Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Kartläggning och utredning

Utredning vid förstagångsinsjuknande i psykos

Märkning

Skapad: 2018-12-06
Uppdaterad: 2019-04-16
Verksamhetskategori: Hälso- och sjukvård (inkl. kommunal-)
Verksamhet: Psykiatrisk specialistvård, sluten, Psykiatrisk specialistvård, öppen
Befattning: Arbetsterapeut, Fysioterapeut, Kurator, Läkare, Psykolog, Psykoterapeut, Sjuksköterska, Skötare
Samordnad insats: Nej
Åtgärdsområde: Utredning och diagnostik
Fas/stadie: Prodromal, Kronisk, Remission, partiell
Åldersgrupp: Ungdom, Unga vuxna, Vuxna, Äldre
Svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
Funktionsnivå: Lätta problem, Måttliga problem, Stora problem

Kort beskrivning

Insatsen innebär att göra en utredning när individen första gången insjuknar i psykos.

Syfte

Att bidra till att ställa rätt diagnos samt utesluta andra orsaker till symtom. Att utgöra en grund för väl individanpassade behandlingsinsatser. Att göra en noggrann första bedömning för att sedan kunna se förändringar över tid och utvärdera stöd och behandlingsinsatser.

Indikation (målgrupp, situation)

Insatsen riktar sig till individer som insjuknar i psykos för första gången. Utredningen påbörjas så fort som möjligt även om individen vårdas i slutenvården.

Kunskapsläge

Prioritering saknas. Insatsen behandlas inte i Socialstyrelsens nationella riktlinjer/nationella riktlinjer saknas för tillstånd

Insatsen bedöms vara förenlig med god vård/stöd utifrån en sammanvägning av flera kunskapskällor

Avsnittet ska kompletteras.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning. Läkare är ansvarig för utredningen. Andra professioner i teamet kan bidra i utredningsarbetet såsom kurator, arbetsterapeut, fysiopterapeut, sjuksköterska och skötare.

Innehåll, kortfattat

Följande utreds/kartläggs:

Se även insatsen Samordnade insatser vid förstagångsinsjuknande. 

Innehåll, fördjupat

Anamnes från individ och närstående

- hereditet
- uppväxt
- skolgång
- social situation
- aktuella eller tidigare sjukdomar
- mediciner
- missbruk
- tid med obehandlad psykos (DUP)
- aktuella och tidigare svåra livshändelser/ trauman

Kroppslig undersökning

Mätvärden: Blodtryck puls, vikt, längd (BMI), midjemått

Blodprov:

 • Sköldkörtelprov 
 • Elektrolytstatus
 • Infektionsprov
 • Blodfetter
 • Drogscreening 
 • Fasteblodsocker (ev Hba1c )
 • Lever och njurfunktionsprover 

Medicinska undersökningar:

 • Somatiskt status: lungor, buk, allmäntillstånd, hjärta (EKG) + midjemått + blodtryck, längd och vikt
 • Neurologiskt status.
 • Elektrofysiologi: EEG-undersökning för att utesluta epilepsi
 • Hjärnavbildning- för att utesluta fysisk bakgrund till symptom; CT/DT eller MR (magnet resosans undersökning). 
 • Eventuellt lumbalpunktion vid misstanke om hjärn- eller hjärnhinneinfektion/inflammation (feber, förvirring och varierande medvetandesänkning).  

Fördjupade utredningar efter bedömning

Länkar

Kliniska riktlinjer för utredning och behandling Schizofreni (Svenska psykiatriska föreningen)
Psykiatristöd - webbaserat kunskapsstöd (Stockholms läns landsting)
Riktlinjer för tidigt omhändertagande vid psykos (TOP-projektet, Nationell psykiatrisamordning 2007)
Psykos - tidig upptäckt och omhändertagande (regional medicinsk riktlinje, Västra götalandsregionen).
Specialiserad insats för unga med psykos, information om behandling i Danmark för unga som som nyinsjuknar i psykos (OPUS)

Informationssidor anpassade för unga
Om psykos, hur man kan få hjälp och vad hjälp/behandling består av (BUP, Stockholms läns landsting, sida om barn- och ungdomspsykiatri) 
Tips och råd om sjukdomar, att söka hjälp, att förbereda sig för möten mm (BUP, Stockholms läns landstings sida om barn- och ungdomspsykiatri)

Skattningsskalor