Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Kartläggning och utredning

Utredning och bedömning av fysisk funktion av fysioterapeut

Märkning

Skapad: 2018-12-06
Uppdaterad: 2019-05-08
Verksamhetskategori: Hälso- och sjukvård (inkl. kommunal-)
Verksamhet: Psykiatrisk specialistvård, sluten, Psykiatrisk specialistvård, öppen, Somatisk specialistvård, sluten, Somatisk specialistvård, öppen
Befattning: Fysioterapeut
Samordnad insats: Nej
Åtgärdsområde: Utredning och diagnostik
Fas/stadie: Prodromal, Kronisk, Remission, fullständig, Remission, partiell, Återfall
Åldersgrupp: Ungdom, Unga vuxna, Vuxna, Äldre
Svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
Funktionsnivå: Lätta problem, Måttliga problem, Stora problem

Kort beskrivning

Insatsen innebär att en utredning och bedömning av kroppsliga symptom, kroppsuppfattning och funktionsbedömning görs av en fysiopterapeut.

Syfte

Att identifiera individens behov av stöd för att förbättra sin fysik. Att bidra till att underlätta fysisk aktivitet.

Indikation (målgrupp, situation)

Insatsen riktar sig till individer där misstanke finns om behov av insatser relaterat till fysisk funktion.

Kunskapsläge

Prioritering saknas. Insatsen behandlas inte i Socialstyrelsens nationella riktlinjer/nationella riktlinjer saknas för tillståndwt.
Insatsen bedöms vara förenlig med god vård/stöd utifrån en sammanvägning av flera kunskapskällor.
Avsnittet ska kompletteras.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning. Avsnittet ska kompletteras.

Innehåll, kortfattat

En utredning och bedömning av fysisk funktion består av:

 • en undersökning av individens fysik
 • en bedömning av individens fysiska förmåga i olika vardagliga aktiviteter

Om fördjupad utredning avseende psykomotorik och rörelse bedöms behövas, se insatsen Utredning av psykomotorisk funktion och rörelsekvalitet hos fysioterapeut.

Innehåll, fördjupat

Undersökning av individens fysik innebär att se till följande aspekter

 • Hållning
 • Ledrörlighet i extremiteter och/eller ryggraden
 • Muskelfunktion vad gäller styrka, längd och spänningar
 • Nervstatus som reflexer och känsel
 • Balans och koordination

Bedömning av individens fysiska förmåga i olika vardagliga aktiviteter till exempel

 • Hur individen går
 • Hur individen går i trappor
 • Hur individen bär när hen går samtidigt
 • Individens handstyrka
 • Hur är individens finmotorik

Se även insatsen Utredning av psykomotorisk funktion och rörelsekvalitet hos fysioterapeut

Länkar

Kliniska riktlinjer vid schizofreni (Svenska psykiatriska föreningen)
Psykiatristöd (Stockholms läns landsting, SLO)

Uppföljning

Avsnittet ska kompletteras.