Schizofreni och liknande tillstånd

Uppföljning på individnivå

Utvärdering antipsykotisk läkemedelsbehandling

Utvärdering antipsykotisk läkemedelsbehandling

Kontinuerlig och strukturerad utvärdering av läkemedelsbehandling tillsammans med individen och de närstående för att optimera effekt och minimera biverkningar.

Målgrupp eller situation

Insatsen riktar sig till individer som behandlas med antipsykotiska läkemedel. Då individer använder antipsykotiska läkemedel första gången är det särskilt viktigt med täta uppföljningar minst varannan vecka) då risken för besvärliga biverkningar är vanlig. Individer i stabil fas följs upp avseende läkemedelsbehandling årligen, se Årlig läkemedelsgenomgång av läkare.

Kunskapsläge

Prioritering saknas. Insatsen behandlas inte i Socialstyrelsens nationella riktlinjer/nationella riktlinjer saknas för tillståndet.
Insatsen bedöms vara förenlig med god vård/stöd utifrån en sammanvägning av flera kunskapskällor.
Avsnittet ska kompletteras.

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning. Avsnittet ska kompletteras.

Sammanfattning

Tillsammans med individ och anhöriga/närstående (för minderåriga med vårdnadshavare) regelbundet utvärdera effekt och biverkningar av läkemedelsbehandling. 

 • Efterfråga individens subjektiva upplevelse av sitt mående och biverkningar
 • Genomför undersökningar av fysisk hälsa
 • Skatta symtom och biverkningar med hjälp av skalor
 • Vänta in den fulla antipsykotiska effekten av läkemedlet som i vissa fall kan ta flera veckor.

Insatsen genomförs årligen men med tätare intervall (minst varannan vecka) vid

 • nyinsättning av läkemedel
 • läkemedelsbyte

Genomförande

Antipsykotiska läkemedel har olika effekt och biverkningar för olika individer. Ofta är biverkningar nära förknippat med högre doser varför lägsta effektiva dos bör eftersträvas, se insatsen Ordination av antipsykotiska läkemedel- gemensamma principer

Patientens subjektiva upplevelse

Fråga specifikt om följande:

 • sömn
 • kosthållning
 • stelhet
 • svårt att sitta still
 • oro, ångest
 • ofrivilliga rörelser
 • Sexuella biverkningar

Undersökningar

 • vikt
 • midjemått
 • blodtryck
 • f-glukos
 • blodfetter
 • EKG
 • överväg rutinmässig lab screening ( prover på funktion hos lever, njurar samt elektrolyter, prolaktin, blodstatus, U-albumin och EKG)

Skattningsskalor (finns under material)

Skattning av biverkningar vid antipsykotisk läkemedelsbehandling:

 • SAS (Simpson-Angus Extrapyramidal Side Effects Scale)-bedömning av extrapyramidala symtom och biverkningar exempel på skala som omnämns i vårdprogram
 • UKU (Udvalg for Kliniske Undersøgelser) validerad biverkningsskala
 • Barnes akatisi skala

Skattning av grad av sjukdom (symtom, upplevd hälsa)

 • EQ-5D-används för att mäta självskattad hälsorelaterad livskvalitet.
 • CGI – sjukdomens svårighetsgrad: Mäter global grad av sjukdom och förändring över tid.
 • RSS:  Remissionsskala vid Schizofreni – Symtom baserad på 8 symtom från PANSS (Positive and Negative syndrome Scale)
 • CRDPSS (Clinician-Rated Dimensions of Psychosis Symptom Severity)

Se insatserna Kontinuerlig utvärdering av behandling och insatser, Årlig läkemedelsgenomgång av läkare, Uppmärksamma biverkningar av av antipsykotiska läkemedel , Insatser vid biverkningar av antipsykotiska läkemedel

Uppföljning

PsykosR frågor om biverkningar av läkemedel.
PsykosR - läkemedelsgenomgång med läkare årligen.
Avsnittet ska kompletteras.

 

Material

Kliniska riktlinjer för utredning och behandling Schizofreni (Svenska psykiatriska föreningen)
Behandlingsrekommendation vid schizofreni (Läkemedelsverket)
Nationella riktlinjer för schizofreni/liknande tillstånd 2018 (Socialstyrelsen)
Psykiatristöd - webbaserat kunskapsstöd (Stockholms läns landsting)  
Janusinfo- kommersiellt obunden läkemedelsinformation (Stockholms läns landsting)  
Läkemedel vid psykos (1177, Vårdguiden)
Biverkningslista (Psykiatristöd, Stockholms läns landsting)

Skattningsskalor av grad av sjukdom- symtom/upplevd hälsa:
EQ5D- skattning av hälsa 
Tolkningsmall för EQ-5D (Psykiatristöd, Stockholms läns landsting). 
EQ5DY om skalan (EuroQoL)CGI-S- skattning av sjukdomens svårighetsgrad(Psykiatristöd, Stockholms läns landsting).
CGI -tolkningsmall för CGI
(Psykiatristöd, Stockholms läns landsting).
landsting)
RSS-remissionsskala
CRDPSS - Clinician-Rated Dimensions of Psychosis Symptom Severity.

Skattningsskalor av biverkningar
SAS (Simpson-Angus Extrapyramidal Side Effects Scale)-bedömning av extrapyramidala symtom och biverkningar 
UKU (Udvalg for Kliniske Undersøgelser)
Barnes akatisi skala

Skattning av biverkningar inom psykopedagogiska behandlingsprogram
IMR
ESL
Case management

 

Märkning

 • Verksamhetsgren: Primärvård | Första linje, Psykiatrisk akutvård, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård
 • Yrkesgrupper: Tandvårdsyrke
 • Samordnad insats: Nej
 • Behandlings- eller stödinsats: Medicinteknisk behandling
 • Prioritering enligt nationella riktlinjer: -
 • Fas/stadie (av tillstånd): Prodromal, Akut, Kronisk, Remission, fullständig, Remission, partiell, Återfall
 • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
 • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår
 • Funktionsnivå: Lätta problem,Måttliga problem,Stora problem