Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Behandling och stöd

Stöd att hantera stress och oro

Märkning

Skapad: 2018-12-04
Uppdaterad: 2019-05-09
Verksamhetskategori: Hälso- och sjukvård (inkl. kommunal-), Socialtjänst
Verksamhet: Psykiatrisk specialistvård, öppen, Boende/stöd i boende, Psykiatrisk specialistvård, sluten, Beroendevård
Befattning: Arbetsterapeut, Behandlare (enl. SoL/Lss), Daglig verksamhet/sysselsättning, Kurator, Ledningsarbete, Läkare, Psykolog, Psykoterapeut, Sjuksköterska, Skötare, Stöd i och till boende
Samordnad insats: Ja
Åtgärdsområde: Förebyggande åtgärder, Omvårdnad, Psykologiska och psykosociala åtgärder, Rehabilitering, Utbildning för patienter, brukare och närstående
Prioritering enligt nationella riktlinjer: -
Åldersgrupp: Ungdom, Unga vuxna, Vuxna, Äldre
Svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår

Kort beskrivning

Insatsen innebär att arbeta aktivt för att hjälpa individen att hantera och minska stress och oro.

Syfte

Att ge individen stöd och redskap att hantera stress och oro. Att minska individens sårbarhet för stress och därigenom gynna återhämtning.

Indikation (målgrupp, situation)

Insatsen riktar sig till individer som, på grund av stark stress, är i behov av stöd för att kunna hantera sin grundläggande vardag. Till exempel för att kunna sköta hushåll, ekonomi, läkemedelsbehandling och samspela socialt med andra.

Kunskapsläge

Avsnittet ska kompletteras.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning.

Innehåll, kortfattat

Att, tillsammans med individen:

 • Utforma en strategi för stödet
 • Föra samtal med individen utifrån stress- och sårbarhetsmodellen
 • Stödja individen att stärka sin förmåga att hantera stress och oro
 • Träna färdigheter att hantera stress och oro
 • Gemensamt utvärdera insatserna

Att tänka på:

 • Det finns lättillgängliga manualer att följa för att ge olika insatser.
 • Olika insatser kan behöva ges från flera personer som är involverad i individens vård och omsorg.
 • Insatserna kan behöva ges under lång tid.

Innehåll, fördjupat

Stödet utformas tillsammans med individen som själv får berätta om sina resurser och svagheter. Vilka personer och situationer utlöser stress? Vilka situationer ger avkoppling och glädje? Kan vissa sysslor i vardagen underlättas för att minska stressen? Vilka förändringar behöver göras för att minska den generella stressnivån?

Stöd att minska stress och oro

Att ge stöd att minska stress och oro kan till exempel innebära att erbjuda individen hjälp med:

 • Att kartlägga de situationer som orsakar stress och oro
 • Träning i problemlösning
 • Träning i att hantera sociala situationer och relationer
 • Att utforma en handlingsplan för att hantera situationer som orsakar stress och oro
 • Träna färdigheter att hantera identifierade situationer
 • Att förbättra stöd från nätverk
 • Att ev minska bruk av alkohol och droger

Olika sätt att arbeta med att hantera stress och oro

Stödet utformas efter individens behov och orsakerna till stressen och oron. Faktorer som kan utlösa stark stress är bland annat: oro för ekonomi, konflikter i relationer, brist på rutiner, sömnsvårigheter och ensamhet.

 • Praktiskt stöd och hjälp i vardagen 
 • Snabb och effektiv krishantering som när pengar tagit slut
 • Stöd att hantera konflikter i relationer eller då det ”kört ihop sig” på något sätt i vardagslivet
 • Stöd att skapa struktur och rutiner
 • Dygnsreglernade stöd
 • Planering av aktiviteter som ger avkoppling och glädje

Att schemalägga vardagliga moment kan hjälpa till att skapa struktur. I planeringen kan också ingå att se till så att det finns utrymme för aktiviteter som ger glädje och återhämtning. Se även Stöd att skapa struktur i vardagen, Kognitivt stöd i vardagen och  Stöd vid sömnsvårigheter.

 • Färdighetsträning

 • Träning i att upptäcka stress, vilka faktorer som utlöser stress och stressens konsekvenser.
 • Träning i strukturerad problemlösning och att kommunicera

Se även Boendestöd för färdighetsträning och Psykopedagogiska behandlingsprogram med social färdighetsträning.

 • Stödjande samtal

Motiverande samtal är en metod som kan användas som stöd för att tillsammans med individen utforska nya syn- och tankesätt och åstadkomma förändring. Den går i korthet ut på att:

 • Hjälpa individen att med egna ord formulera en egen förståelse av sina problem
 • Hjälpa individen att hitta och formulera egna argument för att göra en förändring
 • Stödja förändringsprocessen genom att uppmuntra framsteg (även de små)

Läs mer om Motiverande samtal här.

 • Kommunikationsträning

Kommunikationsträning kan innehålla att lära sig uttrycka sina behov och bekymmer på ett direkt och tydligt sätt.

 • Träna på att kommunicera på ett konstruktivt sätt, t ex en aktuell problemsituation
 • Träna på att lyssna aktivt
 • Träna på att uppmärksamma varandras tillmötesgående och ansträngningar
 • Träna på att visa uppskattning
 • Be om något på ett positivt sätt
 • Träna att uttrycka negativa känslor på bra sätt
 • Träna på att se värdet av och att kunna göra kompromisser

 • Psykopedagogisk utbildning med viktiga närstående

Psykopedagogisk utbildning syftar till att ge hopp och en bättre relation och att  minska känslomässig spänning genom ökad förståelse och kunskap.

Utbildningen innefattar att:

 • lära sig identifiera tidiga varningstecken på återfall och formulera en krisplan
 • identifiera skyddande faktorer vilket är olika för olika individer men kan tex vara nära relationer, meningsfull sysselsättning, vård- och stöd
 • tala om att stressfaktorer kan öka risken att drabbas av sjukdom/ohälsa, såsom skadligt bruk av droger/alkohol och konflikter i nära relationer
 • kommunikationsträning

 • Läkemedelsrelaterat stöd

Ibland är ett läkemedelsrelaterat stöd nödvändigt  att hålla tillbaka ångest och höja stresströskeln.

Att tänka på

Olika insatser kan behöva ges från flera personer som är involverade i individens vård och omsorg och behöva ges under lång tid. Om individen har insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård och det finns behov av samordning ska en samordnad individuell plan upprättas, SIP. Se SIP, samordnad individuell plan.

Länkar

Stödmaterial för att arbeta med stress och ångest finns i följande manualer
ESL- manualer att ladda ner 
R-ACT information och manualer att ladda ner ( Nationella Rådet för resursgrupps-ACT och liknande modeller) 
Case Management Vård- och stödsamordning- arbetsmodell och arbetsblad 2018 (Region Skåne och Kommunförbundet Skåne)
Illness Management Recovery (IMR) 
Om frågeformulär SCL 90, för självskattning (Socialstyrelsen)

Uppföljning

Avsnittet ska kompletteras.