Främja fysisk aktivitet - gemensamt

Schizofreni och liknande tillstånd

Nivå och process

Främja fysisk aktivitet - gemensamt

Ett stöd till fysisk aktivitet som erbjuds av hälso- och sjukvården och socialtjänsten i samverkan. Insatsen är individanpassad, och handlar både om friskvård och behandling.

Målgrupp eller situation

-

Kunskapsläge

-

Kompetenskrav

-

Sammanfattning

  • Alla professioner inom hälso-och sjukvården  och socialtjänsten ansvarar gemensamt för att främja ökad fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil.
  • Som friskvårdande insats erbjuds alla individer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd fysisk aktivitet för att förbättra allmänhälsan och motverka sjukdom samt vara en del i en aktiv och hälsofrämjande livsstil.
  • Som behandlande insats erbjuds fysisk aktivitet och träning i olika former inom hälso- och sjukvård i syfte att att påverka sjukdomstillståndet.
  • Behandlande insatser ges till individer med påtaglig dålig fysisk funktion, somatisk samsjuklighet eller svåra psykiatriska symtom och funktionsnedsättningar

Genomförande

Tillräcklig fysisk aktivitet är ett grundläggande mänskligt behov. I gruppen personer med psykossjukdom är en inaktiv livsstil mycket vanlig, med risk följdsjukdomar och förkortad livslängd. Fysisk aktivitet som behandling tidigt i förloppet av psykossjukdom kan understödja återhämtning och skydda mot kognitiva problem.

På gruppnivå uppvisar individer med schizofreni och liknande tillstånd olika psykomotoriska svårigheter, vilket ökar skaderisken och påverkar rörelseförmågan samt motivationen till fysisk aktivitet negativt. Rörelseaktivitet som ger ett välbefinnande leder oftast till en ökad motivation att röra på sig.

Friskvårdande insatser

Friskvårdande insatserna  utgår från individens vardag, graden av inaktivitet och behov av strukturerad fysisk aktivitet och träning. Alla anställda inom kommun och hälso- och sjukvård kan uppmuntra och understödja en ökad grad av fysisk aktivitet och träning i vardagen. Det  kan t.ex. innebära en daglig promenad på 30 min, att ta trapporna några våningar istället för hiss eller att gå av några busshållplatser innan resans slutmål. För många individer är det nödvändigt att planera vardagsmotionen och göra den så konkret som möjligt, t.ex. att den schemaläggs och följs upp veckovis utifrån patientens önskemål om stöd och uppföljning. Kommunen, med ansvar för daglig sysselsättning, kan inkludera fysisk träning som en aktivitet som erbjuds 2-3 ggr/veckan.Se insatsen Främja fysisk aktivitet och hälsosamma kostvanor.

Behandlande insatser

Svårigheter som motiverar till behandlande insatser med fysisk aktivitet och träning är:

- olika former av psykomotoriska svårigheter och rörelserädsla
- påtagligt dålig fysisk funktion; t.ex. kraftig övervikt, hjärt/kärl- och lungsjukdom, betydande muskelsvaghet och inskränkt rörlighet vilka kräver noggrann uppföljning och behandling av sjukvården.
- annan kroppslig samsjuklighet (t.ex. smärta, artros, neuropati) och rörelserädsla som sammantaget med den psykiatriska grundsjukdomen försvårar friskvårdande åtgärd och samhällsbaserad träning.
- då FaR misslyckats trots kvalificerad rådgivning och uppföljning.

Behandlande insatser syftar till att minska positiva och negativa symtom, förbättra kognitiv förmåga, förbättra rörelseförmågan, förändra attityden till fysisk aktivitet och träning, öka egenvård och utveckla en inre motivation till upprätthållandet av fysisk aktivitet och träning.

Exempel på insatser kan vara att patienten tränar under ledning av legitimerad fysioterapeut, individuellt eller i grupp. Se även insatserna Främja fysisk aktivitet och hälsosamma kostvanor och Fysisk aktivitet på recept (FaR).

Material

Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS) - handbok (Yrkesföreningen för fysisk aktivitet, YFA)
Flera psykopedagogiska program innehåller avsnitt om att främja fysisk aktivitet som en del av en hälsosam livsstil:
Ett självständigt liv (ESL), arbetsböcker och handböcker
ESL manual "Steg för steg"
Illness Management and Recovery (IMR)

Märkning

  • Utförare: Psykiatrisk heldygnsvård, Psykiatrisk öppenvård, Funktionshinderomsorg | Socialpsykiatri, Skola | Elevhälsa, Primärvård | Första linje, Kommunal hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg, Mödra- och barnhälsovård, Äldreomsorg, Ungdomsmottagning, Mariamottagning, Familjecentral
  • Yrkesroll: Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Undersköterska | Behandlingsassistent | Skötare, Vårdbiträde, Dietist, Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Kurator, Psykoterapeut, Socialsekreterare | Biståndshandläggare, Stödpedagog | Stödassistent | Boendestödjare
  • Typ av behandling/stöd: Planering | Handläggning (inkl. myndighetsutövning) | Samordning, Omsorg | Omvårdnad, Hälsofrämjande insatser
  • Åldersgrupp: Vuxna (18-64 år), Äldre (65- år)
  • Tillståndets svårighetsgrad: Lindrig, Medelsvår, Svår