Samordnade insatser för förstagångsinsjuknande i psykos

Schizofreni och liknande tillstånd

Nivå och process

Samordnade insatser för förstagångsinsjuknande i psykos

Individanpassade, intensiva och samordnade insatser med hög tillgänglighet i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för god prognos, hög funktionsförmåga och snabb återhämtning.

Målgrupp eller situation

Individer som insjuknar i psykos första gången med komplexa svårigheter, som är i behov av vård- och stödinsatser från en eller flera flera aktörer såsom hälso och sjukvård, socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa.

Kunskapsläge

Socialstyrelsens nationella riktlinjer anger att hälso- och sjukvården bör erbjuda samordnade insatser till personer som för första gången insjuknar i psykos (prioritet 1).

Kompetenskrav

Kompetens enligt arbetsgivarens bedömning. Flera olika professioner behöver bidra i arbetet. Personalen ska ha utbildning i och vana av omhändertagande vid  förstagångsinsjuknande i psykos.

Sammanfattning

Arbetet med förstagångsinsjuknande kräver ett speciellt omhändertagande  varför det bör ges av Verksamhet med särskilt uppdrag - förstagångsinsjuknande i psykos. Omhändertagandet ska ges snabbt, vara samordnat, individanpassat, intensivt med hög tillgänglighet och  kräver ett nära samarbete mellan olika professioner (kurator, arbetsterapeut, psykolog, läkare, sjuksköterska, case manager, socialsekreterare, boendestödjare med fler) och verksamheter (skola/elevhälsa, socialtjänst, försäkringskassan, psykiatrisk öppenvård, familjecentraler med fler) . Insatser som ska erbjudas är; anpassad läkemedelsbehandling, åtgärder för att förebygga tvångsvård- och tvångsåtgärder, krisinterventioner, återfallsprevention, familjestöd, psykopedagogisk utbildning insatser och stöd till arbete eller studier.

Genomförande

Kontinuitet, hög tillgänglighet och hög intensitet

Långa perioder av obehandlad psykos kan medföra allvarliga konsekvenser, t ex. förlorad kontakt med familj och vänner samt suicidförsök varför hög tillgänglighet, kontinuitet och intensitet i insatser är viktigt. Ett första besök ska erbjudas så snart som möjligt (gärna inom 24 timmar, men senast inom 3 dygn) till personer med misstänkt psykos. Kan ges av olika yrkeskategorier  via telefon eller fysiskt möte hemma hos patienten eller inom vården. Att snabbt kunna bistå individ och närstående/anhöriga med åtgärder utifrån behov är också viktigt. Den första tiden ska tät vårdkontakt alltid erbjudas (minst 2 gånger i veckan ) därefter enligt behov. Kontakten kan vara i form av fysiska träffar och/eller telefon/videomöten. Personen och närstående ska enkelt och snabbt kunna få kontakt med någon  i verksamheten som har kännedom om personen (helst dygnet runt). Krisstöd ska erbjudas, se Krisintervention till person och närstående och vid behov ges i hemmet, se insatsen Mobil krisintervention enligt upprättad krisplan vid akut försämring

Samordning av insatser

En vård- och stödsamordnare utses alltid för att underlätta samordningen både inom och mellan olika huvudmän. Läs mer om samordnarens roll under insatsen Case management, modell för vård och stödsamordning och Case management, vård- och stödsamordning)

Insatser som ska erbjudas

Under 2020 kommer ett vårdförlopp schizofreni - förstagångsinsjuknande färdigställas  som beskriver vilka åtgärder som ska genomföras och när de ska utföras - Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp schizofreni - förstagångsinsjuknande.

Material

Kunskapsblad (Projektet Bättre psykosvård, 2011–2014)
Riktlinjer för tidigt omhändertagande vid psykos (TOP-projektet, Nationell psykiatrisamordning 2007)
Psykos - tidig upptäckt och omhändertagande (regional medicinsk riktlinje, Västra götalandsregionen). 
Specialiserad insats för unga med psykos, information om behandling i Danmark för unga som som nyinsjuknar i psykos (OPUS)

Informationssidor anpassade för unga
Om psykos, hur man kan få hjälp och vad hjälp/behandling består av (BUP, Stockholms läns landsting, sida om barn- och ungdomspsykiatri) 
Tips och råd om sjukdomar, att söka hjälp, att förbereda sig för möten mm (BUP, Stockholms läns landstings sida om barn- och ungdomspsykiatri)

 

 

Märkning

  • Utförare: Individ- och familjeomsorg, Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Psykiatrisk akutvård, Primärvård | Första linje, Kommunal hälso- och sjukvård, Skola | Elevhälsa, Ungdomsmottagning, Mariamottagning, Förskola | Pedagogisk omsorg, Familjecentral
  • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare, Ledning | Administration
  • Typ av behandling/stöd: Behandlings- och stödförlopp, Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning, Omsorg | Omvårdnad, Psykosociala insatser
  • Åldersgrupp: Barn (0-17 år), Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår