Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Behandling och stöd

Psykopedagogiska behandlingsprogram med social färdighetsträning

Märkning

Skapad: 2018-12-04
Uppdaterad: 2019-05-09
Verksamhetskategori: Hälso- och sjukvård (inkl. kommunal-), Socialtjänst
Verksamhet: Psykiatrisk specialistvård, sluten, Psykiatrisk specialistvård, öppen, Psykiatrisk akutsjukvård, Boende/stöd i boende, Social barn- och ungdomsvård, Beroendevård, Familjecentral
Befattning: Arbetsterapeut, Behandlare (enl. SoL/Lss), Daglig verksamhet/sysselsättning, Dietist, Fysioterapeut, Kurator, Läkare, Psykolog, Psykoterapeut, Sjuksköterska, Skötare, Stöd i och till boende
Samordnad insats: Nej
Åtgärdsområde: Utbildning för patienter, brukare och närstående
Prioritering enligt nationella riktlinjer: 1
Åldersgrupp: Ungdom, Unga vuxna, Vuxna, Äldre
Svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
Funktionsnivå: Lätta problem, Måttliga problem, Stora problem

Kort beskrivning

Insatsen innebär att ge individen ökad kunskap om sitt tillstånd samt färdighetsträning i att samspela socialt med andra.

Syfte

Att öka individens sociala kompetens och självständighet i vardagen. Att minska risken för försämring och förhindra isolering och utanförskap.

Indikation (målgrupp, situation)

Insatsen riktar sig till individer som är i behov av stöd för att hantera vardagliga sociala aktiviteter och relationer. Exempelvis att upprätthålla kontakt med närstående och personal inom vård och omsorg.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd (2018) anger att Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör erbjuda psykopedagogiska behandlingsprogram (t.ex. Ett självständigt liv, ESL, och Illness Management and Recovery, IMR) till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd och svårigheter att klara av vardagliga aktiviteter eller det sociala samspelet med andra. Prio 1

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning.

Innehåll, kortfattat

Att tillsammans med individen:

 • Kartlägga individens behov av stöd för att kunna delta i aktiviteter och samspela socialt med andra
 • Utforma en strategi för hur stödet ska genomföras
 • Genomföra utbildning och social färdighetsträning
 • Gemensamt följa upp insatsen kontinuerligt

Innehåll, fördjupat

Psykopedagogiska behandlingsprogram kan genomföras i grupp eller enskilt och pågår ofta under en längre tid, vanligen ca 1 år. Behandlingsprogrammen är ofta manualbaserade och inbegriper utbildningsmaterial, som vanligtvis är utformat så att det kan anpassas efter deltagarnas olika förmågor och behov.

Som minst innehåller ett psykopedagogiskt behandlingsprogram följande komponenter;

 • Psykopedagogisk utbildning
 • Social färdighetsträning
 • Återfallsprevention

Utbildningen innehåller kunskap om tillståndet, dess orsaker, behandling och de möjligheter till stöd och hjälp som finns. Syftet är att ge individen förmåga att fatta egna informerade beslut rörande sin behandling och sitt behov av stöd.

Den sociala färdighetsträningen syftar till att öka individens sociala förmåga och delaktighet i samhället. Med hjälp av rollspel tränar deltagarna sig i att hantera sociala situationer som de själva upplever är svåra. Social färdighetsträning har som mål att öka den egna förmågan och utbytet av att umgås med andra, ge större möjligheter att leva ett självständigt liv, bli mer kunnig om egna psykologiska reaktioner, minska kvarstående symtom och att förbättra samarbetet med vården.

Exempel på psykopedagogiska behandlingsprogram med social färdighetsträning:

IMR genomförs i grupp eller enskilt under cirka 40 träffar och innehåller fem delar:

 • Utbildning om tillståndet och dess behandling
 • Strategier för att bättre kunna medverka i behandlingen
 • Planering för att förebygga försämring
 • Strategier för att hantera stress och kvarstående symtom
 • Social färdighetsträning

 • Ett självständigt liv (ESL)

ESL är ett utbildnings och träningsprogram som bland annat fokuserar på;

 • Vardagssamtal och social kompetens
 • Tidiga varningstecken
 • Aktivering
 • Medicinering
 • Ekonomi

I ESL återkommer motivationsarbete, kunskap, problemlösning, rollspelsövningar och hemuppgifter i olika moduler. Träning enligt ESL-modellen kan integreras i annan behandling och stöd och kan ges individuellt eller i grupp. Att arbeta med ESL kan vara ett sätt att nå personliga mål eller genomföra ett bistånd för att bryta social isolering.

Se även insatsen Boendestöd för färdighetsträning.

Länkar

Om Illness Management and Recovery, IMR (Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL)
IMR webbutbildning (Psykos-R)
R-ACT information och manualer att ladda ner ( Nationella Rådet för resursgrupps-ACT och liknande modeller) 
Case Management Vård- och stödsamordning- arbetsmodell och arbetsblad 2018 (Region Skåne och Kommunförbundet Skåne)

Flexibel ACT manual och arbetsblad (Kompetenscentrum för Schizofreni, Västra Götalandsregionen)
ESL- information och manualer att ladda ner

Uppföljning

Avsnittet ska kompletteras.