Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Behandling och stöd

Boendestöd för färdighetsträning

Märkning

Skapad: 2018-12-04
Uppdaterad: 2019-05-08
Verksamhetskategori: Socialtjänst
Verksamhet: Boende/stöd i boende
Befattning: Behandlare (enl. SoL/Lss), Daglig verksamhet/sysselsättning, Myndighetsutövare, Personligt ombud, Stöd i och till boende
Samordnad insats: Nej
Åtgärdsområde: Andra sociala insatser
Åldersgrupp: Barn, Ungdom, Unga vuxna, Vuxna, Äldre
Funktionsnivå: Lätta problem, Måttliga problem, Stora problem

Kort beskrivning

Insatsen innebär att, utifrån biståndsbeslutet, tillsammans med individen träna grundläggande färdigheter för att åstadkomma en självständig vardag.

Syfte

Att stärka individens förmåga att hantera sin vardag och därigenom åstadkomma större självständighet. Att motverka försämring, passivitet och isolering.

Indikation (målgrupp, situation)

Insatsen riktar sig till individer som på grund av stark stress, bristande kunskap eller andra orsaker kopplade till psykisk ohälsa, behöver träna sig i att hantera grundläggande färdigheter i vardagen för att uppnå självständighet.

Kunskapsläge

Avsnittet ska kompletteras.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning.

Innehåll, kortfattat

Att utifrån en kartläggning av individens behov av färdighetsträning, tillsammans med den enskilde:

 • Planera för och utforma stödet
 • Träna färdigheter praktiskt
 • Successivt fasa ut stödet och övergå till att individen tränar på egen hand.
 • Gemensamt följa upp strategierna och åtgärderna kontinuerligt

Innehåll, fördjupat

Insatsen kräver kunskap om individens förutsättningar och behov. Hänsyn kan exempelvis behöva tas till nedsatt kognitiv funktion (försämrat minne, koncentrationsförmåga, exekutiv funktion mm), stark stress och bristande praktiska kunskaper. Utifrån kartläggningen utformas stödet tillsammans med individen, som själv får berätta om sina styrkor och svagheter och komma med förslag på lösningar. Har individen all nödvändig kunskap som krävs för att hantera vardagssysslor? Vad skulle kunna förändras för att individen ska känna sig trygg nog att göra ett försök att utföra en aktivitet som framkallar stress?  Fokusera på färdigheter som är nödvändiga för att få vardagen att fungera, som att:

 • Handskas med mediciner
 • Sköta hushållssysslor och ekonomi
 • Samspela socialt med andra
 • Ha en meningsfull fritid
 • Ha kontakt med myndighetspersoner och ta del av samhällsservice

Färdighetsträning

 • Utbildning/kurser

I de fall svårigheterna i vardagen beror på att individen saknar nödvändig praktisk kunskap kan insatsen till exempel innebära att erbjuda en kurs i matlagning eller att visa hur bokningssystemet i tvättstugan fungerar.

 • Personligt stöd

Är orsakerna av psykologisk karaktär kan successiv och långsiktig träning leda till en mer självständig vardag. I de fall besvären hindrar grundläggande behov, som att handla mat, åka kommunalt eller att gå till tandläkaren kan ett personligt stöd i den initiala fasen göra att individen vågar utsätta sig för momentet. Stödet kan till exempel bestå av att:

 • Följa med på aktiviteter (gå till affären, åka buss ihop osv)
 • Hjälpa till att etablera kontakt
 • Vara med som stöd i inledningen av möten och aktiviteter

Stöd att skapa struktur och rutiner

Att gemensamt gå igenom hur man skapar struktur och rutiner kan ge individen redskap att själv träna upp sin förmåga att hantera vardagen. Det kan till exempel innebära att tillsammans:

 • Göra checklistor för tvätt och städning, matinköp, post och ekonomi
 • Dags- och veckoplanera
 • Schemalägga och aktivera påminnelser i form av larm- och textmeddelanden i mobil eller dator

Läs mer om Boendestöd, kognitivt stöd i vardagen.

Motiverande stöd

Att tillsammans med individen utforska nya syn- och tankesätt och åstadkomma förändring.

- Hjälpa individen att med egna ord formulera en egen förståelse av sina problem
- Hjälpa individen att hitta och formulera egna argument för att göra en förändring
- Stödja förändringsprocessen genom att uppmuntra framsteg (även de små)

Mer om metoden Motiverande samtal.

Mål och delmål

Träningen sker tillsammans initialt och stödet fasas ut successivt. Var tydlig med att målet med insatsen är att momenten ska utföras så självständigt som möjligt i framtiden. För att undvika ett onödigt beroende och falska förhoppningar är det bra att redan från början komma överens om mål och delmål och lägga upp en plan för när individen själv ska börja ta ansvar för olika moment. Färdighetsträning kan ta lång tid och kräva repetition och ny-start till följd av sjukdomsepisoder eller kraftfullt undvikande, det är därför också bra att gå igenom svårighetsgraden och ha realistiska förväntningar. Varje träningstillfälle bör följas upp med att att den enskilde får skatta upplevelsen av momentet.

Att tänka på

Som medmänniska vill man gärna hjälpa en individ som har svårt att genomföra en uppgift men undvik att “ta över”. Låt individen ta sig an aktiviteten självständigt, enligt överenskommelse. Stöd men gör inte ”åt”. Ett sätt att minska stödet gradvis är till exempel att enbart följa med till aktiviteten och sedan gå därifrån. När den enskilde hanterar momentet näst intill självständigt, kan fokus flyttas över till ett mer motiverande stöd.

Länkar

R-ACT information och manualer att ladda ner ( Nationella Rådet för resursgrupps-ACT och liknande modeller) 
Case Management Vård- och stödsamordning- arbetsmodell och arbetsblad 2018 (Region Skåne och Kommunförbundet Skåne)

Flexibel ACT manual och arbetsblad (Kompetenscentrum för Schizofreni, Västra Götalandsregionen)
ESL- information och manualer att ladda ner
Illness Management Recovery (IMR)
Om frågeformulär SCL 90, för självskattning (Socialstyrelsen)

Uppföljning

Avsnittet ska kompletteras.