Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Behandling och stöd

Administrering av antipsykotiska läkemedel

Märkning

Skapad: 2018-12-07
Uppdaterad: 2019-05-09
Verksamhetskategori: Hälso- och sjukvård (inkl. kommunal-)
Verksamhet: Psykiatrisk specialistvård, öppen, Psykiatrisk specialistvård, sluten
Befattning: Läkare, Sjuksköterska
Samordnad insats: Nej
Åtgärdsområde: Läkemedelsrelaterade åtgärder
Fas/stadie: Prodromal, Akut, Kronisk, Remission, fullständig, Remission, partiell, Återfall
Åldersgrupp: Barn, Ungdom, Unga vuxna, Vuxna, Äldre
Svårighetsgrad: Medelsvår, Svår
Funktionsnivå: Lätta problem, Måttliga problem, Stora problem

Kort beskrivning

Insatsen innebär att administrera antipsykotiska läkemedel på bästa möjliga sätt.

Syfte

Att ge individen läkemedel enligt hens önskemål och behov. Att ge läkemedel på (för individen) bästa sätt.

Indikation (målgrupp, situation)

Insatsen riktar sig till individer som behandlas med antipsykotiska läkemedel.

Kunskapsläge

Prioritering saknas. Insatsen behandlas inte i Socialstyrelsens nationella riktlinjer/nationella riktlinjer saknas för tillståndet.
Insatsen bedöms vara förenlig med god vård/stöd utifrån en sammanvägning av flera kunskapskällor

Avsnittet ska kompletteras.

Kompetenskrav

Leg. sjuksköterska. Leg läkare. Avsnittet ska kompletteras.

Innehåll, kortfattat

När läkemedel administreras

  • Ge tydlig och lättillgänglig information om förväntade effekter och biverkningar.
  • Ge alltid information om hur individen ska ta sitt läkemedel. Vissa läkemedel tas till exempel inte upp om det inte intas i samband med måltid.
  • Informera och säkerställ att individen och närstående är införstådda med vilka symtom medicineringen insätts mot och vad man vill uppnå med läkemedelsbehandlingen.
  • Följ upp informationen och individens förståelse av den. Se insatsen Information till individ och närstående 
  • Erbjud extra stöd och kontakt till individ och närstående då individen ska trappa ner läkemedel, vid preparatbyte och insättning av ett nytt läkemedel.
  • Var uppmärksam på att vissa läkemedel kan ge svåra utsättningsbesvär. Som sjuksköterska ska du ha en kontinuerlig dialog med behandlande läkare.
  • Följ regelbundet upp hur läkemedelsbehandlingen fungerar, se insatsen Uppmärksamma biverkninger av antipsykostiska läkemedel och Utvärdering av antipsykotisk läkemedelsbehandling
  • Vid depotinjektioner ta särskilda hänsyn (se fördjupat innehåll).

Se även insatsen Stöd att följa läkemedelsbehandling.

Innehåll, fördjupat

Depotinjektioner

Depotinjektioner är ett vanligt sätt att administrera antipsykotiska läkemedel. Dels pga att individen inte behöver hålla reda på att ta sina tabletter, dels för att det minskar risken för behandlingsavbrott.
Vid injektion av ZypAhdera behöver särskilda rutiner följas:

  •    Rätt injektionsteknik skall används för att undvika att en intravaskulär eller subkutan injektion ges av misstag.
  •    Ha uppsikt över individen under 3 timmar efter injektionen. Observera följande symptom:

- Yrsel
- Sjukdomskänsla
- Svaghetskänsla
- Talsvårigheter
- Förvirring
- Medvetande påverkan
- Rörelsesvårigheter - ataxi
- Aggression
- Högt blodtryck
- Kramp

Om individen visar symptom och känner sig allmänpåverkad kontaktas medicin och narkosjour och tillståndet hanteras som Olanzapinintoxikation.

Länkar

Iordningställande, administrering och överlämnande av läkemedel (Vårdhandboken)
Intramuskulär injektion (Vårdhandboken)

Uppföljning

Avsnittet ska kompletteras.