Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Kartläggning och utredning

Utredning/kartläggning av livssituation (psykosocial utredning)

Märkning

Skapad: 2018-12-06
Uppdaterad: 2019-05-08
Verksamhetskategori: Socialtjänst, Hälso- och sjukvård, Förskola/skola/elevhälsa
Verksamhet: Psykiatrisk specialistvård, sluten, Psykiatrisk specialistvård, öppen, Primärvård, Familjecentral, Försörjningsstöd, Beroendevård, Boende/stöd i boende, Ungdomsmottagning, Arbete/sysselsättning
Befattning: Arbetsterapeut, Behandlare (enl. SoL/Lss), Kurator, Myndighetsutövare, Sjuksköterska, Skötare
Samordnad insats: Nej
Åtgärdsområde: Utredning och diagnostik
Åldersgrupp: Ungdom, Unga vuxna, Vuxna, Äldre
Svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
Funktionsnivå: Lätta problem, Måttliga problem, Stora problem

Kort beskrivning

Insatsen innebär att utreda och kartlägga individens livssituation.

Syfte

Att identifiera individens olika resurser och behov av stöd inom flera livsområden för att leva det liv hen önskar, samt att erbjuda rätt stöd och behandlingsinsatser.

Indikation (målgrupp, situation)

Insatsen riktar sig till alla individer som drabbas av psykossjukdom.

Kunskapsläge

Prioritering saknas. Insatsen behandlas inte i Socialstyrelsens nationella riktlinjer/nationella riktlinjer saknas för tillstånd.
Insatsen bedöms vara förenlig med god vård/stöd utifrån en sammanvägning av flera kunskapskällor.
Avsnittet ska kompletteras.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning. För en kvalificerad analys och bedömning på det psykosociala områdetär en kurators specialistkompetens önskavärd. 

Innehåll, kortfattat

Genom samtal med individen själv och med anhöriga/närstående utreda/kartlägga:

  • Besvär/problem idag och tidigare
  • Uppväxtförhållanden och nuvarande familjeförhållanden, se Familjeinsatser- utbildning och stöd
  • Socialt nätverk (relationer familj, vänner, barn, anhöriga)
  • Resurser och behov (boende, hygien, strategier för att hantera symtom, självbild)
  • Levnadsvanor (tobak, alkohol, fysisk hälsa och aktivitet, matvanor och sömn), se Utredning och bedömning av levnadsvanor 
  • Sysselsättning, försörjning, nuvarande och tidigare (arbete och skola)
  • Intressen och fritid
  • Viktiga livshändelser
  • Socioekonomiska förhållanden
  • Ev observation i aktivitet (utförs av arbetsterapeut)

Innehåll, fördjupat

En kartläggning av en individs livssituation är  omfattande och bör göras omsorgsfullt. Det är viktigt att få samtala i lugn och ro, samt att man kan återkomma till och stämma av de olika delarna i kartläggningen. Under kartläggningen är det också väsentligt att individen får möjlighet att beskriva hur nöjd hen är med sin livssituation inom de olika områdena. Ställ öppna frågor för att individen själv får beskriva hur ohälsan påverkar viktiga livsområden som relationer till andra, bostad, sysselsättning, och möjligheter att hantera svårigheter i vardagslivet. 

Kuratorn som har fördjupad kompetens inom psykosocialt arbete har en viktig roll i att göra en kvalificerad utredning av sociala och psykosociala faktorer som ligger till grund för ohälsan. Kuratorns utredning, analys och bedömning utgör en viktig del vid diagnosticering, som underlag för behandlingsinsatser och intyg. 

Olika skattningar kan även användas som stöd för kartläggningen/utredningen.

Länkar

Material för arbete med utredning finns bl a i följande manualer:
Ett självständigt liv (ESL), manualer och arbetsblad
Flexibel ACT, arbetsbok och manual (Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser)
Resursgrupps-ACT, manual (Det Nationella Rådet för resursgrupps-ACT och liknande modeller)
Case management och resursgruppsarbete, manual (Nisse Berglund, Per Borell)
Svensk kuratorsförening