Budget- och skuldrådgivning

Gå till huvudsidan: Adhd

Adhd

Behandling och stöd

Budget- och skuldrådgivning

Kommunerna har budget- och skuldrådgivare som erbjuder budgetrådgivning, hjälp att förebygga överskuldsättning och att hitta lösningar på skuldsituationer.

Målgrupp eller situation

Individer med skulder och behov av ekonomisk rådgivning, och eventuellt hjälp med att söka skuldsanering.

Kunskapsläge

Insatsen är en lagstadgad skyldighet för kommunen (5 kap. 12 § SoL).

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens beslut.

Sammanfattning

En kommun ska enligt socialtjänstlagen erbjuda rådgivning till individer med skulder (5 kap. 12 § SoL). Grundidén med de kommunala budget- och skuldrådgivarna är att de genom olika former av ekonomisk rådgivning både ska bidra till att förebygga överskuldsättning och hjälpa skuldsatta individer att hitta en lösning på sina problem.

Genomförande

Kommuner ska enligt socialtjänstlagen ge ekonomisk rådgivning till skuldsatta individer för att förebygga överskuldsättning och hjälpa skuldsatta individer att lösa sina ekonomiska problem. Det är obligatoriskt för kommunen att ge den här typen av rådgivning men lagstiftningen ställer inga krav på hur kommunen ska organisera verksamheten. 

Budget- och skuldrådgivaren kartlägger den ekonomiska situationen och kan till exempel hjälpa till i kontakten med Kronofogdemyndigheten, fordringsägare och inkassoföretag. Rådgivaren kan även vara behjälplig med att ansöka om skuldsanering för individer som är så skuldsatta att de inte har möjlighet att betala tillbaka sina skulder på egen hand. 

Kommunens skyldighet att ge budget- och skuldrådgivning gäller även under ett skuldsaneringsförfarande och till dess att en beviljad skuldsanering eller F-skuldsanering är helt avslutad. Däremot är det Kronofogden som avgör om villkoren för att bevilja skuldsanering är uppfyllda. Budget- och skuldrådgivare bör informera om de generella förutsättningarna för skuldsanering, men inte själva göra bedömningen. 

I vissa fall kan rådgivaren hjälpa individen att ansöka om god man som kan hjälpa till att sköta den löpande ekonomin och på annat sätt sörja för att individen får sina behov tillgodosedda.

Märkning

  • Utförare: Individ- och familjeomsorg, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Äldreomsorg
  • Yrkesroll: Socialsekreterare | Biståndshandläggare
  • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning
  • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår