Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Kartläggning och utredning

Utredning och skattning av risk för hot och våld

Märkning

Skapad: 2018-12-06
Uppdaterad: 2019-05-08
Verksamhetskategori: Hälso- och sjukvård (inkl. kommunal-)
Verksamhet: Psykiatrisk specialistvård, sluten, Psykiatrisk specialistvård, öppen
Befattning: Läkare, Psykolog, Psykoterapeut, Sjuksköterska, Skötare
Samordnad insats: Nej
Åtgärdsområde: Utredning och diagnostik
Fas/stadie: Prodromal, Akut, Kronisk, Remission, fullständig, Remission, partiell, Återfall
Åldersgrupp: Ungdom, Unga vuxna, Vuxna, Äldre
Svårighetsgrad: Medelsvår, Svår
Funktionsnivå: Måttliga problem, Stora problem

Kort beskrivning

Insatsen innebär skattning av risk för hot och våld i psykiatrisk vård.

Syfte

Att förhindra eventuella hot och våldshandlingar.

Indikation (målgrupp, situation)

Insatsen riktar sig till individer som kan reagera med aggressivitet och våldsamhet, exempelvis individer som i en akut fas av psykisk ohälsa kan lida av en förvrängd verklighetsuppfattning, bristande sjukdomsinsikt och stark ångest. Insatsen används i situationer där hot och våld kan förväntas, t.ex. risk för tvångsingripande.

Kunskapsläge

Prioritering saknas. Insatsen behandlas inte i Socialstyrelsens nationella riktlinjer/nationella riktlinjer saknas för tillståndet.
Insatsen bedöms vara förenlig med god vård/stöd utifrån en sammanvägning av flera kunskapskällor.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning. Avsnittets ska kompletteras.

Innehåll, kortfattat

 • Beakta faktorer som talar för ökad risk som kan vara:
  • Pågående missbruk
  • Pågående akut skov av psykos
  • Antisociala personlighetsdrag, för minderåriga uppförandestörning
  • Paranoida symtom
  • Dåligt samarbete med vården i allmänhet och beträffande medicinering i synnerhet
  • Tidigare våld
 • Beakta tillgång till vapen särskilt för riskpatienter, vapeninnehav bör anmälas i enlighet med vapenlagen.
 • Skatta risk med hjälp av skattningsinstrument.
 • Om risk för våld skattas högt kan behandling med antipsykotiskt läkemedel i depåform vara ett alternativ att beakta.

Se även insatsen Att förebygga och hantera hot och våld.

Innehåll, fördjupat

Individer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd kan i akut fas av sjukdom lida av en förvrängd verklighetsuppfattning, bristande sjukdomsinsikt och stark ångest vilket kan öka risken för att reagera med aggression och våldsamhet. Hot och våld kan drabba närstående/anhöriga och personal. Inom psykiatrisk slutenvård kan andra patienter drabbas. Det är därför viktigt att på ett tidigt stadium identifiera individer med ett riskfyllt beteende, för att möjliggöra förebyggande insatser och stöd.

Riskbedömningar

Följande brukar vara  tecken på en ökad risk för hot och våld, personen är

 • förvirrad
 • retlig
 • bullrig och högröstad
 • gör hotfulla gester
 • är hotfull verbalt
 • attackerar föremål
 • är påverkad av alkohol eller droger.

Riskbedömningarna kan göras på flera sätt och idag använder man sig alltmer av en kombination av särskilda skattningsinstrument och strukturerade intervjuer.

 • The Bröset Violence Checklist (BVC) är en checklista som innehåller 6 delar. Checklistan kan användas av all personal som arbetar i psykiatrisk vård- och omsorg för att snabbt bedöma risk för våldsamt beteende inom 24 timmar. Checklistan kan vara ett viktigt verktyg i arbetet att förhindra våldsamt beteende och är utvärderat i svensk kontext.
 • Våldsriskscreening - 10. Ett instrument för att skatta risk för aggressivt beteende, hot och våld.

Länkar

Våldsriskscreening – 10 (V-RISK-10)
Arbetsblad för Historical-Clinical-Risk Management, Version 3 (HCR-V3)
Bröset Violence Checklist, checklista och utbildningar om risksituationer 
Hantering av hot och våld inom psykiatri - skattning av risk för våld och aggressivitet (Statens beredning för social och medicinsk utvärdering, SBU)
Psyk-E, webbaserad utbildning

Uppföljning

Avsnittets ska kompletteras.