Konsultation till primärvården där psykiatrin stödjer och handleder primärvården

Schizofreni och liknande tillstånd

Nivå och process

Konsultation till primärvården där psykiatrin stödjer och handleder primärvården

Individer med misstänkt psykotiska symtom får en specialiserad bedömning tidigt genom att psykiatrin ger konsultativt stöd till primärvården.

Sammanfattning

Att det finns en organisatorisk struktur där specialistpsykiatrin stödjer och handleder primärvården i bedömning av misstänkt psykotiska symtom och på så sätt

  • möjliggör för primärvården att tidigt upptäcka psykos
  • gör att individen får insatser efter behov så snart som möjligt.  
  • minskar risk för suicid och social utsatthet.

Genomförande

Till primärvården kommer individer som söker vård för många olika typer av problem En individ med psykossymtom uppger ofta diffusa kroppsliga symptom och kommer ofta först i kontakt med primärvården. Psykotiska symtom kan vara svårbedömda. Primärvården kan därför behöva stöd och handledning av psykiatrin i hur de bör handlägga patienter där man misstänker psykotiska symtom.

Ofta finns ingen struktur eller utarbetade rutiner för hur primärvården ska bemöta och hänvisa personer med tidiga symptom på psykos/schizofreni. Att inte snabbt få rätt stöd vid psykos innebär ett stort lidande för såväl den drabbade individen som närstående.

Material

Information om samarbete mellan primärvård och psykiatri (Uppdrag psykisk hälsa)
Tidig upptäckt och omhändertagande (Västra Götalandsregionen)

Märkning

  • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Primärvård | Första linje
  • Yrkesroll: Psykolog
  • Typ av behandling/stöd: Läkemedelsbehandling
  • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår