Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Behandling och stöd

Boendestöd för ökad motivation

Märkning

Skapad: 2018-12-04
Uppdaterad: 2019-05-08
Verksamhetskategori: Socialtjänst
Verksamhet: Boende/stöd i boende
Befattning: Behandlare (enl. SoL/Lss), Daglig verksamhet/sysselsättning, Stöd i och till boende
Samordnad insats: Nej
Åtgärdsområde: Andra sociala insatser
Åldersgrupp: Barn, Ungdom, Unga vuxna, Vuxna, Äldre
Funktionsnivå: Lätta problem, Måttliga problem, Stora problem

Kort beskrivning

Insatsen innebär att stödja och stärka individens egen drivkraft att genomföra aktiviteter och ta ett större ansvar för sin situation.

Syfte

Att stödja individen till förändring och därigenom åstadkomma en mer aktiv och självständig vardag.

Indikation (målgrupp, situation)

Insatsen riktar sig till individer som på grund av bristande motivation har svårigheter att hantera sin grundläggande vardag, till exempel att sköta hushållssysslor, följa läkemedelsbehandling och upprätthålla sociala kontakter.  

Kunskapsläge

Avsnittet ska kompletteras.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning.

Innehåll, kortfattat

Att utifrån en kartläggning av individens behov av motivationshöjande stöd, tillsammans med den enskilde:

 • Planera för och utforma stödet
 • Genomföra åtgärder för att öka motivation och åstadkomma förändring
 • Gemensamt följa upp strategierna och åtgärderna kontinuerligt

Innehåll, fördjupat

Insatsen kräver kunskap om individens förutsättningar och behov. Hänsyn kan exempelvis behöva tas till nedsatt kognitiv funktion (försämrat minne, koncentrationsförmåga, exekutiv funktion mm), stress/oro och bristande praktiska kunskaper. Stödet utformas tillsammans med individen, som själv får komma med idéer och förslag på lösningar. Vad tror hen skulle göra det lättare att ta sig an uppgiften? Vilka aktiviteter har individen lätt att motivera sig till? Kan stöd i form av struktur och påminnelser vara en hjälp? Fokusera på områden som rör den grundläggande vardagen, såsom:

 • Hushållssysslor och privatekonomi
 • Personlig hygien
 • Kontakter med vård och myndigheter
 • Fritidsaktiviteter
 • Socialt samspel med andra  

Exempel på stödinsatser för ökad motivation

 • Motiverande samtal

Motiverande samtal är en metod som kan användas som stöd för att tillsammans med individen utforska nya syn- och tankesätt och åstadkomma förändring. Den går i korthet ut på att:

 • Hjälpa individen att med egna ord formulera en egen förståelse av sina problem
 • Hjälpa individen att hitta och formulera egna argument för att göra en förändring
 • Stödja förändringsprocessen genom att uppmuntra framsteg (även de små)

Läs mer om Motiverande samtal.

 • Färdighetsträning

Om den enskildes svårigheter har sin grund i andra orsaker än bristande motivation, t ex stress/oro, kan ett personligt stöd i den initiala fasen göra att individen klarar att utsätta sig för momentet och kan motivera sig till det i framtiden. Det kan till exempel handla om att ha kontakt med vården, gå och handla eller att samspela socialt med andra. Det personliga stödet fasas ut gradvis. Se även insatsen Boendestöd för färdighetsträning.

Länkar

R-ACT information och manualer att ladda ner ( Nationella Rådet för resursgrupps-ACT och liknande modeller) 
Case Management Vård- och stödsamordning- arbetsmodell och arbetsblad 2018 (Region Skåne och Kommunförbundet Skåne)

Flexibel ACT manual och arbetsblad (Kompetenscentrum för Schizofreni, Västra Götalandsregionen)
ESL- information och manualer att ladda ner
Illness Management Recovery (IMR)
Om frågeformulär SCL 90, för självskattning (Socialstyrelsen)

Uppföljning

Avsnittet ska kompletteras.