Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Gå till huvudsidan: Adhd

Adhd

Behandling och stöd

Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet.

Målgrupp eller situation

Individer med särskild risk som är otillräckligt fysiskt aktiva. Till särskild risk räknas sjukdomar som metabolt syndrom, KOL, diabetes och hjärt- och kärlsjukdom. Andra riskfaktorer kan vara låg socioekonomisk status, fysisk och kognitiv funktionsnedsättning samt flera ohälsosamma levnadsvanor samtidigt.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer (NR) anger att hälso- och sjukvården bör erbjuda rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination till personer med särskild risk som är otillräckligt fysiskt aktiva (prioritet 2).

Kompetenskrav

All legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal får ordinera FaR för tillstånd som de har god kännedom om. För att individanpassa doseringen av fysisk aktivitet krävs kunskap om fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling.

Sammanfattning

Fysisk aktivitet på recept, FaR, är en skriftlig ordination av fysisk aktivitet. Ordinationen utgår från individens sjukdomstillstånd, förutsättningar och motivation. Den ordinerade aktiviteten kan vara egen fysisk aktivitet eller en gruppaktivitet hos en arrangör. Det ska följas upp och utvärderas.

Behandling med FaR består av rådgivande samtal om fysisk aktivitet, skriftlig ordination av en eller flera fysiska aktiviteter samt uppföljning.

Genomförande

Den fysiska aktiviteten som man ordinerar i ett FaR utgår alltid från individens egna förutsättningar som:

 • motivation
 • hälsa och diagnos
 • tidigare erfarenhet av fysisk aktivitet
 • personligt intresse
 • livssituation.

Exempel på frågor:

 • Vad skulle det innebära för dig att komma igång och träna?
 • Vilka alternativ av fysisk aktivitet passar dig bäst?
 • Vad skulle kunna vara ett första steg för dig?
 • På vilket sätt kan jag vara till hjälp för dig?

I ett FaR skriver man in vilken eller vilka fysiska aktiviteter man kommer fram till är lämpliga, och vad som är lagom dos: hur, när och hur ofta. Ett FaR ska aldrig skrivas på högre dos än individen har förmåga att lyckas med.

Som grund för ordinationen använder man FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling), en kunskapsbank om fysisk aktivitet och hälsa. Ordinationen kan vara en egen aktivitet och/eller en aktivitet hos en aktivitetsarrangör.

Hjälpmedel

Hjälpmedel kan vara stegräknare, aktivitetsarmband eller pulsklockor. Det finns ett flertal appar där individen kan följa sin egen aktivitetsnivå och därigenom få egen feedback.

Uppföljning

Ordinationen i ett FaR följs upp med ett samtal där man utvärderar effekten, ser om individen är i behov av mer stöd för att genomföra aktiviteterna och tar ställning till om man ska skriva ett nytt FaR.

Märkning

 • Utförare: Primärvård | Första linje, Somatisk öppenvård, Psykiatrisk öppenvård
 • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Logoped, Dietist, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut
 • Typ av behandling/stöd: Hälsofrämjande insatser
 • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår