Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Tidiga tecken

Tidig upptäckt av personer med psykossymtom i primärvård

Märkning

Skapad: 2018-12-06
Uppdaterad: 2019-05-08
Verksamhetskategori: Hälso- och sjukvård
Verksamhet: Primärvård
Befattning: Kurator, Läkare, Psykolog, Psykoterapeut, Sjuksköterska, Undersköterska, Vårdbiträde
Samordnad insats: Nej
Åtgärdsområde: Förebyggande åtgärder
Fas/stadie: Prodromal, Akut, Kronisk, Återfall
Åldersgrupp: Ungdom, Unga vuxna, Vuxna, Äldre
Svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
Funktionsnivå: Lätta problem, Måttliga problem, Stora problem

Kort beskrivning

Insatsen innebär att tidigt upptäcka tecken på psykos eller psykosutveckling i primärvården.

Syfte

Att förebygga och förhindra allvarligare former av psykos och/eller psykossjukdom. Att snabbt se till att individer med tecken på psykos får bedömning av en specialist för att få vård- och stödinsatser efter behov.

Innehåll, kortfattat

Uppmärksamma:

Tidiga tecken på psykosutveckling
Individen eller närstående/anhöriga upplever:

 • Förändringar i stämningsläget: misstänksamhet, depression, ångest, snabba humörsvängningar, spänningskänsla, irritation
 • Förändringar i tänkande, lärande och bearbetning av information: underliga idéer, ambivalens, koncentrations och minnessvårigheter
 • Förändringar i hur individen uppfattar sig själv, omgivningen och andra
 • Förändringar i sömn och aptit
 • Brist på motivation och energi

Observera att:

 • Närstående/anhöriga ofta upplevt förändringar hos individen utan att kunna förklara riktigt hur.
 • Individen själv kan lida av symtomen men kan ha svårt att prata om dem.
 • Var även observant på om individen med tidiga tecken på psykos eller psykosutveckling lever tillsammans med barn  

Uppmärksamma att följande tecken bör tas på större allvar 
Om individen ger uttryck för:

 • Brist på motivation eller energi
 • Känsla av att omgivningen har förändrats
 • Känsla av att tankarna går fortare eller långsammare
 • Plötsligt presterar sämre i skolan
 • Drar sig undan umgänge och vill vara mer och mer för sig själv
 • Utvecklar bisarra uppfattningar eller idéer.

Tidiga tecken på psykos
Övergången till ett så kallat psykotiskt tänkande sker ofta gradvis. Tidiga tecken på psykos är ofta liknande symtomen ovan (innan psykosutveckling) och kan vara när individen:

 • Plötsligt försämras i  funktion, t ex prestation i skolan, arbete
 • Drar sig undan umgänge och vill vara mer och mer för sig själv
 • Uteblir från inbokade möten
 • Plötsligt får svårt med sociala relationer vilket individen inte haft tidigare
 • Tar inte hand om sig själv såsom att inte tvätta sig, ha rena kläder osv.
 • Är förändrad i sin person
 • Ger uttryck för att ha krafter som ingen annan har eller att personer är "ute" efter hen
 • Sover dåligt och vänder på dygnet

Efter en tid kan vissa symtom försvåras och påverka en stor del av individens livsföring och sociala situation vilket då kan tyda på utveckling av psykos. Oftast upplever då individen eller omgivningen att individen

 • Är förändrad i sin person
 • I tal eller beteende ger uttryck för en förändrad, ovanlig eller bisarr verklighetsuppfattning

Ge tidiga insater
Se Tidiga insatser vid tidiga tecken på psykos eller psykosutveckling i primärvård

Innehåll, fördjupat

Vanligaste ålder för insjuknande i schizofreni är 18- 30 år. Enstaka insjuknanden sker även hos yngre tonåringar. Forskning tyder på att vissa symtom förekommer innan en psykosutveckling. Det finns därför anledning att tro att många har tidiga symtom. Tidiga tecken på psykos är ofta diffusa  och hos barn/unga kan det av utvecklingsrelaterade skäl vara ännu svårare att urskilja. Individer som drabbas av beteendeförändringar, hallucinationer eller vanföreställningar blir ofta oroliga och förvirrade. Många har svårt att förstå vad som är fel och söker ofta i första hand primärvården för andra problem. Primärvården har en viktig roll i att upptäcka tidiga tecken på psykos och skapa kontakt med specialistpsykiatrin. Om stöd och hjälp inte når individen tidigt finns risk att tillståndet försämras och sjukdomen blir mer allvarlig. Forskning tyder på att en förkortad tid av obehandlad psykos innebär ett lindrigare sjukdomsförlopp och bättre prognos.

Förhöjd risk för psykossjukdom

För att kunna bedöma om symptomen kan vara en början till psykosutveckling kan det vara viktigt att känna till vilka individer som har en ökad risk att drabbas av psykos

 • Schizofreni/schizofreniliknande tillstånd hos förälder
 • Sociala problem, erfarenhet av trauma och/eller otrygg barndom
 • Bruk av THC (cannabis, hasch, marijuana)
 • Psykiska och intellektuella  funktionsnedsättningar

Se även Bakgrund om tillståndet

Länkar

Riktlinjer för tidigt omhändertagande vid psykos (TOP-projektet, Nationell psykiatrisamordning 2007)
Psykos - tidig upptäckt och omhändertagande (regional medicinsk riktlinje, Västra götalandsregionen). 
Specialiserad insats för unga med psykos, information om behandling i Danmark för unga som som nyinsjuknar i psykos (OPUS)

Informationssidor anpassade för unga
Om psykos, hur man kan få hjälp och vad hjälp/behandling består av (BUP, Stockholms läns landsting, sida om barn- och ungdomspsykiatri) 

Tips och råd om sjukdomar, att söka hjälp, att förbereda sig för möten mm (BUP, Stockholms läns landstings sida om barn- och ungdomspsykiatri)