Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Behandling och stöd

Gruppaktiviteter

Märkning

Skapad: 2018-12-04
Uppdaterad: 2019-05-08
Verksamhetskategori: Hälso- och sjukvård (inkl. kommunal-), Socialtjänst
Verksamhet: Psykiatrisk specialistvård, sluten, Psykiatrisk specialistvård, öppen, Primärvård, Boende/stöd i boende, Familjecentral, Ungdomsmottagning, Social barn- och ungdomsvård
Befattning: Arbetsterapeut, Behandlare (enl. SoL/Lss), Daglig verksamhet/sysselsättning, Dietist, Fysioterapeut, Kurator, Ledningsarbete, Myndighetsutövare, Personligt ombud, Psykolog, Psykoterapeut, Sjuksköterska, Skötare, Stöd i och till arbete/utbildning (soc.), Stöd i och till boende, Undersköterska, Vårdbiträde
Samordnad insats: Nej
Åtgärdsområde: Andra sociala insatser
Fas/stadie: Prodromal, Akut, Kronisk, Remission, fullständig, Remission, partiell, Återfall
Åldersgrupp: Barn, Ungdom, Unga vuxna, Vuxna, Äldre
Svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
Funktionsnivå: Lätta problem, Måttliga problem, Stora problem

Kort beskrivning

Insatsen innebär att erbjuda olika aktiviteter i grupp.

Syfte

Att motverka isolering genom att stödja individen att utveckla ett eget socialt nätverk
Att ge individen verktyg att hantera sin livssituation och främja återhämtning genom att i grupp och dela erfarenheter.

Indikation (målgrupp, situation)

Insatsen riktar sig till individer med behov av och motivation att bryta isolering och få verktyg att förändra sin livssituation i önskad riktning.

Kunskapsläge

Beprövad erfarenhet. Evidensbaserade program. Avsnittet ska kompletteras.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning. Kunskap utifrån respektive metods manual. Avsnittet ska kompletteras.

Innehåll, kortfattat

Att skapa, erbjuda och genomföra gruppaktiviteter efter önskemål och behov. I förekommande fall motivera individer att delta. Några exempel på grupper kan vara:

  • Sömngrupp
  • Fysisk aktivitet i grupp
  • Utbildning kring och stöd för hälsosamma levnadsvanor
  • Samtal om existentiella frågor
  • För individer som hör röster så kallade “rösthörargrupper”
  • Grupper för social gemenskap
  • Evidensbaserade program IMR, ESL och NECT.

Innehåll, fördjupat

Gruppaktiviteter kan utformas och anordnas

  • Gemensamt med socialtjänst och landsting
  • Tillsammans med föreningar
  • Genom samskapande av personer med egen erfarenhet och personal.

Brukarföreningar

Ofta har lokala brukarföreningar olika grupper för gemenskap och aktiviteter.

Föreningen Tilia
Ger stöd och gemenskap till unga (mellan 12-30 år) med psykisk ohälsa. Tilia erbjuder stöd via mail, chatt, sociala medier och gruppverksamhet.

RSMH- Riksförbundet för social och mental hälsa 
De cirka 130 lokalföreningar runt om i landet erbjuder stöd för personer som lever med psykisk ohälsa och ensamhet i umgänget med andra i samma situation genom självhjälpsgrupper, kurser, eller andra aktiviteter.

Schizofreniförbundet
Schizofreniförbundet organiserar personer med schizofreni och liknande psykoser, deras anhöriga samt övriga intresserade personer. Förbundet består av cirka 40 lokalföreningar som erbjuder olika former av stöd till drabbade och anhöriga genom till exempel, studiecirklar, aktivitetsgrupper och kurser.

Sveriges Fontänhus Riksförbund
Fontänhusens modell är en psykosocial arbetsinriktad rehabilitering som stödjer människor som lever med psykisk ohälsa på vägen till återhämtning. Medlemmarna deltar frivilligt i verksamheten och bidrar efter förmåga för att bryta isolering, strukturera sin dag, arbeta med meningsfulla uppgifter, ingå i en gemenskap och stärka sin självkänsla.

Länkar

Insatsen ESL ett självständigt liv
Insatsen IMR illness management and recovery

Uppföljning

Initiera insats och planera uppföljning tillsammans med FoU.
Avsnittet ska kompletteras.