Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Kartläggning och utredning

Utredning och bedömning av levnadsvanor

Märkning

Skapad: 2018-12-06
Uppdaterad: 2019-09-23
Verksamhetskategori: Hälso- och sjukvård (inkl. kommunal-), Förskola/skola/elevhälsa
Verksamhet: Psykiatrisk specialistvård, sluten, Psykiatrisk specialistvård, öppen, Primärvård, Elevhälsa
Befattning: Arbetsterapeut, Behandlare (enl. SoL/Lss), Daglig verksamhet/sysselsättning, Dietist, Fysioterapeut, Kurator, Läkare, Lärare, Myndighetsutövare, Personligt ombud, Psykolog, Psykoterapeut, Sjuksköterska, Skötare
Samordnad insats: Nej
Åtgärdsområde: Utredning och diagnostik
Prioritering enligt nationella riktlinjer: -
Fas/stadie: Akut, Kronisk, Remission, fullständig, Remission, partiell, Återfall
Åldersgrupp: Ungdom, Unga vuxna, Vuxna, Äldre
Svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
Funktionsnivå: Lätta problem, Måttliga problem, Stora problem

Kort beskrivning

Insatsen innebär att genomföra ett hälsosamtal och därmed kartlägga individens levnadsvanor.

Syfte

Att uppmärksamma levnadsvanors betydelse för hälsa. Att identifiera områden där individen behöver och önskar stöd till hälsofrämjande insatser.

Indikation (målgrupp, situation)

Insatsen vänder sig till individer som drabbas av psykisk sjukdom.

Kunskapsläge

Prioritering saknas. Insatsen behandlas inte i Socialstyrelsens nationella riktlinjer/nationella riktlinjer saknas för tillstånd

Insatsen bedöms vara förenlig med god vård/stöd utifrån sammanvägning av flera kunskapskällor som flertalet studier samt rapporter från Socialstyrelsen vilka påvisar att patienter med schizofrenisjukdom  betydande somatisk överdödlighet och översjuklighet hos patienter med allvarlig psykisk sjukdom, liksom en betydande medicinsk underbehandling av dessa sjukdomstillstånd

Avsnittet ska kompletteras.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning. 

Innehåll, kortfattat

Fråga patienten om

 • fysisk aktivitet
 • kost
 • tobak
 • alkohol/bruk av droger
 • sömn
 • munhälsa/tandstatus.

 

Innehåll, fördjupat

Individer med allvarlig psykisk sjukdom såsom schizofreni och liknande tillstånd har oftare än andra ohälsosamma levnadsvanor med kraftigt ökad risk för metabola sjukdomar som följd. Ett första steg mot att stödja individen till hälsosamma levnadsvanor är att kartlägga situationen för tillfället. Följande frågor är socialstyrelsens indikatorfrågor gällande fysisk aktivitet, kost, tobak samt alkohol som bör ingå i att kartlägga individens levnadsvanor.

Fysisk aktivitet

 • Frågor gällande aktivitetsminuter per vecka fördelade på pulshöjande aktivitet samt vardagsmotion enligt fasta svarsalternativ enligt socialstyrelsens indikatorfrågor.
 • Tillägg:
  • Vistas du utomhus dagligen?
  • Ligger du och vilar dagtid? Omfattning?
  • Typ av aktivitet?

Kostvanor

 • Frågor enligt kostindex med poäng, angående grönsaker & rotfrukter, frukt & bär, fisk & skaldjur, kakor, choklad, godis, mm samt fråga om frukost
 • Tillägg:
  • När på dagen äter du första målet och vad?                                                                        
  • Om du har morgonmedicin, vilken tid tar du den?                                                                         
  • Äter du på natten? Hur ofta och vad?

Tobaksvanor

 • Frågor enligt fasta alternativ
 • Tillägg:                                                                                                                             
  • slutade röka/snusa för mer än 6 månader sedan. När?
  • slutade röka/snusa för mindre än 6 månader sedan. När?        
  • röker/snusar, men inte varje dag. Hur ofta?
  • När började du röka/snusa?

Alkoholvanor

 • Frågor enligt fasta alternativ samt specifikt gällande mängd för kvinnor respektive män                                               
 • Tillägg:
  • Har det funnits någon tidigare period i ditt liv när du druckit för mycket alkohol?                            
  • Vid behov: gå vidare med AUDIT C/DUDIT

Sömn och vila

 • Hur många timmars sömn uppskattar du att du får per natt?
 • Hur många gånger vaknar du upp under natten?
 • När lägger du dig resp. går upp?    
 • Använder du något slags sömnmedel?      
 • Sover du något under dagtid? Omfattning?

Munhälsa/Tandstatus

 • Bra
 • Dåligt
 • Daglig tandborstning
 • muntorrhet/dålig salivation
 • Regelbundna tandläkarbesök/hygienist
 • Sista tandläkarbesöket   

Länkar

Guldkorn- folder med fakta och råd om levnadsvanor till patienter med psykisk ohälsa (Svenska läkaresällskapet)
Nationella riktlinjer om metabol risk (Psykiatriska föreningen)
Psykiatrisk hälsopedagogik (Västra Götalands regionen)
Vetenskaplig vägledning till en sundare livsstil (Karolinska institutet)
1177, kortfattat stöd i mötet med patienten (Vårdguiden)
Fortbildningsmaterial om levnadsvanor för arbetsterapeuter (Sveriges arbetsterapeuter)