Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Behandling och stöd

Tidiga insatser vid tecken på psykosutveckling eller psykos i somatisk akutsjukvård

Märkning

Skapad: 2018-12-06
Uppdaterad: 2019-05-08
Verksamhetskategori: Hälso- och sjukvård (inkl. kommunal-)
Verksamhet: Somatisk akutsjukvård, Somatisk specialistvård, sluten, Somatisk specialistvård, öppen
Befattning: Kurator, Läkare, Psykolog, Psykoterapeut, Sjuksköterska, Undersköterska, Vårdbiträde
Samordnad insats: Nej
Åtgärdsområde: Förebyggande åtgärder, Utredning och diagnostik
Fas/stadie: Prodromal, Akut, Kronisk, Återfall
Åldersgrupp: Ungdom, Unga vuxna, Vuxna, Äldre
Svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår
Funktionsnivå: Lätta problem, Måttliga problem, Stora problem

Kort beskrivning

Insatsen innebär att göra en första bedömning, ge ett gott bemötande och hänvisa till specialistpsykiatrin för bedömning.

Syfte

Att individen får ett gott bemötande och omhändertagande och därav ges rätt vård och stöd. Att ge förutsättningar för vård och stöd på rätt nivå vid psykos och psykossjukdom, dvs i specialistpsykiatri.

Indikation (målgrupp, situation)

Insatsen riktar sig till individer med symtom som kan tyda på tidiga tecken på psykosutveckling eller psykos som söker akut somatisk vård.

Kunskapsläge

Insatsen ska kompletteras.

Innehåll, kortfattat

Se insatsen Tidig upptäckt av personer med psykossymtom i somatisk sjukvård 

 • Bemöt individen med respekt, lyssna, ifrågasätt inte och ta individens problem på allvar
 • Bedöm situationen och konsultera eller remittera till specialistpsykiatrin för en bedömning

Innehåll, fördjupat

Bemötande:

 • Ta personen som söker vård på allvar. Lyssna och visa respekt och empati.
 • Om närstående/anhöriga är med kan det vara bra att prata med dem enskilt. Prata alltid i så fall först med individen själv.
 • Uppträd empatiskt, lyhört och med respekt.
 • Visa medkänsla och fråga hur individen känner inför sina upplevelser och känslor.
 • Var ärlig och uppriktig när du samtalar med individen.
 • Försök inte argumentera, ifrågasätta eller yttra negativa värderingar om personens föreställningar, upplevelser och beteende
 • Försök att finna ut vilken slags hjälp som individen behöver just nu. Om det är möjligt ge exempel på olika alternativ som du kan hjälpa till med. Ge inga löften som du inte kan hålla, eftersom det kan skapa misstro.
 • Försök att inte  vara för påträngande utan ge individen utrymme och var lyhörd.
 • Kontakta alltid specialistpsykiatrin för stöd i fortsatt bedömning

Se insatsen Utredning och bedömning av psykisk status för stöd/hjälp i bedömningen

Vid tidiga tecken på psykosutveckling gör följande

 • Ta dessa tidiga tecken på allvar
 • Undersök om de kan ha andra orsaker såsom problem i familjen eller bruk av droger.
 • Trots att många symptom inte behöver leda till en psykosutveckling är det viktigt att om symptomen är bestående hjälpa individen att få kontakt med specialistpsykiatrin för en första bedömning.

Vid tydliga tecken på psykos

 • Kontakta specialistpsykiatrin för en första bedömning inom 24 timmar.
 • Om psykossymtom är så allvarlig att du bedömer att individen  löper risk att skada sig själv eller andra kan omhändertagande enligt tvång bli nödvändigt, se LPT lagen om psykiatrisk tvångsvård

Länkar

Riktlinjer för tidigt omhändertagande vid psykos (TOP-projektet, Nationell psykiatrisamordning 2007)
Psykos - tidig upptäckt och omhändertagande (regional medicinsk riktlinje, Västra götalandsregionen). 
Specialiserad insats för unga med psykos, information om behandling i Danmark för unga som som nyinsjuknar i psykos (OPUS)

Informationssidor anpassade för unga
Om psykos, hur man kan få hjälp och vad hjälp/behandling består av (BUP, Stockholms läns landsting, sida om barn- och ungdomspsykiatri)
Tips och råd om sjukdomar, att söka hjälp, att förbereda sig för möten mm (BUP, Stockholms läns landstings sida om barn- och ungdomspsykiatri)