Interaktionell terapi

Skadligt bruk/missbruk och beroende

Behandling och stöd

Interaktionell terapi

Insatsen lägger i första hand fokus på sambandet mellan problem i interpersonella relationer och psykisk ohälsa.

Målgrupp eller situation

Individer med missbruk eller beroende av alkohol där problemen har sin grund i relationella problem, både i dåtid och nutid.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer anger att hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan erbjuda interaktionell terapi vid missbruk eller beroende av alkohol (prioritet 4). 

Kompetenskrav

Leg. psykolog eller leg. psykoterapeut med relevant terapiinriktning, alternativt hälso- och sjukvårdspersonal med grundläggande psykoterapiutbildning (steg-1) med relevant inriktning under kvalificerad handledning. 

Sammanfattning

Interaktionell terapi (IPT) är en strukturerad metod som fokuserar på aktuella problematiska relationer och hur interpersonell problematik har ett samband med psykisk ohälsa, samt missbruk och beroende. Metoden bedrivs som gruppterapi.

Genomförande

Interaktionell terapi motsvarar interpersonell terapi vid depression, men bedrivs som gruppterapi. Metoden är strukturerad och kan bedrivas på både kortare och längre sikt. Den längre versionen är mellan 6 och 12 månader. Interaktionell terapi ligger relativt nära psykodynamisk terapi, men fokuserar huvudsakligen på relationer i nutid. 

Innan valet av terapimetod måste individen genomgå en noggrann kartläggning som går igenom individens problematik, förmåga och personlighet. IPT kräver ett visst mått av funktion och fokuseringsförmåga samt motivation att arbeta med sig själv. 

Terapeuten har ett aktivt förhållningssätt och använder de relationella mönster som uppstår mellan individerna i gruppen och mellan individerna och terapeuten. När individen får förståelse för sambandet mellan problematiska relationer, psykisk ohälsa och sitt missbruk eller beroende kan individen hitta nya förhållningssätt som gör att de psykiska symtomen klingar av. Samtidigt får individen möjlighet att tillsammans med andra bearbeta känslomässiga konflikter.

Fokus på relationer

Behandlingen inleds med att individens aktuella interpersonella relationer undersöks. Det görs genom att individen får berätta om relationerna i sitt sociala nätverk och de interaktioner som blir synliga i gruppen. Andra teman i terapin är emotioner och hur de går att hantera, impulskontroll samt skuld och skam. Målet är att individerna ska hitta nya sätt att hantera interpersonella konflikter genom att upptäcka och förstå sina dysfunktionella relationer. Det ska i sin tur ska leda till ökat psykiskt välmående och en minskning eller ett upphörande av missbruket eller beroendet.

Uppföljning

Se kapitlet uppföljning på individnivå.

Märkning

  • Utförare: Primärvård | Första linje, Psykiatrisk öppenvård
  • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Kurator, Psykoterapeut
  • Typ av behandling/stöd: Psykologisk behandling
  • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår