • Undersök behovet och möjligheten för individen att få munhälsobedömning och tandvårdsbidrag från Försäkringskassan. Barn och ungdomar har fri tandvård. 

Genomförande

Psykisk ohälsa och funktionsnedsättning kan medföra svårigheter att på egen hand sköta sin munhygien och upprätthålla kontakt med tandvården. Det finns även en ökad risk för oregelbunden kost och småätande med snabba kolhydrater och sötade drycker. Dålig munhälsa kan påverka hälsan, förmågan att tugga, svälja, tala och le och innebär smärtor. Dålig munhälsa påverkar också det sociala livet och individens välbefinnande. Muntorrhet, vilket är en vanlig läkemedelsbiverkan, innebär stor risk för karies.

Stödet till god munhälsa utformas tillsammans med individen och eventuellt närstående som får berätta om sina resurser och svagheter och komma med idéer och förslag på lösningar. Vuxna med en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför risk för försämrad tandhälsa kan få särskilt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan.

Ställ frågor
 • Borstar du tänderna två gånger per dag med fluortandkräm? 
 • Har du träffat någon tandläkare de senaste två åren?
 • Har du besvär från munnen t.ex. värk, svullnad, blödande tandkött, trasiga tänder eller fyllningar, lösa tänder, illasittande proteser, muntorrhet, sår eller blåsor? 
 • Kan du äta utan besvär eller är det något du undviker att äta på grund av till exempel muntorrhet, smärta, svårigheter att tugga?
Informera 
 • Vissa läkemedel kan påverka munhälsan negativt. 
 • Vikten av regelbunden kontakt med tandvården (tandläkare och tandhygienist).
 • Informera om användning av extra fluortillskott, och ge vid behov stöd att handla.
 • Det är bra för munhälsan att äta regelbundet, undvika söta produkter och dricka vatten vid törst.
 • Vid muntorrhet kan tandvården och personalen på apoteket ge råd och tips. 
Ge praktiskt stöd 
 • Stöd för att ha en regelbunden tandvårdskontakt hela livet. Det kan innebära hjälp med bokning av tid, påminnelser och/eller att genomföra besök. 
 • Stöd för den regelbundna dagliga munvården och för att hitta rutin som passar den enskilda individen. Det kan vara att påminna men ibland även att erbjuda praktisk hjälp med tandborstning med fluortandkräm. Informera om att barn bör få hjälp med tandborstning upp till 12 års ålder och vid behov längre.
 • Hjälp att ansöka om de tandvårdsstöd och bidrag man kan ha rätt till från regionen och Försäkringskassan.

Särskild tandvårdsstöd har tre delar, NFS:

 • N-tandvård
  Nödvändig tandvård och munhälsobedömning för personer med ett bestående och stort omsorgsbehov i det dagliga livet.
 • F-tandvård
  Vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning.
 • S-tandvård
  Ett led i sjukdomsbehandling under begränsad tid.

Särskilt tandvårdsstöd administreras av regionen. Om individen har kommunala insatser görs behovsbedömningen i första hand av biståndshandläggare eller sjuksköterska. Mer information om vad som gäller i den region som individen tillhör finns på 1177.se.

Märkning

 • Utförare: Mödra- och barnhälsovård, Primärvård | Första linje, Psykiatrisk öppenvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk akutvård, Somatisk öppenvård, Somatisk heldygnsvård, Somatisk akutvård, Tandvård, Kommunal hälso- och sjukvård
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Vårdbiträde, Logoped, Dietist, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare, Lärare | Förskollärare | Fritidspedagog, Barnskötare | Elevassistent | Fritidsledare, Specialpedagog, Tandvårdsyrke, Ledning | Administration
 • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning, Psykoedukation med eller utan övningsmoment, Anpassning | Hjälpmedel, Omsorg | Omvårdnad, Psykosociala insatser, Psykologisk behandling, Läkemedelsbehandling, Medicinteknisk behandling, Hälsofrämjande insatser, Familj- och närståendestöd, Stöd i boende | Boendestöd, Stöd för arbete och sysselsättning (inkl. rehabilitering), Ekonomiskt bistånd
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillstånd: ADHD