Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Kartläggning och utredning

Utredning av psykomotorisk funktion och rörelsekvalitet hos fysioterapeut

Märkning

Skapad: 2018-12-06
Uppdaterad: 2019-05-08
Verksamhetskategori: Hälso- och sjukvård (inkl. kommunal-)
Verksamhet: Primärvård, Psykiatrisk specialistvård, sluten, Psykiatrisk specialistvård, öppen, Somatisk specialistvård, sluten, Somatisk specialistvård, öppen
Befattning: Fysioterapeut
Samordnad insats: Nej
Åtgärdsområde: Utredning och diagnostik
Fas/stadie: Akut, Remission, partiell, Återfall
Åldersgrupp: Ungdom, Unga vuxna, Vuxna, Äldre
Svårighetsgrad: Medelsvår, Svår
Funktionsnivå: Måttliga problem, Stora problem

Kort beskrivning

Insatsen innebär en utökad utredning avseende psykomotorisk funktion och rörelsekvalitet med hjälp av olika standardiserade bedömningsinstrument.

Syfte

Att få en detaljerad uppfattning om individens fysiska hälsoläge och beredskap för att påbörja en rörelsebehandling (till exempel basal kroppskännedom och fysisk träning). Att kartlägga individens resurser och eventuella svårigheter. Att utifrån kartläggningen kunna ge individen de grundläggande förutsättningar som krävs för ett fysiskt aktivt liv över tid.

Indikation (målgrupp, situation)

Insatsen riktar sig till individer med olika former av psykomotoriska svårigheter och/eller rörelserädsla. Individer vars fysiska funktion är påtagligt försämrad och vars komplexa problematik antas påverka möjligheten att ta del av rörelsebehandling. Till exempel individer med kroppslig samsjuklighet, svåra och omfattande psykiska symtom och funktionsnedsättningar.  

Kunskapsläge

Avsnittet ska kompletteras.

Kompetenskrav

Leg fysioterapeut.

Avsnittet ska kompletteras.

Innehåll, kortfattat

Genom standardiserade och evidensbaserade bedömningsinstrument kartlägga och bedöma följande funktioner:

  • Led och muskelfunktion
  • Kondition
  • Balans
  • Rörelseavvikelser till följd av neurologiska tecken
  • Rörelsekvalitet
  • Kroppsupplevelse
  • Copingstrategier och tilltro till den egna förmågan (self-efficacy)
  • Olika former av trötthet (MFI-20)

Observationer av mjuka neurologiska tecken.

Innehåll, fördjupat

Undersökning av led- och muskelfunktion

Standardiserad led- och muskelfunktionstester ingår i fysioterapiutbildningen och är ett sätt att systematiskt undersöka led- och muskelfunktion.  Påtagliga avvikelser påverkar patientens förmåga att vara fysiskt aktiv utan att det medför stor risk för skada och fel/överbelastning.

Att mäta kondition

Konditionstester i from av:
Åstrands submaximala cykelergometertest samt dess vidarutveckling, EKBLOM-BAK test. 
Six minutes walking test, 6MWT

Bedömning av kroppsupplevelse och förutsättningar för rörelse

Body Awareness Scale-Mowement Quality and Experience - BAS MQ-E är ett bedömningsinstrument av kroppsjagsfunktionerna; stabilitet i funktion, koordination och andning samt relaterande och närvaro. Testet består av tre delar, ett rörelsetest med 21 moment, ett självskattningsformulär över kroppen och kroppsupplevelse samt en kvalitativ intervju över patientens egen upplevelse av rörelser. BAS MQ-E bygger på ICF (International classification of functioning och mäter därmed struktur/funktion, aktivitet och delaktighet). Testet ger en god överblick av patientens förutsättningar för att delta i fysisk aktivitet och träning.

Att mäta trötthet

Multidimensional Fatigue Scale, MFI-20 är ett självskattningsinstrument som ger en överblick över 5 olika trötthetsformer; generell trötthet, fysisk trötthet, mental trötthet, minskad motivation och minskad aktivitet.

Bedömning av motorik

Mjuka neurologiska tecken, NES-13, är ett neurologiskt test av subtila neurologiska avvikelser som mäter motorisk kontroll, motorisk sekvensering, sensorisk integration, ögonrörelse samt förekomst av tidiga reflexer.

Att mäta tilltro till den egna förmågan

Tilltro till egen förmåga (Self-Efficacy) är ett självskattningsformulär som mäter patientens tilltro till att själv klara av en handling i en särskild situation. Det finns några olika former men ASES är en vanligt använd skala som använts i studier om psykisk ohälsa. GSE-10 är en annan skala som används. 

Samtliga bedömningsinstrument är psykometriskt testade vad gäller reliabilitet samt validitet. BAS MQ-E, MFI-20 och NES 13 är vetenskapligt testade på patienter med schizofreni och har visat på en högre grad av patologi.

Länkar

GSE-10, självskattningsformulär
NES-13
Multidimensional Fatigue Scale,MFI-20
EKBLOM-BAK test
Six minutes walking test, 6MWT
Body Awareness Scale-Mowement Quality and Experience - BAS MQ-E