God man

Gå till huvudsidan: Adhd

Adhd

Behandling och stöd

God man

Anmälan om god man görs när individen behöver hjälp med att ta tillvara sina rättsliga och ekonomiska intressen.

Målgrupp eller situation

Individer som på grund av sitt hälsotillstånd som behöver stöd för att tillgodose sina ekonomiska och rättsliga intressen.

Kunskapsläge

Godmanskap regleras i lag (Föräldrabalken).

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens beslut.

Sammanfattning

Godmanskap är till för individer som på grund av sitt hälsotillstånd inte klarar av att tillvara ta sina ekonomiska och rättsliga intressen på egen hand. Det kan till exempel handla om att sköta sin ekonomi, betala räkningar, hushålla med pengar och ansöka om bidrag. Men godmanskap kan också handla om att se till så att individen får rätt vård och stöd. Det är frivilligt att ha en god man.

Genomförande

Individen måste ha ett hälsotillstånd som gör att behovet av hjälp finns, till exempel psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. En god man ska bara utses om individens behov inte kan avhjälpas på annat sätt, till exempel genom en fullmakt till närstående. 

Socialnämnden och verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården är skyldiga att anmäla att en individ är i behov av god man eller förvaltare till överförmyndarenheten i den kommen hen bor i. Beslutet om att utse en god man fattas av tingsrätten.

Ett godmanskap kan bestå av en, två eller tre av dessa delar:

 • Bevaka rätt
  T.ex. ansöka om bidrag och insatser, överklaga beslut, teckna avtal eller företräda individen vid en bostadsförsäljning.

 • Förvalta egendom
  T.ex. betala räkningar, att göra en budget tillsammans med individen och se till att kapital är placerat på ett tryggt sätt.

 • Sörja för person
  T.ex. bevaka individens intresse så att individen får den vård eller fritid som hen har rätt till.

Material

Socialnämndens anmälningsskyldighet i frågor som rör god man, Sveriges Kommuner och Regioner

Regler om ställföreträdare, till exempel god man, Kunskapsguiden

Skriften Rollkoll, om vad god man och förvaltare ska göra och inteRiksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS

Kunskapsbank för gode män och förvaltare, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS

 

 

Märkning

 • Utförare: Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Individ- och familjeomsorg
 • Yrkesroll: Kurator, Socialsekreterare | Biståndshandläggare
 • Typ av behandling/stöd: Psykosociala insatser, Stöd för arbete och sysselsättning (inkl. rehabilitering)
 • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Medelsvår, Svår