Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Behandling och stöd

Psykopedagogisk utbildning

Märkning

Skapad: 2018-12-04
Uppdaterad: 2019-05-09
Verksamhetskategori: Hälso- och sjukvård
Verksamhet: Psykiatrisk specialistvård, sluten, Psykiatrisk specialistvård, öppen
Befattning: Kurator, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska
Samordnad insats: Ja
Åtgärdsområde: Rehabilitering, Utbildning för patienter, brukare och närstående
Prioritering enligt nationella riktlinjer: 2
Diagnos: F30 Manisk episod, F42 Tvångssyndrom, F41 Andra ångestsyndrom, F40 Fobiska syndrom, F32 Depressiv episod, F33 Recidiverande depressioner, F31 Bipolär sjukdom, F34 Kroniska förstämningssyndrom, F38 Andra förstämningssyndrom, F43 Anpassningsstörningar och reaktion på svår stress, F44 Dissociativa syndrom, F48 Andra neurotiska syndrom, F45 Somatoforma syndrom, F39 Ospecificerat förstämningssyndrom
Fas/stadie: Prodromal, Kronisk, Remission, fullständig, Remission, partiell, Återfall
Åldersgrupp: Ungdom, Unga vuxna, Vuxna, Äldre
Svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
Funktionsnivå: Lätta problem, Måttliga problem, Stora problem

Kort beskrivning

Insatsen innebär att erbjuda individen och dennes närstående/anhöriga psykopedagogisk utbildning om sjukdomen, behandlingar, återfallsprevention och stödinsatser. Insatsen kan ges individuellt, till familj eller i grupp.

Syfte

Att stödja individens utveckling av egna strategier för att bättre förstå och hantera sitt tillstånd och tillgodogöra sig den behandling som finns tillgänglig. Att hjälpa personen att fatta informerade beslut om sin egen behandling och därmed minska risken för återfall och behov av sjukhusvård. Att ge individ och närstående/anhöriga en gemensam kunskapsgrund och bättre samarbetsklimat.

Indikation (målgrupp, situation)

Insatsen riktar sig till individer som är i behov av information och kunskap om sitt tillstånd, behandlingsformer och möjlighet till återhämtning för att kunna vara delaktig i belsut rörande sin behandling och livssituation. Insatsen är angelägen för individer vars  symtom och psykiska funktionsnedsättningar försvårar möjligheten att tillgodogöra sig information och kunskap.

Kunskapsläge

Prioritering och rekommendation enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd (2018) anger att Hälso- och sjukvården bör erbjuda psykopedagogisk utbildning till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Prio 2

Insatsens effekt
Se Socialstyrelsens webbplats, länk ovan.

Kompetenskrav

Inga formella kompetenskrav finns. Behandlaren bör ha erfarenhet av att möta personer med svår psykisk sjukdom och deras närstående samt ha vana att leda samtal i grupp. Att ha basala kunskaper inom de områden som utbildningen berör är nödvändigt. Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning.

Innehåll, kortfattat

Att, utifrån individens förutsättningar och behov:

 • Utforma en strategi för hur den psykopedagogiska utbildningen ska genomföras
 • Planera för en psykopedagogisk utbildning som kombinerar motiverande-, pedagogiska- och inlärningspsykologiska strategier
 • Involvera anhöriga/närstående i de fall det är lämpligt
 • Om individen inte själv vill eller kan delta, erbjuda de anhöriga utbildning
 • Genomföra den psykopedagogiska utbildningen

Om ungdom/barn ska insatsen anpassas efter ålder/mognadsgrad och alltid genomföras tillsammans med familj/vårdnadshavare.

Innehåll, fördjupat

Psykopedagogisk utbildning skiljer sig från det vi i dagligt tal benämner som att ”ge information”. Psykopedagogisk utbildning handlar om mer än att bara förse en person med information. Utbildningen pågår över en längre tid, den har ett genomtänkt och pedagogiskt upplägg och anpassas efter personens förmåga och behov. Målet med Psykopedagogisk utbildning är att den ökade kunskapen ska leda till att sjukdomen bli mer begriplig och hanterbar, både för den som drabbats och för de närstående, och förhoppningsvis öka personens känsla av egenmakt och hopp.

Hur och när
Psykopedagogisk utbildning bör erbjudas alla personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd och deras anhöriga. För personer som inte har kontakt med anhöriga eller inte vill involvera anhöriga ska psykopedagogisk utbildning erbjudas enskilt. Om individen inte själv vill eller kan medverka kan insatsen erbjudas till de närstående/anhöriga. För nyinsjuknande är det extra viktigt att utbildning ges så tidigt som möjligt eftersom oron är stor och frågorna många. Om möjligt kan utbildning inledas redan vid eventuell kris eller inläggning för heldygnsvård. Om så sker kan det vara lämpligt att repetera utbildningen vid ett senare tillfälle när symtom och stress har minskat.

Upplägg och material
Antalet sessioner i en Psykopedagogisk utbildning är av betydelse för hur kvarstående effekten blir. Studier visar att utbildningen bör pågå ca 3-12 månader för en långvarig effekt. Studier visar också att insatsen behöver upprepas.  Psykopedagogisk utbildning kan ges till enskilda familjer men även för större grupper. Utbildningar för större grupper brukar bestå av ett antal föreläsningstillfällen med efterföljande gruppdiskussioner. Ibland ges dessa utbildningar till de drabbade och närstående gemensamt, ibland bara till de drabbade och ibland bara till de närstående.

Exempel på innehåll i en psykopedagogisk utbildning:

 • Vad är schizofreni? Historik, orsaker, stress och sårbarhet, symtom, kognitiva funktioner och sjukdomsförlopp
 • Medicinsk behandling, fördelar och nackdelar
 • Andra behandlingsformer, psykologiska, psykosociala, hjälpmedel
 • Återfallsprevention, tidiga tecken, krisplan
 • Lagstiftning, HSL, SoL, LSS, LPT, ÖPT, sekretess, journal
 • Övriga aktörer, primärvård, kommunpsykiatri, Arbetsförmedling, Försäkringskassa, god man och förvaltarskap
 • Brukarorganisationer
 • Närståendes situation

Pedagogiken utgår från att sessionerna är interaktiva och har en samtalande karaktär. Förslagsvis varvas generell information/fakta med diskussioner om deltagarnas egna erfarenheter; vad känner jag igen, vad känner jag inte igen, vad innebär den här nya kunskapen för mig, vad vill jag veta mer om osv. Utbildaren ställer frågor för att engagera deltagarna och för att försäkra sig om att informationen har uppfattats rätt.

Det finns ingen undervisningsmanual eller specifikt material för Psykopedagogisk utbildning. Ett alternativ är att förbereda genom att skriva ett eget material. Det är idag lätt att finna fakta och information som kan presenteras i förenklad form på t.ex. powerpointbilder eller i utskrifter. Eftersom psykopedagogisk utbildning bedrivs i många verksamheter finns också möjlighet att efterfråga material som andra har tagit fram. Ett annat sätt är att låta diskussionerna utgå från valda avsnitt ur lämplig litteratur.

Länkar

Kunskapsblad (Projektet Bättre psykosvård 2011–2014)

Om psykos och schizofreni för brukare/patienter och anhöriga/närstående
Om Schizofreni (1177 Vårdguiden)
Om Psykos (1177 Vårdguiden)
Om schizofreni (Kunskapsguiden)
Filmade föreläsningar tema schizofreni (Kunskapsguiden)
Det finns hjälp mot psykos, information till individ, närstående och personal (Psykos-R, Nationellt kvalitetsregister för psykosvård)

Brukar- och närståendeföreningar
Schizofreniförbundet
RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa
NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa 

Kunskapssidor från Läkemedelsbolag
Leva med schizofreni ,tips och råd till dig som lever med eller är anhörig/närstående (Janssen-Cilag AB)
Nyheter, råd och kunskap om psykossjukdomar (Otsuka Pharma Scandinavia AB)
Schizofreniskolan (Otsuka Pharma Scandinavia AB)

Uppföljning

Socialstyrelsens indikator
PsykosR Psykopedagogisk utbildning
Patientregistret
Avsnittet ska kompletteras.